Page 3 - Krant week 19
P. 3

3    Nog één keer getrompetter

    in de Emmer dierentuin


    In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een
    opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de locatievoorstelling Zoo Mooi!
    waarmee harmonie Euterpe uit Emmen op 23, 24 en 25 mei herinneringen aan het Noorder Dierenpark Emmen ophaalt.


    Tekst: Onze redactie
    Foto: Jacques Louwes

         ie is er niet geweest? Het
         Noorder Dierenpark
    Wmidden in het centrum
    van Emmen. Niet alleen Emmenaren
    koesteren er warme herinneringen
    aan. Het dierenpark in de Drentse
    stad heeft jong en oud uit alle hoe-
    ken van Nederland een onvergetelijk
    dagje uit bezorgd. De prachtige Afri-
    kaanse savanne, een oase van rust,
    waar zebra’s, giraffen, neushoorns
    en struisvogels vredig met elkaar de
    dag doorbrachten; je kon er uren
    naar kijken. Maar dat is verleden tijd.
    De beperkte ruimte in het centrum
    van Emmen kende zijn grenzen. Het
    maakte uitbreiding van het park on-
    mogelijk. Op 31 december 2015 ging
    de poort op slot. De dierentuin werd
    verplaatst naar een ruimere locatie  leidde. Met het levensverhaal van de  ervan. Liefde, respect, passie, verlies  telkens om 20.30 uur in Rensenpark
    om als Wildlands Adventure Zoo  inmiddels overleden Aleid Rensen  en afscheid zijn kernbegrippen in de  in Emmen. Euterpe hoopt op circa
    Emmen een doorstart te maken.   als rode draad passeert de bloei en  voorstelling. Naast de muziek wordt  800 bezoekers per voorstelling. In-
                     ondergang van de Emmense dieren- het verhaal geïllustreerd met een  formatie: https://zoo-mooi.nl.
    Hart               tuin de revue in een muzikale voor- choreografie met dansers, beelden
    Een besluit dat veel Emmenaren  stelling waaraan 150 muzikanten,  en film. Voice-overs vertellen het
    nog steeds aan het hart gaat. “Het  dansers, zangers en acteurs meewer- verhaal en laten Aleid Rensen zelf
    was ‘ons park’”, verwoordt Wendy  ken. “De muziek verklankt de emotie  aan het woord.” De lokale zangers
    Grobben-Boomkamp, secretaris   van de verhaallijn en is special sa- Jeroen Rienties, Martine Salomons  Concert van de Maand
    van harmonie Euterpe, de gevoelens  mengesteld, gecomponeerd en gear- en Isa Zwart zelf zijn de meewer-
    van de inwoners. “Commerciële   rangeerd door artiesten uit de regio”,  kende artiesten. Filmmaker Rudy  wordt Concert van
    belangen hebben ertoe bijgedragen  legt Wendy uit. “De levensloop van  Niemeijer maakte beelden die het  de Week
    dat de droom van de voormalige  zowel Aleid Rensen als die van het  verhaal ondersteunen. Ook enthou-
    exploitanten Jaap en Aleid Rensen  Noorderdierenpark wordt muzikaal  siaste vrijwilligers meldden zich aan
    vroegtijdig is beëindigd. De dieren- vertolkt door het orkest, ondersteund om mee te spelen of te zingen. Zan- De succesvolle rubriek Concert van
    tuin mag dan wel verdwenen zijn, de  door authentieke filmbeelden en  gers en zangeressen van verenigingen  de Maand heet voortaan Concert van
    herinneringen zijn nog springlevend. verhalende, gezongen en voice-over- uit de omgeving vormen samen een  de Week. Doordat de digitale KNMO
    We merken dat dit project leeft bij  teksten. Spannende ontsnappingen,  gelegenheidskoor. Kims’ Fame school  Klankwijzer Nieuwskrant vrijwel wekelijks
    onze achterban. Mensen delen hun  successen en hoogtepunten worden  - Choreografie en Dansers tekent  verschijnt, kunnen we meer bijzondere ac-
    verhaal of nodigen ons uit om foto’s  afgewisseld met dramatiek en tegen- voor de choreografie en de omlijsting  tiviteiten in deze succesvolle rubriek voor
    en herinneringen te bekijken.”  slag.”              met dans. Ook diverse verenigingen  het voetlicht halen. In de serie Concert
                                      werken mee aan de voorstelling. De  van de Week belicht KNMO Klankwijzer
    Parmantig             Verhaallijn            productie in zijn geheel staat onder  bijzondere concerten of optredens met
    Op de plek waar vroeger de nijlpaar- De verhaallijn is van kinderboe- artistieke leiding van musicus, di- opmerkelijke cross-overs, medewerking
    den in slow motion door het water  kenschrijver Richard Zuiderveld en  rigent en artistiek leider Martijn C.  van verrassende (professionele) solisten,
    bewogen, tegenover de plek waar de  gebaseerd op het boek De Verdwenen  Veenstra.           gebruik van bijzondere (niet-eigen)
    stekelvarkens liepen te wroeten in  Dierentuin van de hand van Aleid                  instrumenten of een opvallende program-
    de grond en de flamingo’s parmantig  Rensen. De bijbehorende muziek  Educatieprojecten        makeuze. Ook concerten met een zeer
    hoog op hun poten in het water ston- is deels gearrangeerd en deels ge- Parallel aan de voorstelling zijn  lange traditie, een bijzondere aanleiding
    den, kunnen inwoners van Emmen  componeerd. Singer-songwriter Isa  twee educatieprojecten ontwikkeld.  of bij een opmerkelijke gelegenheid zijn
    en daar buiten in het weekeinde van  Zwart schreef nieuwe liedjes over  Deels gebaseerd op het verhaal van  welkom. Datzelfde geldt voor originele
    23, 24 en 25 mei de herinneringen  Aleid Rensen. De inspiratie hiervoor  Aleid en deels muziekinhoudelijk.  of aansprekende manifestaties om de
    aan de oude dierentuin nog eens  vond ze uit de gesprekken die zij  Voor het voortgezet onderwijs is een  interesse van de jeugd te wekken voor de
    herbeleven. Met de muzikale voor- voerde met Jaap Rensen. Componist/ CKV-module samengesteld over de  amateurmuziek. We hopen met deze serie
    stelling Zoo Mooi! brengt harmonie  arrangeur Henri Gerrits bewerkte  kracht van muziek bij film en theater.  een inspiratiebron te kunnen zijn voor
    Euterpe een ode aan het echtpaar  het materiaal voor harmonieorkest.  Voor het primair onderwijs wordt  andere verenigingen. Stuur tips voor deze
    Rensen dat de dierentuin vele jaren  Wendy: “De gekozen muziek draagt  een AMV-traject opgestart. De voor- rubriek tijdig naar: redactie@klankwijzer.
    met visie, kennis, passie en liefde  het verhaal en de emotionele lading  stellingen zijn op 23, 24 en 25 mei,  nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8