Page 10 - Krant week 19
P. 10

10


     “Iets wat pas nog heel    gewoon was, wordt


    straks heel bijzonder”

    Het wordt een uitdaging van jewelste maar uiteindelijk zal de muziek als verbindende factor toch overwinnen. Dat is in een
    notendop het gevoel dat leeft onder een aantal dirigenten uit de blaas- en slagwerkmuziek dat bereid was medewerking te
    verlenen aan een forumdiscussie over de gevolgen van de coronacrisis. Hoe beleven zij deze periode en wat houdt hen bezig?
    Samenstelling: Onze redactie   Niettemin proberen we om creatief te missen van het sociale aspect voelt  gaat uitpakken. Met repeteren gaat
    Foto’s: FV Media Producties    zijn en het beste ervan te maken.” zwaar. Uiteraard ook de gezamenlijke  dit dus niet. Maar ik ben positief
                     Carlo Balemans: “Op 12 maart ging  evenementen en concerten. Het zorg  gestemd in die zin dat er altijd wel
    Hoe ervaar je deze periode?    ik van huis met een volle agenda en  dragen voor ontspannende en inspi- een weg gevonden wordt waardoor
    Bart Deckers: “Ik ervaar deze peri- kwam terug met een lege. Het heeft  rerende avonden.”        we weer gewoon kunnen gaan
    ode als frustrerend, echter ook in- wel twee weken geduurd voordat  Geert Mooren: “Hoewel          repeteren. Mijn zorgen
    spirerend. Het fysieke repeteren met  ik mijn draai weer had gevonden.  ik er alles aan doe      Geert  zitten hem ook in de
    mijn muzikanten is een groot gemis.  Daarnaast vielen ook inkomsten  om muzikanten in         Mooren  technisch inhoude-
    De tijd vult zich nu met zoeken en  weg. Persoonlijk vind ik het wel leuk  deze periode te            lijke kant van het
    studeren van nieuwe partituren,  om me aan te passen aan een nieu- motiveren mis ik               orkest. Je probeert
    Skype-lessen verzorgen, com-      we werkelijkheid. Dat lukt me  vooral het naar de             als dirigent een or-
    poneren, waar ik normaal          goed. Ik heb het naar mijn  verenigingen gaan:             kest op een bepaalde
    helaas geen tijd voor            zin en doe zinvolle din- repeteren, samenspe-            manier te laten spe-
    heb, planning seizoen             gen online waar ik blij  len, het samenzijn met          len en klinken en daar
    2020/2021 inrichten               van word en met een  muzikanten en vooral de          werk je elke week aan.
    en contact houden                goed gevoel mijn  concerten. Het met elkaar        Een zomervakantie heeft
    met mijn bestuur-                geld mee verdien.” in harmonie zijn, het luisteren naar  al impact op de klank en kwali-
    ders en muzikanten.               Martijn Pepels: “Ik  elkaar, balans maken. De kick van  teit van een orkest. Hoe zal dat nu
    Deze periode doet               ervaar deze periode  een muziekwerk muzikaal uitdiepen.” zijn? Ik weet het niet. Ik heb wel een
    mij beseffen hoe bij-    Bert Deckers   als enorm intensief.  Carlo Balemans: “De repetities. Het  aanpak voor ogen hoe we weer gaan
    zonder mijn vak is en            Ik probeer namelijk op  moment van het tot stand komen van  opbouwen/beginnen. Dat zal zeker
    de blaasmuziek in het alge-        allerlei manieren toch een  mooie noten.”         niet in de hoogste versnelling zijn,
    meen. Het brengt mensen samen    spil te zijn in de verenigingen  Martijn Pepels: “Op dit moment mis  maar juist werken aan elementaire
    voor spanning/ontspanning, maar  waar ik werkzaam ben. Een verbin- ik het allermeest het ‘live’ contact  zaken. Het speelplezier moet weer
    ook voor sociaal contact. Ik merk dat  dende factor, maar dan nu niet als  met de mensen van mijn orkesten  terugkomen.”
    mijn muzikanten dit nu ook missen. dirigent voor het orkest. Om hieraan  en het samen beleven en maken van  Wibrand van Norel: “Ik maak me
    Wibrand van Norel: “Ik ervaar het  te voldoen maak ik gebruik van aller- muziek.”         over de amateurmuzieksector geen
    als zeer vervelend. Muziek staat niet  lei andere middelen dan gebruikelijk  Rico Stevens: “Wat muziek betreft  zorgen.”
    in verhouding tot gezondheid. Ge- en dat vergt natuurlijk de nodige  de interactie met de muzikanten,  Geert Mooren: “Buiten het feit dat
    zondheid is vele malen belangrijker.  inventiviteit.”       het samen aan iets bouwen, naar iets  ik hoop dat niemand van de vereni-
    Wel komt de hele muziekscène tot  Rico Stevens: “Deze periode is nogal  toewerken en natuurlijk de sociale  gingen wordt getroffen door dit virus
    rust. Tijd voor bezinning. Er kunnen  bizar, onwerkelijk en onzeker.” contacten met de muzikanten. Maar  maak ik me vooral zorgen over de
    veel nieuwe plannen worden ge-                   het allermeest mis ik het normale  toekomst. Wanneer kunnen we weer
    smeed voor de ensembles en orkes- Wat mis je het meest?      sociale contact met familie, vrienden,  starten en weer een goede planning
    ten. Elk nadeel...”        Bart Deckers: “Het meeste mis ik het collega's, enz.”       maken? Hoe komen de verenigingen
    Geert Mooren: “We leven in een  werken met mijn muzikanten. Elke                  deze periode door? Wat kunnen we
    bizarre en onwerkelijke periode. Dit  week probeer je het ensemble beetje  Waar maak je je zorgen over? doen om de muzikanten nu te mo-
    hebben we nog nooit meegemaakt.  bij beetje te kneden in een richting  Bart Deckers: “Ik maak me zorgen  tiveren? Gaan er straks muzikanten
    Het is zo vanzelfsprekend dat je altijd  die je voor ogen hebt. Ook de ge- over hoe het samen komen en repe- afhaken? Veel vragen en weinig ant-
    alles kunt doen in vrijheid en die  sprekken met hen mis ik enorm.  teren eruit gaat zien na deze crisis.  woorden.
    is nu behoorlijk ingeperkt.        Het verrijkt mij als mens  Hoe dan ook zullen men-        Carlo Balemans: “Eerlijk
    Er is veel onzekerheid            om te zien en te horen  sen, zeker in het begin,  Martijn    gezegd maak ik me geen
    voor velen. Mensen              hoe muzikanten om-  onzeker zijn of zich  Pepels        zorgen.”
    zijn of worden ziek              gaan met alledaagse  nog niet prettig voe-            Martijn Pepels: “Ik
    en komen te over-                zaken die ze meene- len om met een gro-              maak me zorgen dat
    lijden. Ook jonge                men naar de repeti- te groep bij elkaar te            deze tijd te lang gaat
    mensen die ik zelf               tie. Soms verdrietig,  komen. Het kabinet             duren en dat dat de
    heb lesgegeven in               soms juist heel op- stuurt aan op een               individualisering
    mijn beginjaren als              beurend. Ik krijg daar  anderhalvemetersa-            in de maatschappij
    dirigent. Allemaal zeer   Carlo Balemans  energie van.”     menleving. Ik vraag me            doet groeien. Ander-
    onwerkelijk en zeer triest.        Wibrand van Norel: “Het  af hoe dit in de praktijk         zijds merk ik ook dat de
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15