Page 11 - Krant week 19
P. 11

11    Nieuwe werken op NBK 2019

    Veel nieuwe werken van componisten uit België,           Het land werd geleid door regent- solocornetten. Na een aantal variaties

    Nederland, Zwitserland en Engeland staan op vrijdag 25       en die meer oog hadden voor hun  werkt hij toe naar een climax vol
                                      eigenbelang dan dat ze zich sterk
                                                       plezier en energie.
    en zaterdag 26 oktober in TivoliVredenburg als verplicht      maakten voor de bevolking. In die  Stan is geboren in Nederland, maar
                                      revolutionaire periode stonden de
                                                       groeide op in Brussel en Antwerpen.
    werk op het programma van de 39e Nederlandse Brassband       vaderlandslievende, republikeinse  Op 8-jarige leeftijd begon hij met
    Kampioenschappen.                          patriotten recht tegenover de Oran- piano- en trompetlessen. Na zijn
                                                       middelbare school ging hij naar het
                                      jegezinden. Een burgeroorlog vol-
                                      gde, waarin de patriotten door een  Lemmensinstituut Leuven en haalde
                     bers is hij bekend door composities  Pruisisch leger werden verslagen en  er zijn meestergraad trompet. Tegeli-
                     als Masquerade, Revelation, Paganini  verdreven.         jkertijd begon hij met componeren
    Foto’s: FV Media Producties /   Variations en Jazz. Naast concert- De compositie ademt abstracte muz- en arrangeren. Hij speelde bij het
    Facebook             muziek heeft hij educatieve werken  iek, maar de patriotten vormen wel  Nationaal Orkest van België, het Na-
                     en muziek voor televisie geschreven.  de inspiratiebron voor dit werk. Het  tionaal Jeugd Orkest van Nederland
        e verplichte werken zijn door  Algemeen wordt Wilby als een ge- thematische materiaal is gebaseerd  en de European Youth Brassband
        de muziekcommissie van   niaal componist omschreven.    op het geuzenlied Merck toch hoe  2005. Na zijn klassieke opleiding
    Dhet Repertoire Informatie                     sterck. Deze krachtige mineurmel- in Leuven, trok hij naar Rotterdam
    Centrum (RIC) geselecteerd. Een  EErsTE DIVIsIE          odie, die haar oorsprong vond in  voor een opleiding Sound Engineer-
    overzicht.            Alpina Brass - Jan Van der roost de Tachtigjarige Oorlog, blijft door  ing. In 2015 won Stan de Europese
                                De eerste  het gehele werk herkenbaar aan- Componistenwedstrijd in Freiburg
    KAMPIOENsDIVIsIE                    divisie gaat wezig, maar wisselt voortdurend van  en was hij finalist in de Cory com-
    Vienna Nights - Philip Wilby              aan de slag  karakter. Het werk, dat een tijdsduur  positiewedstrijd. In België speelden
               De kampi-             met Alpina  heeft van 14 minuten bestaat uit  kampioensbands in november 2018
               oensdivisie            Brass van  drie delen waarbij het tweede deel  van zijn hand het veelbesproken
               buigt zich            Jan Van   zonder onderbreking overgaat in  maar zeer goed ontvangen REwrite
               dit jaar             der Roost  het derde deel. De Haan: “De pa- RElapse. Hij is een muzikale dui-
               over Vien-            (beschik-  triottentijd herinner ik me van de  zendpoot, want hij componeert ook
               na Nights             baar vanaf  geschiedenislessen uit het verleden.  soundtracks voor documentaires en
               van Philip  10 juni 2019). De Belg schreef het  Het fascineerde me. Ik wilde ook  popsongs. Euphoniumartiest Glenn
               Wilby.   onlangs als driedelige compositie  altijd al eens een werk schrijven dat  van Looy zegt over componist Nieu-
               Het is een  voor de eerste divisie van de Fête  gebaseerd is op het geuzenlied Merck  wenhuis: “Het is een componist om
    meesterlijke 16 minuten durende  Cantanoles in het Zwitserse Naters.  toch hoe sterck. De link was toen snel  in de gaten te houden, hij heeft een
    hommage aan Mozart. Zijn bekende  De technische, ritmische en muzikale gelegd.”          frisse blik en is innovatief.”
    Sonata in A (K331) staat als the- uitdagingen zijn niet het doel, maar  Jan de Haan werd in het Friese
    matiek centraal. Wilby gaf zichzelf  een middel om het idioom van Van  Warns geboren en studeerde aan de  VIErDE DIVIsIE
    de vrijheid om eigen gedachten,  der Roost tot klinken te brengen.  Muziek Pedagogische Academie in  Sinfonietta No. 4 - Etienne
    structuren en ideeën te ontwikkelen,  De hoofdthematiek met veel zest- Leeuwarden. Hij behaalde zijn diplo- Crausatz
    zonder het originele materiaal tekort  iende noten belooft veel technisch  ma Directie in Utrecht. Tot 1994 was     De vierde
    te doen. Het is als klassieke Sonata  vuurwerk. Een koraalmelodie klinkt  hij vaste en gastdirigent van verschil-    divisie gaat
    opgebouwd uit drie delen met negen  op een aantal momenten divers qua  lende ensembles en orkesten, waar-        de kampio-
    variaties (inclusief een Turkse Ron- uitwerking. Een spectaculaire finale  onder het Leeuwarder Soli Brass. Van     enswedstri-
    do). In het Minuet legt elke sectie  besluit deze afwisselende compositie  1983 tot 2008 oprichter/eigenaar van     jd in met
    een metaforische roos ter nagedacht- voor de bands in de eerste divisie. De Haske Publications. Sinds 2008        Sinfonietta
    enis aan Mozart. Werkte hij in de 17e  Van der Roost werd geboren in Duf- richt hij zich weer volop op compo-      No.4 van
    eeuw slechts met 2 of 3 dynamische  fel (België). Op het Lemmensinsti- neren en                     Etienne
    lagen, Wilby maakte er negen of  tuut te Leuven kreeg hij een gedegen  dirigeren.                    Crausatz.
    meer van, een uitdaging voor de  muzikale opleiding. Hij vervolgde                 Dit werk is gecomponeerd ter gele-
    bands om alles aan de       zijn muzikale studie in 1979 aan de  DErDE DIVIsIE        genheid van het Fête Cantonale 2018
    oppervlakte te brengen en transpar- Koninklijke conservatoria in Gent  A Buoy - stan Nieuwenhuis in de Zwitserse Jura. Het wedstrij-
    antie en balans tot hun recht te laten  en Antwerpen, met het einddiploma        Van de   dwerk begint met een eenvoudige
    komen. Een groot eerbetoon aan  compositie als resultaat. Hij is een          hand van  fanfare bestaande uit vijf opeenvol-
    één van de grootste componisten ter  veelgevraagd jurylid en gastdirigent        de Bel-   gende stijgende legatonoten. Het
    wereld én zijn stad Wenen. De Black  in binnen- en buitenland en een          gische   allegrodeel doet denken aan de
    Dyke Band won met Vienna Nights  veelzijdig componist.                 rijzende  periode van de renaissance, maar
    in 2006 de British Open. Wilby droeg                           ster Stan  dan met moderne harmonieën. Solo-
    het op aan Bram Gay, jarenlang  TWEEDE DIVIsIE                     Nieuwen-  cadensen luiden het middendeel in.
    medeorganisator van het toonaan- The Patriots - Jan de Haan              huis spelen  De driekwartsmaat van het slotdeel
    gevende evenement in de Symphony            Voor de             de bands  mondt uit in een feestelijke finale. In
    Hall van Birmingham.                  tweede   in de derde divisie A Buoy (bes- 2016 stond Crausatz’
    De net 70 jaar geworden Wilby werd           divisie   chikbaar vanaf 10 mei 2019). De  Sinfonietta No.3 als verplicht werk op
    geboren in Pontefract en volgde een           staat het  betekenis van A Buoy is letterlijk  de lessenaar van de eerste divisie. Dit
    opleiding aan de Leeds Grammar             gloednieu- een baken. De compositie opdracht  jaar dus opvolger Sinfonietta No. 4.
    School en Keble College in Oxford.           we werk   van de NBK kent als inspiratiebron  Crausatz is professioneel tubaïst en
    Hij was professioneel violist (Cov-           van Jan de  zijn zoon Rover aan wie het ook is  speelt in de kamerorkesten van Fri-
    ent Garden en later bij het Symfo-           Haan The  opgedragen. Een baken symboliseert  bourg en Lausanne. Daarnaast is hij
    nieorkest Birmingham) en werd in            Patriots  het positieve en optimisme dat altijd  lid van tubakwartet Les Tubadours.
    1972 hoofddocent compositie aan  verplicht op de lessenaar. The Patriots boven komt drijven. Vanuit de start  Hij componeert voor diverse orkest-
    de universiteit van Leeds. Naast  is het twaalfde werk van Jan de Haan  wordt de band door de klankgolven  vormen en is verbonden aan het con-
    het lesgeven schreef Wilby muz-  in de geschiedenis van de NBK dat  in verschillende groepen verdeeld.  servatorium van Fribourg.
    iek, waaronder zijn eerste opdracht  verplicht is voor één van de divisies.  Hij gebruikt ook off-stage partijen,
    voor brassband - The New Jerusalem  De Nederlandse patriottentijd was  die met zoveel mogelijk afstand
    (1990) - voor de National Youth  een periode van politieke instabiliteit  tot het publiek moeten spelen. Het
    Brass Band. Onder de brassliefheb- in de jaren tachtig van de 18e eeuw.  thema wordt vertolkt door flugel en
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16