Page 1 - Krant week 18
P. 1

Showkorpsen:                           Online Wedstrijd:

                      onzekerheid over                         een virtuele
                      impact corona                           artiestenparade


                             2                                 7     Jaar 2020, week 18
     2020 geskipt!


     Het hele concoursseizoen 2020 is geschrapt. Te veel onzekere factoren zijn voor de doelgroepen Blaasmuziek en Show, Mars

     en Percussie (SMP) reden geweest om in samenspraak met de provinciale bonden alle geplande concoursen voor komend
     najaar op voorhand te cancelen.

     Tekst: Onze redactie - Foto: OMF


        oorzitter Johan Jansen van
        de doelgroep Blaasmuziek
     Vlegt uit dat het besluit al
     in dit stadium genomen is om de
     deelnemende verenigingen dui-
     delijkheid te verschaffen. “Vanuit
     Limburg, waar in het najaar de eer-
     ste concoursen gehouden worden,
     kregen we al signalen dat orkesten
     zich zorgen maakten of ze wel vol-
     doende tijd zullen hebben om zich
     voor te bereiden. Twee verenigingen
     hadden zich inmiddels al afgemeld.
     Bij drie andere orkesten namen de
     twijfels toe. Dat was voor ons aan-
     leiding om de zaak te bespreken en
     helderheid te geven.”
     Gezien de huidige ontwikkelingen is
     het nog verre van duidelijk wanneer
     muziekverenigingen hun repetities  De niet erg hoopvolle vooruitzich- de vijfjaarlijkse concoursverplich- van jeugdleden. Om nu te voorko-
     weer zullen mogen hervatten. En als  ten waren ook voor de doelgroep  ting sinds vorig jaar geschrapt. In de  men dat we straks allerlei uitzon-
     dat weer toegestaan zal worden, is  SMP reden om nu al de knoop door  blaasmuziek gelden deze regels wel  deringen moeten maken, laten we
     het de vraag onder welke voorwaar- te hakken om de drie concertwed- en zijn voor deze uitzonderlijke situ- voor iedereen een volledig nieuwe
     den dit mag gebeuren. Jansen: “We  strijden voor slagwerkgroepen in  atie extra bepalingen opgesteld. Zo  termijn ingaan.” Orkesten die door
     zien op dit moment nog niet zo snel  november en december te schrap- worden verenigingen die voor 2020  deelname aan het WMC 2021 zou-
     veranderingen komen in de situatie.  pen. “Als je kijkt naar de realiteit  hadden ingeschreven, geacht aan  den voldoen aan hun concoursver-
     En als dat zou mogen, kun je dan  wordt het al vlug na de zomervakan- hun concoursverplichting te hebben  plichting krijgen uitstel tot 2022.
     wel in de normale opstelling op een  tie voordat de clubs weer kunnen  voldaan. Voor hen gaat een nieuwe  Voor alle andere orkesten geldt dat
     podium zitten en voor publiek spe- opstarten”, zegt SMP-voorzitter  termijn van vijf jaar in, terwijl ze  voor de berekening van de vijfjaar-
     len? En kom je met de anderhalve- Jaap van Waveren. “Het gaat je dan  niet op concours zijn geweest. Jan- lijkse concoursverplichting het jaar
     meterregel wel met je logistiek ach- niet meer lukken om in dat korte  sen legt uit waarom er niet voor een  2020 niet heeft bestaan.
     ter het podium uit de voeten? Dat  tijdsbestek competitief te zijn. Nog  kortere periode is gekozen. “Er kun- Deze extra regels gelden zowel
     zijn allemaal overwegingen die we  afgezien van de mogelijke belemme- nen zich omstandigheden voordoen  voor de 74 verenigingen die bij de
     in ons besluit hebben meegewogen.  ringen als gevolg van de anderhalve- waardoor verenigingen niet buiten  verschillende bonden stonden inge-
     Als we tot augustus hadden gewacht  metereconomie.”       hun vier- of vijfjarenplanningen op  schreven voor de najaarsconcoursen
     en dan hadden moeten afzeggen                   concours kunnen gaan. Bijvoorbeeld als voor de 24 orkesten die in maart
     waren verenigingen en organisaties  Concoursverplichting     vanwege een jubileum, een geplande  zouden meedoen aan de afgelaste
     mogelijk al verplichtingen aange- In de SMP-sector is de promotie-/ concertreis, de beschikbare financi- concertconcoursen in Friesland en
     gaan.”              degradatieregeling gelijktijdig met  ele middelen of het laten instromen  Gelderland.
   1   2   3   4   5   6