Page 1 - Krant week 19
P. 1

Jaar 2019, week 19

                      Getrompetter                           Line-up Nationale

                      in het Emmer                           Taptoe zo goed

                      dierenpark                            als rond


                             3                                 9


     Is je jeugdbeleid     nog wel bij de tijd?     Past je jeugdbeleid bij de tijd van nu? Zou het ook anders kunnen? Hoe geef je de jeugd het    en muzikaal leiderschap getraind
     eigenaarschap van muziek in handen? Een greep uit de vele vragen die zaterdag 25 mei aan      wordt.

     bod komen tijdens de KNMO Inspiratiedag Jeugd en Educatie in Akoesticum in Ede.          Kwaliteitsimpuls
                                                       Doel van het landelijk uitgezette
                                                       symposium is de instrumentale
                                                       amateurmuziek een kwaliteitsimpuls
                                                       geven. Een dag om bestuursleden
     Tekst: Onze redactie                                        en jongeren te laten zien wat er
     Foto: FV Media Producties                                     allemaal mogelijk is, voor en door
                                                       jeugd. “Bezoekers kunnen kiezen
        ieuwe manieren om jeugd                                   tussen beleid- en/of praktijksessies,
        te motiveren muziek te gaan                                 waarmee ze worden aangezet tot na-
     Nen blijven maken. Daar                                       denken en reflectie over de muziek-
     draait het allemaal om tijdens deze                                vereniging of zelf actief musicerend
     KNMO Jeugdinspiratiedag voor                                    aan de slag gaan”, legt de werkgroep
     bestuurders, dirigenten, docenten                                 uit. “We willen ook bewust jongeren
     en politici, maar zeker ook voor                                  betrekken bij deze dag. Bij de uitno-
     jongeren zelf. Op initiatief van de                                diging aan de verenigingsbestuur-
     generieke commissie Educatie en                                  ders doen we tevens een oproep om
     Jeugdbeleid van de KNMO is een                                   één of meerdere jeugdleden mee
     speciale werkgroep volop aan de                                  te nemen op 25 mei. Daarnaast
     slag met de organisatie van deze                                  zal een jeugdpanel meelopen en
     landelijke bijeenkomst. Behalve ver-                                meekijken.” Bij de invulling van het
     tegenwoordigers van de KNMO zijn                                  programma en de thema’s worden
     ook leden van de Federatie Amateur                                 diverse professionals en organisaties
     Symfonie- en Strijkorkesten (FASO)  Jeugd staat centraal tijdens de KNMO Inspiratiedag in Ede.  op het gebied van muziekonderwijs
     en Nederlandse Organisatie voor                                  en muziekeducatie ingeschakeld.
     Accordeon en Mondharmonica                                     Gespreksleider is Suzan Lutke van
     (NOVAM) bij de organisatie betrok- Ontmoeten en delen staan hierbij  bieden.”          Lutke Linkt.
     ken.               voorop. Diverse workshoprondes  Het programma omvat twee pijlers.
                      staan in het teken van meedenken,  Enerzijds wordt ingezoomd op
     Hulpmiddelen           reflecteren en inspireren. “Hoewel er de beleidskant: wat gebeurt op dit
     Want jongeren enthousiast maken  zonder geschiedenis geen toekomst  moment, past dit in de tijd van nu  Inschrijving
     voor muziek en ze binden aan een  is, kunnen we het ons niet langer  en zou het wellicht anders kunnen?  Jeugdinspiratiedag
     vereniging zijn thema’s waar alle  permitteren om te blijven hangen  De andere kant gaat vooral in op de
     muzieksectoren maar moeilijk raad  in nostalgie en verleden”, stelt de  praktische uitvoering: hoe verhoog  De inspiratiedag Jeugd en
     mee weten. Tijdens de inspiratiedag  werkgroep in haar projectplan. “We  je motivatie en verantwoording  Educatie wordt gehouden op
     worden allerlei hulpmiddelen aan- moeten vernieuwen en mensen van  door eigenaarschap te creëren? Dat  zaterdag 25 mei 2019 in Akoes-
     gereikt die je daarbij kunt inzetten.  jong tot oud aan elkaar (ver)binden.  gebeurt onder meer door live een  ticum te Ede.
     Er zijn al heel veel goede voorbeel- Onze visie is dan ook: ‘Muziek bindt  spelenderwijs orkest te vormen en  InschrIjven,
     den in Nederland. Bedenkers van  en verbindt’. In het land zijn al veel  aan de slag te gaan met de Kobra- KLIK hIer:
     good practices zijn aanwezig om hun  goede initiatieven ontstaan. Deze  nie-methode, een creatieve werk-
     succesvolle aanpak toe te lichten.  initiatieven willen we een podium  vorm, waarbij creërend vermogen
   1   2   3   4   5   6