Page 1 - Krant week 19
P. 1

“Motivatie krijg                         Concours in

                      je door elkaars                          Beeld: Excelsior
                      fysieke nabijheid”                        speelt De Haan


                             2                                 5     Jaar 2020, week 19
     “Weinig helderheid


     voor muzieksector”     Het is de KNMO nog
     onvoldoende duidelijk

     wat de door het
     kabinet aangekondigde
     versoepelingen van de

     maatregelen in de strijd
     tegen het coronavirus voor

     de muzieksector betekenen.
     Foto: Still BR Mediathek


        remier Rutte kondigde giste-
        ren aan dat culturele instellin-
     Pgen, mits aan alle basisricht-
     lijnen wordt voldaan en er op basis
     van strikte protocollen wordt gehan- Onder andere het Bamberg Symphony Orchestra laat experts uitzoeken in hoeverre door krachtig blazen
     deld, vanaf 1 juni weer maximaal 30  op een blaasinstrument aerosolen worden uitgestoten.
     personen (inclusief medewerkers)
     mogen ontvangen. Vanaf 1 juli zou
     dat mogelijk opgeschaald mogen
     worden tot 100 personen. Maar  van gezond verstand en zelfbeheer- ten te kunnen starten. “Samen met  lijk, en uiteraard als het even kan
     volgens de KNMO kan daaruit niet  sing. Op het eerste oog lijken er mo- de partners zijn we dan ook bezig  voor 1 juni meer te kunnen
     direct worden geconcludeerd dat  gelijkheden te ontstaan om onder  onderzoek op dit punt gedaan te  mededelen.”
     ‘dus’ ook muziekgezelschappen (of  strikte voorwaarden de repetities op
     koren) weer kunnen gaan repeteren.  te starten. Maar of dat werkelijk uit
                      de woorden van de premier gecon-
     Perspectief           cludeerd mag worden, is niet volko- “Daarnaast werken we hard aan de
     In een eerste reactie op de perscon- men helder.
     ferentie van premier Rutte laat de                ontwikkeling van een protocol”
     KNMO weten meer helderheid en  Richtlijnen
     nuancering te willen hebben van  De KNMO blijft samen met andere
     de overheid. Het is de KNMO niet  culturele partners in Den Haag aan- krijgen door onder meer TU Delft  Niet fijn
     duidelijk wat de aangekondigde  dringen op duidelijkere richtlijnen  en TU Eindhoven”, stelt de KNMO.  “De onduidelijkheid en het geduld
     versoepeling concreet voor de ama- voor de muzieksector. Voor veel  “Daarnaast werken we hard aan de  is niet fijn”, besluit de KNMO in de
     teurmuzieksector inhoudt.    muzikanten en zangers is veilig mu- ontwikkeling van een (goedgekeurd) reactie op de persconferentie van
     De persconferentie van premier  ziek maken en zingen - terecht - een  protocol, waar muziekverenigingen  gisteravond. “Maar het is wel van
     Rutte zorgt weliswaar voor veel op- cruciaal punt. Volgens de KNMO  en koren hun eigen activiteiten op  belang om straks weer gezond en
     luchting en perspectief, maar wijst  zou dit onderdeel moeten zijn van  kunnen inrichten. We hopen op  veilig met onze activiteiten aan de
     met nadruk onverkort op het belang  een besluit om weer met activitei- deze onderdelen zo spoedig moge- slag te kunnen gaan.”
   1   2   3   4   5   6