Page 6 - Magazine week 16
P. 6

GOOD PRACTICE

    Leden werven en

    binden: een vak apart
            Hoe verbind je vrijwilligers aan je vereniging? Dat was een van de thema’s tijdens
    het symposium Toekomstmuziek van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM).
    Coach Marleen van Engelen gaf namens Rabo Clubsupport tips en tricks.    TEKST/FOTO: REDACTIE KLANKWIJZER                      e ruimte in Fontys Academy of the  CIRKEL VAN BETROKKENHEID
                      Arts in Tilburg die de organisatie  Omgaan met leden is een vak op zich. Je
                  Dvoor deze eerste sessie heeft gere-   dient er tegenwoordig haast een zorgvuldig
    De ervaring         serveerd, is nogal krap bemeten. Waar we  uitgestippelde procesbeschrijving voor op
                                       na te houden. Marleen tovert het plaatje
                  ook op vergelijkbare bijeenkomsten in den
    leert dat ieder       lande komen, workshops over werven en  van de cirkel van betrokkenheid op het
                  behouden van leden scoren altijd goed.
                                       scherm. Dat model geeft aan hoe men-
                  Toch moet coach Marleen van Engelen al
                                       sen ten opzichte van de vereniging staan.
    stapje vooruit       meteen in haar introductie de verwach-  De buitenste ring geeft je doelgroep weer:
                                       mensen die nog geen lid zijn van de ver-
                  tingen temperen. “Ik kan jullie probleem
    in de cirkel van      niet in drie kwartier oplossen. Je kunt niet  eniging, maar mogelijk wel belangstelling
                                       hebben in je activiteiten. Concertbezoe-
                  zomaar een blik vrijwilligers opentrekken.”
    betrokkenheid        Het duurzaam binden van vrijwilligers aan  kers, sympathisanten, donateurs of volgers
                                       op social media. De truc is nu om deze
    een jaar duurt       je vereniging is tegenwoordig een groot di- potentiële leden binnen te halen om ze
                                       vervolgens richting de kern van de cirkel
                  lemma. Dat geldt niet alleen voor de mu-
                  ziekwereld, maar ook voor andere sectoren  te laten opschuiven. Dat gaat stapje voor
                  van vrijetijdsbesteding. Leden binnenhalen  stapje. Op een kandidaat uit de buitenschil
                  is al lastig, ze voor een langere termijn be- afstappen met de vraag ‘wil je voorzitter
                  houden is mogelijk een nog grotere uitda- van onze vereniging worden?’ is daarom
                  ging. Om wat makkelijker aanknopings-  niet zo’n slim idee. Het bouwen aan een
                  punten te vinden, zou je het thema van de  duurzame relatie is een proces van lange
                  workshop ook kunnen omdraaien, meent   adem. Wie eenmaal via de buitenste ring
                  Marleen. “Hoe jagen we alle vrijwilligers  lid is geworden van de vereniging zal zich
                  bij de vereniging weg?” Een rondvraag on- in eerste instantie als afnemer gedragen.
                  der de deelnemers aan de workshop leert  In de wereld van de muziek vertaalt zich
                  dat het antwoord daarop aanmerkelijk een- dat in iemand die puur komt om muziek
                  voudiger is. ‘Niet gehoord worden’, ‘te veel  te maken, zonder zich op een andere ma-
                  werkdruk’, ‘bestuur wil alles doordrukken’,  nier betrokken te voelen bij de club. De
                  ‘geen ruimte voor eigen inbreng’, ‘geen er- volgende stap is die van afnemer naar be-
                  kenning krijgen’, ‘niet in gesprek gaan met  trokken lid. Iemand die zich thuis voelt in
                  elkaar’, ‘geen visie hebben’, ‘geen persoon- de vereniging, zich sociaal betrokken toont
                  lijk contact’… Het is slechts een greep van  en mee wil doen met de activiteiten van
                  de vele reacties die voorbijkomen.    de vereniging. Wie eenmaal in die ring    6 •
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11