Page 1 - krant week 18
P. 1

Jaar 2021, week 18


                      Jeugdweekend                           Hoera voor
                      met tal van leuke                         Máxima! gratis

                      activiteiten                           te downloaden


                             11                                7


     “We zijn er nog niet”     De KNMO is de afgelopen tijd bewust terughoudend geweest in uitspraken over de aanpassingen van de maatregelen om
     het coronavirus te bestrijden. De soms grote verschillen in de uitvoering van de maatregelen op lokaal niveau dwingen de

     belangenorganisatie om extra zorgvuldig te zijn bij het richting geven aan de ontwikkelingen van de laatste weken. Dat
     schrijft de KNMO in een brief aan de leden.

     Foto: Facebook
     D   e onverkorte tekst van de

        brief luidt als volgt:


     “Inmiddels zijn we al meer dan een
     jaar verder nadat we als sector onze
     activiteiten moesten staken als gevolg
     van maatregelen ter voorkoming
     van verdere verspreiding van het
     coronavirus.

     Als KNMO hebben we de regie ge-
     nomen en ervoor gekozen om richt-
     ing te geven aan enerzijds de sector
     en anderzijds ook aan beleidsbepal-
     ers/overheden. Dit was nodig omdat
     door het hoge tempo van wijzigingen
     er vaak niet afdoende kennis was  Binnen repeteren zit er nog niet in.
     over de gevolgen die maatregelen
     hadden voor onze sector. Soms had- maatregelen.         afgelopen weken ons bewust niet over  De komende periode zullen we
     den minimale aanpassingen in de  Er bereiken ons veel vragen over wat  alle ontwikkelingen uitgesproken.  nauwlettend de ontwikkelingen
     maatregelen door toedoen van de  er wel en niet mogelijk is. De vragen  De soms grote verschillen die zijn  monitoren en u indien nodig
     KNMO een positief effect op de acti- zijn uiteenlopend, van vragen over  ontstaan in de uitvoering van  informeren. In de bijlage (zie pagina
     viteiten in onze sector.     muziekonderwijs tot vragen over  de maatregelen op lokaal niveau  3) hebben we op basis van de formele
                      musiceren na vaccinaties. Het mag  dwingen ons ertoe om zorgvuldig  bronnen een samenvatting gemaakt
     De invoering van de algemene   duidelijk zijn dat we als landelijke  te zijn: te veel centrale regie vanuit  van de huidige stand van zaken. We
     lockdown en de avondklok hadden  organisatie enkel kunnen adviseren  de KNMO kan lokaal maatwerk  snappen dat dit altijd weer vragen
     een enorme impact op het sociale  conform de wet- en regelgeving,  blokkeren.          kan oproepen en vergelijkingen
     leven in Nederland. Sinds kort  waarbij we in contact staan met                  met andere sectoren etc. U kunt
     begint er langzaam licht aan het  het ministerie en andere betrokken  We zijn op de weg terug maar  ons hierover altijd benaderen.
     einde van de tunnel te komen. Dit  instanties. In afstemming met colle- we zijn er nog niet. Uiteraard is  Mail via corona@knmo.nl met
     is goed nieuws echter dit zorgt ook  ga-organisaties zoals Koornetwerk  maatwerk op lokaal niveau altijd een  beleidsmedewerkers Jos van der Sijde
     voor een nieuwe situatie. Daar  NL en Cultuurconnectie geven we  groot goed, echter blijven wij waar- of Luuk Mevis.
     waar in de voorliggende periode nog  daar waar mogelijk richting aan het  schuwen voor risicovolle situaties. Er
     voornamelijk de Veiligheidsregio’s  beleid.           zijn ons situaties in het land bekend  Ook wij hopen dat er op een verant-
     (en daarmee de burgemeesters) via                 waarbij de wet- en regelgeving zo- woorde wijze snel weer overal muz-
     noodverordeningen direct betrokken  Daar waar er mogelijk een soort  danig ruim wordt geïnterpreteerd  iek mag klinken, we zullen er alles
     waren, merken we dat steeds   gewenning was ontstaan dat de  dat een risico onvermijdbaar is. Wij  aan doen hierbij steun te bieden.”
     meer gemeenten op dit moment   KNMO vrij snel en directief richting  roepen iedereen op om verstandig te
     ‘maatwerk’ toepassen en daarmee  en uitleg gaf aan de maatregelen/ zijn en verantwoordelijk om te gaan  Namens het bestuur van de KNMO
     afwijken van de afgekondigde   aanpassingen hebben we de    met deze risico’s.        Bart van Meijl, voorzitter
   1   2   3   4   5   6