Page 7 - Krant week 2019-16
P. 7

7


    Grote animo voor    doorrol Muziekloterij    De belangstelling onder muziek-  vereniging op duurzame wijze extra
    verenigingen om bij een eventuele  inkomsten. Om de belangstelling
    doorrol van de Nationale Muzieklo- hiervoor de peilen is in november
    terij mee te gaan doen, is groot. Dat 2018 een pilot gestart. Hier deden
    zegt voorzitter Bart Lemmen van  aanvankelijk zes verenigingen mee.
    de organiserende stichting.    Zij gingen de boer op om zoveel mo-
                     gelijk loten te verkopen voor de pi-
                     lottrekking en tevens om deelnemers
                     te werven voor een eventueel vervolg
                     van de loterij. Eén lot kost vijf euro.
                     De helft daarvan gaat naar de betref-
                     fende vereniging. Gedurende de pi-
                     lotfase meldden zich nog eens twaalf
                     verenigingen aan.
    De afgelopen periode hebben circa  De proefperiode sloot enkele weken
    zeventig muziekverenigingen infor- geleden met de eerste trekking. Het
    matie opgevraagd over het reglement  resultaat van de pilot biedt de orga-
    van de loterij. Daarvan staan er der- nisatie voldoende vertrouwen om te
    tig op de wachtlijst met de intentie  bekijken of een doorrol mogelijk is.
    om mee te doen als de Nationale  “Dat hangt onder meer af of en hoe
    Muziekloterij een vervolg krijgt. wij de financiering, loterijvergunning
    Enkele oud-bestuurders die de ama- en operationele zaken voor de trek-
    teurmuziek nog steeds een warm  kingen kunnen regelen”, zegt Lem-
    hart toedragen, hebben de Nationale  men. “Pas dan kunnen we aangeven
    Muziekloterij bedacht. Een loterij  hoe we gaan doorspelen en onder
    waarvan de opbrengst naar de in- welke condities. Zodra wij hier hel-
    strumentale muziekbeoefening in  derheid in hebben, komen we hierop
    verenigingsverband gaat. Het is een  terug.”
    nieuw initiatief om muziekverenigin- Intussen kunnen verenigingen hun
    gen een beter toekomstperspectief te  interesse kenbaar blijven maken.
    bieden. Door deel te nemen aan deze  Kijk voor meer informatie op https://
    goededoelenloterij genereer je als  www.muziekloterij.nl


    Opgave aan                                 ‘S-HER TOGE NB O SC H


    Buma wat later
    In verband met het ontwikkelen  Adreswijzigingen, of het opvoeren
    van een nieuwe en verbeterde web- van onderafdelingen zoals bijvo-
    site voor het doen van de jaarlijkse  orbeeld ‘jeugd’ kunnen direct op
    opgave van het gespeelde reper-  de website gedaan worden. De in-
    toire, ontvangen de verenigingen  logcode wordt met de mailing ten   ZATER     MEI
    de inlogcodes iets later dan gebrui- behoeve van de opgave over 2018  DAG   18 2019
    kelijk.              verstrekt en blijft ook geldig voor de
                     opgave van 2019 en daarna.       ME
                                         ME
                                         ME
                                         MET MEDEWERKING VAN O.A. T MEDEWERKING VAN O.A. T MEDEWERKING VAN O.A. T MEDEWERKING VAN O.A.
                                         DE SHOWBANDS:WBANDS:WBANDS:
                                         DE SHO
    Buma meldt hierover het volgende:  We hopen dat daarmee aan een    DE SHO
                                         K&G LEIDE
    BumaStemra is bezig met een nieuwe aantal wensen van de verenigingen  K&G LEIDENN
                                         AMA
                                         AMANTIUS ‘S HERTOGENBOSCHNTIUS ‘S HERTOGENBOSCHNTIUS ‘S HERTOGENBOSCH
                                         AMA
    website voor de jaarlijkse opgave van  is tegemoet gekomen en het doen  KAMPER TROMPE
                                         KAMPER TROMPETTER KORPSTTER KORPSTTER KORPS
                                         KAMPER TROMPE
    gebruikte muziek tijdens de optre- van opgave wat eenvoudiger wordt.  ADVENDO SNEEK
    dens van afgelopen jaar. De nieuwe  Helaas is de nieuwbouw van de    EXEMPEL EMPEL
    website zal ook de mogelijkheid  website wat vertraagd. We hopen na
    bieden om al meteen de gespeelde  Pasen 2019 de website snel beschik-
    muziek van dit huidige jaar bij te  baar te stellen.                       S T A D I O N  D E  V L I E R T
    houden. Gedurende dit jaar kan dan  Bij vragen op opmerkingen kunt u
    al zo vaak als nodig opgave gedaan  mailen naar opgavebumastemra@       STA D I ON DE VLIER T ‘S-HER TOGE NB O SC H
    worden, zodat niet alle overzicht- bumastemra.nl. Bellen kan ook naar       TICKETS VANAF €10,00 VERKRIJGBAAR BIJ:
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
    en, lijstjes of gebruikte partituren  nummer 023-799 7455. We proberen           AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   AANVANG 19:30 UUR
                                                   VVV ‘S HERTOGENBOSCH
                                            KASSAVERKOOP STADION DE VLIERT OP ZATERDAG 18 MEI VANAF 17.00 UUR
    opgespaard hoeven te worden tot  op werkdagen tussen 09.00 uur en       ONLINE VIA WWW.TAPTOE-SHERTOGENBOSCH.NL
    volgend jaar. De website onthoudt  12.00 uur op dit nummer bereik-
    wat al is ingevoerd, zodat het vanaf 1  baar te zijn. Zijn we niet bereikbaar,
    januari van het nieuwe jaar dan met  spreek dan uw boodschap in, zodat
    een simpele druk op de knop verzon- we er op een later moment op terug
    den kan worden.          kunnen komen.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12