Page 3 - Krant week 2019-16
P. 3

3
                                                            COluMN


                                                        Zet vierde jurylid

                                                        voor de box


                                                        Exact hetzelfde werk met totaal verschillen-
                                                        de uitvoeringen. Open wedstrijden volgens
                                                        het brassbandmodel leggen de interpretatie-
                                                        verschillen in de verplichte werken haarfijn
                                                        bloot. Zo ook tijdens de Open Nederlandse
                                                        Slagwerk Kampioenschappen, afgelopen
                                                        zaterdag in Barneveld. In de basisklasse ge-
                                                        stemd komt Wooden Puppets van Vincent Cox
                                                        vijf keer voorbij. De ene keer heel voorzichtig.
                                                        Netjes binnen de lijntjes. Weinig dynamiek.
                                                        Niet echt spannend. De andere keer uit-
                                                        bundig. Grote dynamische verschillen. Niet
                                                        altijd even gelijk. Hier en daar een beetje
                                                        ondoorzichtig.

                                                        De eerste gedachte die bij ons opkomt: wat
    Schrijf je nu in voor de                                        jammer dat de jury geen zicht heeft op wat
                                                        er op het podium gebeurt. Hoe een orkest
                                                        speelt is immers voor het belangrijkste deel
    KNMO Jeugdinspiratiedag                                        afhankelijk van de man of vrouw die er voor
                                                        staat. Als deskundigen de manier van aanpak
                                                        van de verschillende dirigenten zouden zien,
                                                        zouden ze hen ongetwijfeld heel wat nuttige
                                                        tips kunnen aanreiken.
    Het programma voor de landelijke KNMO Jeugdinspiratiedag op 25 mei in Akoesticum in
    Ede staat in de steigers. Je kunt je nu alvast inschrijven voor deze interessante bijeenkomst     Maar concoursen volgens de brassbandfor-
                                                        mule met voor ieder hetzelfde verplichte
    waarop tal van facetten over het werven en binden van jeugd en jongeren aan bod komen.         werk en blinde jurering zijn nu eenmaal
                                                        pure wedstrijden. Net als bij de 100 meter
                                                        hardlopen op de Olympische Spelen gaat het
                                                        alleen om de klassering. Het educatief aspect
       en je op zoek naar leuke acti- Verder kun je aan den lijve onder- thode door Jeffrey Noordijk behoort  blijft onbelicht. Het is wellicht de meest
                                                        objectieve vorm van beoordeling, maar de
       viteiten om met je jeugdleden  vinden hoe een spelenderwijsorkest  weer tot de keuzemogelijkheden.
    Bte doen? Inspiratie voor het   werkt. Patrick de Heus neemt je mee  Verder kan er gekozen worden voor  opvoedkundige waarde is vrijwel nul.
    geven van wervingslessen op een ba- in de gedachte van het spelenderwijs- een workshop van Roger Niese van  Dat is eigenlijk jammer. Door het feit dat
    sisschool? Improvisatie-ideeën met  orkest. Met aanknopingspunten voor  philharmonie zuidnederland. Hij  er slechts één werk (en geen volledig pro-
    instrumenten? Een connectie tussen  samenwerking met vakdocenten,  gaat improviseren met instrumenten.  gamma) gespeeld hoeft te worden, grijpen
    binnenschools en buitenschools  muziekscholen, muziekverenigingen  Ook hiervoor heb je je eigen instru- verenigingen open wedstrijden vaak aan om
    muziekonderwijs? Of informatie  en andere culturele instellingen om  ment nodig. Bij Thijs Hazeleger is de  na een concoursloze periode, een dirigenten-
    over allerlei zaken rondom jeugdle- een goede verbinding te maken van  workshop Er is meer dan een jeugd- wisseling of ingrijpende wijzigingen in de
    den? Kom dan naar de KNMO In-   binnenschools naar buitenschools. Je  orkest nog een keer te volgen. Of je  bezetting de gang naar het concourspodium
    spiratiedag Jeugd op 25 mei 2019 in  kunt ook kiezen voor de workshop  gaat naar Jan van der Eijnden van  weer voorzichtig op te pakken. Om diezelfde
    Akoesticum in Ede.        van muziekcoach Thijs Hazeleger.  het Landelijk Kennisinstituut Cul- reden zien ook jeugdige orkesten dit soort
                     Het thema is Er is meer dan een jeug- tuureducatie Amateurkunst (LKCA)
    Programma             dorkest. De titel zegt het eigenlijk al;  die een workshop over de verbinding  wedstrijden vaak als een mooie gelegenheid
    Vanaf 9.45 uur is iedereen van har- Thijs gaat op vernieuwende wijze  tussen binnenschools en buiten- om jonge muzikanten te laten snuffelen aan
                                                        het echte werk.
    te welkom in Akoesticum. De dag  uitleg geven over de mogelijkheden  schools muziekonderwijs geeft.
    wordt geleid door Suzan Lutke. Mu- om jeugd te binden, anders dan een  Tijdens een theepauze is er voor  Maar als leerschool heeft een dergelijk
    ziek en onderwijs vormen de rode  jeugdorkest. De laatste optie voor de  iedereen gelegenheid om de kennis- evenement nauwelijks waarde. Jammer,
    draad in haar loopbaan. Met haar  eerste ronde is de workshop Klin- markt te bezoeken en zoveel mogelijk  want juist het kader van dit soort verenigin-
    uitgebreide kennis en ervaring met  kend Perspectief van John Gubbels.  relevante informatie te verzamelen.  gen kan vaak nog wel wat goede adviezen
    muziek en onderwijs geeft zij deze  Klinkend Perspectief is een muziek  Om 15.00 uur vindt er nog een debat  gebruiken.
    dag op inspirerende wijze vorm.  educatief programma voor groep 5  en discussie plaats onder leiding van
    Samen met Dorrie Besouw (voor-  van de basisschool. Binnen dit pro- Suzan Lutke. De leden van de KN- Jurylid Alex Schillings wierp zaterdag in
    zitter van de commissie Educatie en  gramma zijn lessen ontwikkeld met  MO-commissie Educatie en Jeugdbe- Barneveld een balletje op: zet voor de box
    Jeugd van de KNMO) zal ze de dag  informatie, livedemonstraties waarbij leid zijn erg benieuwd naar zaken die  van de jury een vierde jurylid dat alleen het
    openen, waarna iedereen de verschil- toegewerkt wordt naar een eindpre- in het werk-/verenigingsveld leven  educatieve aspect bekijkt. Zijn beoordeling
    lende workshops kan bijwonen.   sentatie. John Gubbels zal u meene- over educatie en jeugd.     telt niet mee in het concoursresultaat. Hij
                     men in deze lesopzet die in Parkstad
    Tijdens de eerste sessieronde kan  (Brunssum, Kerkrade en Landgraaf)                 noteert zijn bevindingen, stopt die in een
                                                        gesloten enveloppe en de dirigent bepaalt
    gekozen worden voor een workshop  actief wordt ingezet.       Inschrijving           zelf of hij er wat mee doet. Niet direct iets
    over de Kobranie Methode, een mu-                                   voor de topdivisies, maar voor lagere divisies
    zikale werkvorm die groepen im-  Lunch               Jeugdinspiratiedag        het overwegen zeker waard.
    proviserend laat samenspelen onder  Vervolgens is er een lunch met een
    leiding van een processor. Hiervoor  optreden van Kleintje Spul(t), een  Ben je op welke wijze dan ook betrokken  Frank Vergoossen, redactie KNMO Klankwijzer
    heb je je eigen instrument nodig.  showband in coole baseball-jacks. Na  bij jeugd en muziek, schrijf je dan nu in
    Workshopleider is Jeffrey Noordijk,  de lunch volgt er weer een work- voor de KNMO Inspiratiedag op 25 mei in  Wat vind jij van dit idee? Stuur je reactie naar:
    een veelzijdige zanger met veel er- shopronde.           Ede. Klik hier:          redactie@klankwijzer.nl
    varing in het geven van workshops
    rondom de Kobranie Methode.    De workshop van de Kobranie Me-
   1   2   3   4   5   6   7   8