Page 5 - Krant week 2019-16
P. 5

5    “Ommen was fenomenaal”    Voor een frisse kijk op de materie nodigt de organisatie van de Open Nederlandse Slagwerk
    Kampioenschappen (ONSK) regelmatig deskundigen uit andere disciplines uit om plaats te         ONSK past concept
    nemen in de jury. De musicus Alex Schillings beoordeelde vele honderden blaasorkesten in        voor ongestemde

    alle hoeken van de wereld. Afgelopen zaterdag zat hij in Barneveld voor het eerst in zijn lange    ensembles aan
    loopbaan in de jury bij een concours voor slagwerkgroepen. “Wat de wetmatigheid in de         De organisatie van de Open Nederlandse

    partituur betreft, ontlopen blaasmuziek en slagwerk elkaar niet.”                   Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) voert
                                                        voor volgend jaar een wijziging door in de
                                                        klasseindeling bij de ongestemde ensembles.
                     voor ogen heeft. Het is aan de man  Gloria (SDG) Ommen het beste aan  Voortaan kunnen ongestemde slagwerk-
                     of vrouw die voor het orkest staat  de wetten van het muziek maken.  groepen nog maar in twee klassen uitkomen.
    Tekst: Frank Vergoossen      om daarmee aan de slag te gaan.  Het ensemble van dirigent Simon  De afgelopen edities kwamen ongestemde
    Foto: Alfred Webbink       Hij of zij moet kunnen afwegen wat  Haakmeester kreeg voor de ver- ensembles net als de gestemde ensembles uit
                     de componist daarin qua frasering,  tolking van Contradictio in Musica  in drie klassen: basis, midden en top. Omdat
        e verplichte werken van de  tempo, rubatospel, et cetera, aan  van Menno Bosgra 95,5 punten.  het aantal deelnemers in de ongestemde
        ONSK gaan deze week mee  bewegingsvrijheid biedt. Binnen die  Daarmee wonnen de Overijsselaren  sectie minder is dan bij de afdeling gestemd,
    Din de koffer naar het conser-  bandbreedte is het zaak om hoofd-  niet alleen de strijd in de topklasse  wordt het aantal klassen in de sectie
    vatorium. Oefenstof voor zijn leerlin- en bijzaken goed te onderscheiden.”  gestemd, maar lieten ze ook de hoog- ongestemd teruggebracht naar twee. De
    gen hafabra-directie. “Interessant om                ste score van de dag aantekenen.  organisatie hoopt hiermee het competitie-el-
    met de studenten deze werken har- Vrijheid             Schillings: “Wat Ommen deed met  ement te vergroten en het voor componisten
    monisch en ritmisch tegen het licht  Er waren zaterdag slagwerkgroepen  het verplicht werk was werkelijk fe- aantrekkelijker te maken om nieuwe werken
    te houden. Maar ook om te bekijken  die de aan hen geboden vrijheid fan- nomenaal. Er werd doordacht en met  voor deze sectie te blijven schrijven. De
    hoe je met stokkeuze kleurnuances  tastisch wisten in te vullen, maar er  smaak omgegaan met de partituur  klasseindeling bij de gestemde ensembles
    kunt aanbrengen. En om te laten zien zaten net als bij de blaasmuziek ook  zonder dat het kitscherig werd. Een  blijft ongewijzigd.
    dat ook in een slagwerkpartituur al- mindere goden tussen. “Het lezen  ijzersterk optreden.”     Ook wordt in de verplichte werken een
    les draait om het onderscheiden van  van een partituur in de slagwerksec-               duidelijker onderscheid gemaakt tussen
    hoofd- en bijzaken.”       tor is honderd procent identiek aan  Kracht             gestemd en ongestemd. Zo zal er aan
                     de hafabrawereld. Over de gemaakte  Het uitstapje naar een voor hem vrij  composities voor de sectie ongestemd wat
    Analyseren            keuzes op basis van de analyse kun je  onbekende wereld is Schillings prima  melodische instrumenten betreft alleen
    Tja, want muzikale prestaties vallen  in een aantal gevallen wel een boom  bevallen. Wat hem vooral aanspreekt  nog een partij voor buisklokken en pauken
    of staan voor een belangrijk deel  opzetten. Maar het belangrijkste is  is de kracht die van de slagwerkwe- worden toegevoegd.
    bij het vermogen van de dirigent  dat je van bijzaken geen hoofdzaken  reld uitgaat. “De slagwerksector heeft
    om de partituur te analyseren. Dat  maakt. Dat was zaterdag een aantal  wat dat betreft veel gelijkenis met de
    geldt zowel voor de hafabra- als  keren het geval. Door dat onder- brassbandwereld. Beide zijn erg naar
    voor de slagwerksector. En net als in  scheid niet te zien, slipten hoofdza- binnen gericht. Met veel interesse in
    de blaasmuziek kan daar ook in de  ken door bijzaken dicht. Wat artis- de nieuwste snufjes, merken en in- uitslag ONSK 2019
    slagwerkwereld de ene dirigent beter  tieke uitwerking betreft is er nog een  strumenten. De betrokkenheid is erg
    mee uit de voeten dan de andere.  enorme wereld te winnen.”    groot. Een wereld met een enorme  GESTEMD
    Hoe ga je om met de wetmatigheid                  kracht.”              TOPKLASSE: 1. Soli Deo Gloria Ommen,
    van de partituur? Daar draait het  Fenomenaal                             95,5 pnt; 2. Slagwerkensemble Appingedam,
    volgens Schillings om. “De partuur  Van de 29 deelnemers aan de ONSK                 91 pnt; 3. Kempenbloei Achel (België), 89
    vertelt het verhaal dat de componist  voldeed muziekvereniging Soli Deo                pnt; 4. Excelsior Oostendorp, 87,5 pnt; 5.
                                                        Wilhelmina Bedum, 84 pnt.
                                                        MIDDENKLASSE: 1. Concordia
                                                        Middelstum, 86 pnt. 2. Juliana Doornspijk,
                                                        83,5 pnt; 3. Harmonie Weidum, 82,5 pnt; 4.
                                                        Woudklank Grootegast, 82 pnt; 5. Prinses
                                                        Margriet Rouveen-Staphorst, 80 pnt.
                                                        BASISKLASSE: 1. Sint Caecilia
                                                        Schimmert, 86 pnt; 2. CMH Hattem, 85 pnt;
                                                        3. Caecilia Veenendaal, 80 pnt; 4. David
                                                        Oosterwolde, 78 pnt; 5. Muziekvereniging
                                                        Ommen, 77 pnt.
                                                        ONGESTEMD
                                                        TOPKLASSE: 1. Concordia Leveroy, 90,5
                                                        pnt; 2. Sint Caecilia Susteren, 85 pnt; 3. Sint
                                                        Caecilia Doornenburg, 84 pnt.
                                                        MIDDENKLASSE: 1. slagwerkgroep
                                                        harmonie Wilhelmina Den Dungen, 86 pnt;
                                                        2. slagwerkgroep EMM Heijen, 80,5 pnt; 3.
                                                        drumband harmonie Slikkerveer Ridderkerk,
                                                        76,5 pnt.
                                                        BASISKLASSE: 1. Volharding Huissen,
                                                        86, 5 pnt; 2. Excelsior Deurne, 85 pnt; 3.
                                                        slagwerkgroep Concordia Beltrum, 82 pnt;
                                                        4. Union Nuland, 81,5 pnt; 5. Crescendo
                                                        Ooy-Zevenaar, 81 pnt; 6. Volharding Beek,
                                                        80,5 pnt; 7. Fidelio Woudenberg, 79 pnt; 8.
                                                        Concordia Oldebroek, 77,5 pnt.
      Feest bij SDG Ommen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10