Page 7 - Magazine week 16
P. 7

is beland, zou je ook eens kunnen bena- niet goed kent gaat speeddaten om ze beter  Het symposium Toekomstmuziek
    deren om zich te willen inzetten voor een  te leren kennen. Vraag naar zijn drijfveren.  werd geopend door leerlingen van de
    bepaalde afgebakende taak. Bijvoorbeeld  Waarom heeft hij zich aangemeld als lid?  Young Musicians Academy van Fontys
    om mee te werken aan een tijdelijk pro- Wat doet hij nog meer in zijn vrije tijd?  Tilburg.
    ject. Volgens de cirkel van betrokkenheid  “Want”, zegt Marleen, “ergens voor de eer-
    heet zo iemand een (flex)vrijwilliger. Uit  ste keer naar binnen lopen is voor iedereen
    die groep komen tenslotte ook de kartrek- spannend. Zorg voor een warme landing.”
    kers, de kleine harde kern van mensen die  De volgende fase is ‘elkaar mogen’. Je kent
    zich eigenaar voelen en bereid zijn om een  elkaar inmiddels, groet als je elkaar tegen-
    breed takenpakket op zich te nemen. “De  komt, drinkt na afloop van de repetitie met
    ervaring leert dat ieder stapje vooruit in de  elkaar een drankje en informeert naar de
    cirkel van betrokkenheid een jaar duurt”,  persoonlijke omstandigheden.
    weet Marleen.
                         Een 100-dagenbeleid is daarbij een goed
    CONTACT                 middel: wat vind je er nu na een maand
    Binnen dat hele traject speelt het hebben  of drie van? Dat leidt tot een volgende
    van echt goed onderling contact een cruci- stap: ‘elkaar vertrouwen’. Je deelt informa-
    ale rol. Ook dat gaat niet van de ene op de  tie over de uitdagingen waar de club voor
    andere dag. Een goede relatie bouw je op.  staat. Zo werk je langzaam maar zeker toe
    Ook daarvoor heeft Marleen een visuele  naar de ultieme fase: ‘elkaar gunnen’. Het
    cirkel bij de hand. Die begint met ‘elkaar  lid geeft aan ideeën te hebben die bijdragen
    leren kennen’. Bij nieuwe leden is het van  aan de ontwikkeling van de vereniging en
    groot belang dat ze zich vlug thuis voelen  toont zich bereid hierbij te helpen. Als je
    bij de club. Spreek bijvoorbeeld in het be- zover bent, ben je ver genoeg. Maar dat is
    stuur af dat je met personen die je nog  vaak een weg van lange adem. •                                                         • 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12