Page 1 - Krant week 19a
P. 1

“Vrijwel geen                           Stapje verder: de

                      aandacht voor                           jeugd mag weer
                      verenigingsleven”                         naar buiten!


                             2                                 5     EXTRA EDITIE 8 mei 2020
     Noodkreet aan minister:

     “Koester verenigingsleven”
     KNMO en Koornetwerk
     Nederland hebben vandaag

     minister Ingrid van
     Engelshoven in een brief

     opgeroepen voor meer
     aandacht voor het culturele
     verenigingsleven in de

     coronacrisis.

     Foto: Rijksoverheid

        e koepelorganisaties vragen
        de minister om het culturele
     Dverenigingsleven beter mee
     te nemen in de besluitvorming en
     communicatie over de coronamaat-
     regelen. “Het is nu te onduidelijk
     wat op duizenden verenigingen van
     toepassing is en instanties geven te-
     gengestelde antwoorden op vragen
     hierover”, schrijven ze.


     KNMO en Koornetwerk roepen de
     minister op om regie te nemen op  KNMO en Koornetwerk Nederland vragen minister Van Engelshoven om meer aandacht voor muziekverenigingen.
     (de communicatie van) maatregelen
     en het weer opstarten van activitei-
     ten van verenigingen, samen met  van aerosolen. “Zorg voor heldere  Ook willen ze dat het verenigings- Tot slot roepen KNMO en Koornet-
     gemeenten, provincies en veilig- richtlijnen voor veilig zingen en  leven meegenomen wordt in de  werk Nederland minister Van En-
     heidsregio’s.                                           gelshoven op haast te maken met de
                                                       uitvoering van de vorig jaar door de
     Zij vragen de bewindsvrouw ervoor                                 Tweede Kamer aangenomen motie
     te zorgen dat, net als in de sports- “Zorg voor heldere richtlijnen voor             voor ondersteuning van culturele
     ector, koor- en muziekverenigingen                                 verenigingen, zoals koren en mu-
     met hoge vaste lasten vanwege een  veilig zingen en musiceren”                  ziekverenigingen.
     eigen gebouw of vaste huur van lo-
     catie niet financieel onderuit gaan.                                “Er ontbreekt structurele onder-
                      musiceren en ondersteun verenigin- volgende fase voor ondersteunende  steuning, terwijl deze juist op dit
     De koepelorganisaties wijzer er  gen financieel om de noodzakelijke  maatregelen voor de cultuursector.  moment urgent is en van belang
     verder op dat er veel zorgen bestaan  investeringen te doen om dat ook  Zeker nu het perspectief op inkom- om de komende maanden de crisis
     over de veiligheid van zingen en  weer mogelijk te maken”, zeggen de  sten uit concerten en sponsoring  door te komen”, aldus de beide or-
     musiceren vanwege het vrijkomen  organisaties.          voorlopig afwezig lijkt.     ganisaties.
   1   2   3   4   5   6