Page 1 - Krant week 20-17
P. 1

Jaar 2020, week 17

                     Nieuwe rubriek:                          NBK pakt uit

                     Compositie                             met vijf nieuwe

                     van de Week                            werken

                             5                                 8

     Ensemblespel geeft


     Spanje voorsprong
     Spaanse harmonieorkesten zijn veel meer dan Nederlandse verenigingen gewend om in ensembleverband te musiceren. Dat
     geeft ze mogelijk net wat voorsprong om straks in de 1,5 metersamenleving de draad weer te kunnen oppakken. Dirigenten
     uit Nederland en België die in de streek rond Valencia werken, zitten al weken in een volledige lockdown.


     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto’s: Aanlevering


        et ziet er voorlopig nog niet
        naar uit dat de Spaanse har-
     Hmonieorkesten weer aan de
     slag kunnen gaan. Het sociale leven
     in Spanje gaat mogelijk nog zwaar-
     der gebukt onder de gevolgen van
     de coronacrisis dan in Nederland.
     Toch maakt de Belgische dirigent
     Frank De Vuyst al plannen om straks
     binnen de 1,5 metermaatschappij
     weer voorzichtig de draad te kunnen
     oppakken. Dat de gemeente actief
     meedenkt en betrokken is bij die
     herstart, zegt wat over de vooraan-
     staande positie die de harmoniemu-
     ziek in het sociale leven in en rond  Een orkest zoals Unió
                      Musical Torrent zet je niet
     Valencia inneemt. “Het gaat er mij  zomaar even 1,5 meter uit
     vooral om om toch iets positiefs uit  elkaar.
     deze verschrikkelijk toestand te ha-
     len”, zegt De Vuyst. “Er bestaat een
     interessant repertoire voor kleinere  certbeleving met publiek ook nog  muziekschool met elk meer dan 400  het is hoogst onwaarschijnlijk dat
     blaasensembles, dat naar mijn me- wel een tijdje zal uitblijven, is het  leerlingen. “Alles wordt geprobeerd  het beroemde concours doorgaat.
     ning te weinig gespeeld wordt. Maar  stadsbestuur ermee akkoord gegaan  om de scholen zo goed als het kan  Ook andere concerten en activitei-
     om te voorkomen dat de orkesten  om deze eerste concerten op te ne- draaiende te houden door alle lessen  ten, zoals een dirigentenwedstrijd in
     teveel mensen aan de kant moeten  men met personeel en materiaal van  online te geven. Het gaat hierbij om  Colombia, zijn geannuleerd. “Het is
     laten staan als ze werken gaan spelen  de lokale televisie. Deze optredens  privéscholen waarvoor elke leerling  nog koffiedik kijken wat de gevolgen
     voor 15 of 20 blazers, heb ik reper- willen we dan vanuit het gemeente- per maand betaalt. Het is dus be- zullen zijn voor de Spaanse blaas-
     toire samengesteld waarbij het hele  lijke auditorium via streaming met  langrijk ze te blijven motiveren en  muziek. Ik ben van nature vrij opti-
     orkest kan worden ingezet, maar  virtueel publiek uitzenden.”   ervoor te zorgen dat ze niet afhaken  mistisch ingesteld en ga ervan uit dat
     dan wel in verschillende ensemble-                 tijdens deze coronacrisis.”   orkesten zich vrij snel zullen her-
     bezettingen. Zoals de Gran Partita  Muziekscholen         De Belgische dirigent heeft zijn  pakken. De sociale banden die een
     van Mozart, Serenade van Dvorák  Frank De Vuyst is als dirigent ver- agenda voor de komende maanden  muziekvereniging schept, zullen snel
     en muziek van Gounod, Strauss en  bonden aan twee orkesten in Va- schoon moeten vegen. Met Torrent  herstellen. Maar een orkest waarvan
     anderen. Muziek waarbij het samen- lencia: de Unió Musical in Torrent  zou hij deelnemen aan het Certa-
     brengen van 25 muzikanten het ab- en de Agrupación Artística Musical  men van Valencia. Dat is weliswaar
     solute maximum is. Omdat de con- in Denia. Beide hebben een eigen  officieel nog niet gecanceld, maar  Lees verder op pagina 3
   1   2   3   4   5   6