Page 7 - Krant week 19
P. 7

7


    “Artistieke focus is bij    projectorkest scherper”


    Projectorkesten schieten als paddenstoelen uit de grond. Soms zijn het eendagsvliegen die na een of twee concerten

    weer van de radar verdwijnen. Andere zijn zeer succesvol en bouwen een reputatie op. Zoals Orkest Zuid uit Eindhoven.
    Zaterdag 18 mei viert het gezelschap zijn 10-jarig bestaan met een uitdagend programma. Gesprek met initiatiefnemer
    en dirigent Jos van de Braak.
    Tekst: Frank Vergoossen
    Foto: Kees de Leeuw


        e Engelse componist Gustav
        Holst verklankt in The Pla-
    Dnets zeven planeten die op
    het moment dat hij het werk compo-
    neerde (1914 - 1916) bekend waren.
    De aarde ontbreekt in de zevendelige
    compositie. De suite wordt veelvul-
    dig uitgevoerd en is door de jaren
    heen een bron van inspiratie geweest
    voor vele componisten. Na de pauze
    klinkt The Queen Symphony waarin
    Tolga Kashif een eigen draai geeft
    aan de hits van Freddy Mercury en
    zijn groep Queen. Orkest Zuid voert
    beide werken uit met Het Brabant
    Koor. Een programma dat voor de  Jos van de Braak leidt Orkest Zuid door The Queen Symphony.
    gemiddelde dorpsharmonie zowel
    in kwalitatief maar vooral ook in
    kwantitatief opzicht meestal te hoog  orkesten en projectorkesten. Projec- niet (meer) verbonden zijn aan een  Eendracht in Meijel. Ik heb enorm
    gegrepen is. En dat is nu juist de  torkesten dragen er juist aan bij om  ander orkest, maar uiteraard ook  genoten van hun prachtige balans
    reden dat Jos van de Braak in 2009  muziek meer als een kunstvorm te  leden uit mijn netwerk van orkes- van traditionele vereniging die ook
    Orkest Zuid oprichtte. “De gedachte  zien waar muzikanten persoonlijke  ten als Loon op Zand, Thorn, Beek  muzikale uitdagingen op niveau aan-
    was om een orkest op te zetten dat op beleving en voldoening uithalen. Dat  en Donk, Studentenorkest TU/e,  gaat. Dat zal zeker op veel plaatsen
    hoog niveau projecten zou realiseren  past goed in onze huidige maat- Symfonieorkest Eindhoven, Philips  blijven bestaan. Maar er is ook veel
    in goede zalen zonder dat daar iets  schappij.           Harmonie, maar ook van andere  beweging waarop geanticipeerd moet
    van competitie of concurrentie voor                 orkesten. En van het Fontys Con- worden. Op jeugdfestivals zie je veel
    nodig zou zijn”, zegt hij.    Waren er destijds al meer pro-  servatorium waarmee we regelmatig  fusieorkesten. Die trend, met veel
                     jectorkesten?           samenwerken. Ook zijn er rond  nieuwe mogelijkheden, zal zeker ook
    Wat kun je met een projector-   “Tien jaar geleden waren er zeker  Eindhoven inmiddels veel expats die  doorzetten.”
    kest wat je met een vereni-    ook al andere projectorkesten maar  ons steeds vaker weten te vinden.
    gingsorkest niet kan?       mijn specifieke voorbeeld was toen  We spelen op 18 mei met meer dan  Als dit de toekomst wordt,
    Jos van de Braak: “Muzikaal kun je  Het Brabantkoor en hun dirigent  honderd muzikanten en hebben er  betekent dit dan niet het
    zeker ook met een verenigingsorkest  Louis Buskens die me nog steeds  ook nog een ruim aantal niet kunnen einde van de dorps(wijk)
    tot super goede uitvoeringen komen.  adviseert. Het is verheugend dat we  plaatsen. Leden hebben we overigens vereniging?
    Bij een projectorkest gebeurt alles  in het komende project weer gaan  niet, alleen deelnemende muzikan- “Het beeld zal mijn inziens tweeledig
    echter veel sneller waardoor de ar- samenwerken. En ik heb ook steeds  ten.            blijven: traditionele orkesten daar
    tistieke focus scherper is en er meer  naar het Lucerne Festival Orkest van             waar traditie en/of sociale samen-
    kans is op muzikale betrokkenheid.  Abbado gekeken: weliswaar van een  Hoe wordt Orkest Zuid    hang groot is en daarnaast nieuwe
    Klank en muzikale beleving zijn  ander niveau en professioneel geor- gefinancierd?         orkesten al dan niet in projectvorm.
    daardoor artistieke pijlers van Orkest  ganiseerd, maar op bepaalde facet- “We hebben provinciale subsidie en  Die variatie lijkt me een mooie ga-
    Zuid geworden.”          ten zeker vergelijkbaar met wat een  aan onze projecten zijn veel educatie- rantie om de blaasmuzieksector te
                     projectharmonieorkest in Nederland  activiteiten gekoppeld waardoor ook  borgen voor de toekomst.”
    Projectorkesten worden door    doet.”              andere fondsen subsidies verstrek-
    verenigingsbestuurders vaak                     ken. En we hebben inmiddels zowel
    gezien als concurrentie. Heb-   Waar zijn de leden van Orkest   in Tilburg als Eindhoven een vaste
    ben ze gelijk?          Zuid van afkomstig?        groep publiek die ons ondersteunt.”
    “Ik kan eigenlijk niet zo goed beoor- “Uit heel Brabant en Limburg, maar
    delen of dat nu nog wel zo is. Wat  ook uit Utrecht en Gelderland.” Overal in het land worden pro-
    ik me wel nog kan herinneren is dat                 jectorkesten opgericht. Soms    Zaterdag 18 mei, 20.15 uur, Muziekgebouw
    vroeger de concurrentiesfeer tussen  Hebben ze allemaal nog een  ook als laatste redmiddel om    Eindhoven: Orkest Zuid en Het Brabant
    verenigings- of dorpsorkesten vaak  ‘moederorkest’ of zijn er ook  het voortbestaan te redden.    Koor met The Planets (Gustav Holst, arr.
    hilarische hoogten kon aannemen.  muzikanten die alleen lid zijn  Wordt dit de toekomst?       Christiaan Janssen) en The Queen Symphony
    Misschien was er toen wel meer  van Orkest Zuid?         “Onlangs was ik als eredirigent  (Tolga Kashif, arr. Erik Somers). Informatie:
    concurrentie tussen verenigingen  Er spelen veel professioneel opgelei- betrokken bij feestelijkheden rond  www.muziekgebouweindhoven.nl.
    onderling dan nu tussen verenigings- de muzikanten in Orkest Zuid die  het 100-jarig bestaan van harmonie
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12