Page 1 - krant week 17
P. 1

17 landen bij                           KNMO start

                      Championships                           campagne voor
                      CGN                                strategieplan


                             7                                 9     Jaar 2021, week 17                                      Muzikanten zijn erg loyaal aan hun vereniging. Dat blijkt uit

     Muzikanten een poll die KNMO Klankwijzer afgelopen weken hield. Van
     loyaal aan                            de bijna duizend deelnemers gaf een overgrote meerderheid

                                      aan contributie te blijven betalen om hun club door de crisis

                                      te slepen. Maar het moet niet te lang gaan duren.
     hun club                             Tekst: Frank Vergoossen

        oetbalclubs vreesden dat
        door corona het verlies
     Vvoor het profvoetbal zou
     oplopen tot 400 miljoen euro. Maar
     ondanks lege tribunes houden
     de clubs het hoofd redelijk boven
     water. Dat komt vooral doordat
     supporters niet massaal het geld
     voor hun seizoenkaart terugvragen.
     De redactie van Klankwijzer vroeg
     zich af of die vlieger ook opgaat
     voor amateurmuziekverenigingen.
     Via de mediakanalen van KNMO
     Klankwijzer zetten we een poll uit
     om de loyaliteit van muzikanten te
     peilen. Deelnemers kregen een aan-
     tal stellingen voorgelegd die ze kon-
     den aanvinken. Aan de twee-mi-
     nuten-enquête deden 956 mensen
     deel. En wat blijkt: ook in de am-
     ateurmuzieksector is de clubliefde
     groot. De stelling: ‘Ik heb de con-
     tributie over 2020 volledig betaald
     en niet (deels) teruggevraagd’ werd
     door maar liefst 902 respondenten
     (94,2 procent) positief beantwoord.
     Slechts zes deelnemers (0,6 procent)
     gaven aan de contributie over het
     afgelopen jaar voor de periode dat  aan liggen dat de penningmeester  muzikanten aan hun vereniging.  en betrokken muzikanten op
     repeteren en optreden niet mogelijk  de contributie over dit jaar nog  We vroegen ook of de repetitie- en  afstemmen. Mensen aan wie de
     was te hebben teruggevraagd.   (even) niet geïnd heeft. Uit reacties  activiteitenstop als gevolg van de  coronacrisis het laatste zetje gaf
                      blijkt namelijk dat een aantal  coronamaatregelen aanleiding is  om te stoppen met muziek, zullen
     Lager               besturen besloten heeft om geen  geweest om het lidmaatschap van  vanzelf ook het nieuws uit de
     Het mini-onderzoek laat wel zien  contributie te vragen zolang er geen  de muziekvereniging te beëindigen.  muziekwereld minder volgen en
     dat het allemaal niet te lang moet  activiteiten mogelijk zijn. Zorgelijk  Van de bijna duizend deelnemers  zich al zeker niet geroepen voelen
     gaan duren. De stelling: ‘Ik heb of  is wel dat 3,2 procent aangeeft de  gaven er slechts 9 aan (0,9 procent)  om nog aan een poll mee te doen.
     ga de contributie over 2021 volle- ontwikkelingen rond COVID-19  dat dit voor hen inderdaad reden
     dig voldaan/voldoen, zonder de  tot na de zomervakantie af te  is geweest om het instrument aan  Reacties
     ontwikkelingen rond corona    wachten alvorens te beslissen om  de wilgen te hangen. Dat resultaat  Deelnemers aan de poll hadden ook
     af te wachten’ werd nog maar door  al dan niet lid te blijven van hun  moet echter met de nodige slagen  de mogelijkheid om anoniem een
     665 deelnemers (69,4 procent)   muziekvereniging.        om de arm geïnterpreteerd worden.  persoonlijke reactie toe te voegen.
     aangevinkt. Dat dit percentage  De poll was vooral gericht    De poll is immers uitgezet via  Een bloemlezing hiervan lees je op
     aanmerkelijk lager is, kan er ook  op de financiële loyaliteit van  mediakanalen waar vooral actieve  pagina 3.
   1   2   3   4   5   6