Page 11 - Krant week 19
P. 11

11
    onderlinge banden aangestrokken  al op orde, tenzij je met grote en- wellicht ook een risico aan. Je moet  Wibrand van Norel: “Uitgerust en
    worden. De tijd zal het ons dus moe- sembles te maken hebt.”    een hele grote repetitieruimte heb- mega gemotiveerd weer beginnen.
    ten leren.”            Geert Mooren: “Dit wordt         ben om met een groot or- Vooral positief blijven denken en tot
    Rico Stevens: “De gezondheid van  een dilemma voor het            kest of ensemble ander- oplossingen komen. Alle vertrouwen
    iedereen staat voorop. Dat is de  orkest. Samen repe-             halve meter uit elkaar  dat dat gaat lukken.”
    grootste zorg, hopen dat iedereen  teren met een orkest        Wibrand  te zitten/staan. Voor  Geert Mooren: “Ik hoop dat alle
    gezond blijft. Muzikaal gezien is  waarvan iedereen          van Norel samenspel en balans  muzikanten ook na deze crisis mu-
    het te hopen dat de muzikanten de  op anderhalve me-               is het verre van  ziek blijven maken en lid blijven
    discipline hebben om regelmatig te  ter van elkaar moet             optimaal als mu-  van de vereniging. Dat verenigingen
    oefenen, zodat je niet gigantisch naar  zitten, is buitenge-          zikanten zo ver uit  door deze crisis niet in financiële
    beneden valt qua niveau. Verder is  woon lastig, beter             elkaar zitten/staan.  problemen komen nu activiteiten
    het te hopen dat iedereen binnen- gezegd niet te doen.            Concerten met publiek  die geld op zouden leveren, zijn
    boord blijft. Misschien zijn er wel  Zeker als je met grotere        op anderhalve meter uit  geschrapt. Aan de andere kant zal
    muzikanten die de vereniging niet  orkesten werkt tussen 65-85     elkaar levert minder toehoor- het voor veel muzikanten weer een
    echt missen en dus helemaal stoppen  muzikanten. Wat wel kan is groeps- ders en dus minder inkomsten op.  genot zijn om samen te mogen re-
    na deze crisis. Ik ga er bij mijn eigen  repetities houden en ensemblespel.  Het is de vraag of het financieel dek- peteren. Iets wat een paar maanden
    verenigingen vanuit dat dat niet hele  Dit zijn wellicht de eerste mogelijk- kend is voor de zaaleigenaar en het  geleden nog zo vanzelfsprekend was,
    grote aantallen zullen zijn. Verder  heden om samen te kunnen spelen  orkest. De kosten blijven hetzelfde,  wordt dan heel bijzonder. Ik denk
    is een zorg hoe de verenigingen dit  en samen een concert te geven. Op  maar je hebt wel minder inkomsten  dat dit genieten zal zijn voor velen.”
    financieel gaan opvangen. Natuurlijk  deze manier blijven de orkestleden  uit kaartverkoop en horeca. Gaan  Carlo Balemans: “Veel zal afhangen
    is de eigen financiële situatie  actief en betrokken. Het is koffiedik  verenigingen en zalen/theaters dit  van dirigenten en besturen. Zijn wij
    ook een punt waar je         kijken wanneer we weer met  risico nemen?          in staat om positief de toekomst te
    wel mee bezig bent,           een volledig orkest mogen                  zien, hoe die er ook uit mag zien?
    maar vooralsnog              repeteren. Ik hoop snel  Hoe denk je dat de amateur-   Waar deuren sluiten gaan er ook
    is dit geen zorg.              maar ben me ook bewust muzieksector uit deze crisis   weer open. Dat moeten we respecte-
    Hoewel dit bij               dat dit nog wel even kan tevoorschijn komt?       ren. Volle bak het avontuur aangaan
    diverse collega's              gaan duren.”      Bart Deckers: “Ik hoop en denk  en omgaan met de realiteit van het
    helaas wel het                Carlo Balemans: “Dat  eigenlijk ook wel dat juist door deze  moment. Ik heb echt vertrouwen in
    geval is, wat ik              zal een uitdaging zijn.  crisis mensen beseffen hoe mooi  de verenigingen, voor veel dirigen-
    zo opvang.”                Maar dat is ook wel weer  het is om elke week samen muziek  ten wordt het een uitdagende tijd,
                  Rico Stevens leuk.”          te maken. Deze tijd kan juist ook  denk ik.”
    Het kabinet               Martijn Pepels: “Ik zou een  als een katalysator werken. Zoals  Martijn Pepels: “Ik heb helaas
    bereidt ons voor          korte periode hiermee uit de voe- dat ook na de Tweede Wereldoorlog  geen glazen bol waarmee ik in de
    op ‘het nieuwe normaal: de    ten kunnen door het inlassen van  gebeurde.            toekomst kan kijken, maar ik hoop
    1,5 meter-samenleving’. Hoe    partiële repetities en eventueel het  Vergeet hierbij het publiek ook niet,  natuurlijk dat de sector er sterker
    kijkt je hier vanuit je functie  programmeren van kamermuziek.   zij missen nu ook liveconcerten.  uitkomt. De verenigingen die in
    als orkest-/ensembledirigent   Gaat dit ‘nieuwe normaal’ abnor- Het is bewezen dat mensen juist in  deze periode zo inventief zijn om
    tegenaan?             maal lang duren, dan zie ik het erg  crisistijd inventief worden en dat zal toch bezig te blijven met het samen
    Bart Deckers: “Ik denk dat we met  somber in. Het is namelijk niet  nu niet anders zijn. Als ik zie hoe nu  musiceren op welke manier dan ook,
    schotten zullen moeten gaan werken  mogelijk als orkest om hieraan te  les en zelfs repetities worden gege- laten zien en horen dat ze van enorm
    als we daadwerkelijk die anderhalve  voldoen.”           ven, dan overleven we dit wel. Mu- belang zijn. De nieuwe wegen die op
    meter moeten handhaven. Dit heeft  Rico Stevens: “Dit is bijna niet rea- ziek is al eeuwen een verbindende  dit moment min of meer verplicht
    invloed op de klank en beleving van  liseerbaar. In een slagwerkensemble  factor in de samenleving en ook al  bewandeld worden, zorgen weer
    het orkest, maar we zullen toch iets  moet je weleens tijdens een stuk wis- zal het wellicht in een andere vorm  voor meer inzicht naar de toekomst.”
    moeten verzinnen.”        selen van instrument. Dan wordt het  zijn, muziek zal overleven en de har- Rico Stevens: “De mensen die graag
    Wibrand van Norel: “Bij slagwer- lastig om die anderhalve meter in  ten van muzikanten en toehoorders  musiceren zullen enorm gretig zijn
    kensembles moet dit gewoon haal- acht te blijven houden. Ook worden  weer veroveren. Daar ben ik van  om weer samen muziek te maken.
    baar zijn. Daar is die afstand meestal  stokken van elkaar gebruikt. Daar zit overtuigd.”     Daar kun je je voordeel mee doen
                                                       als dirigent. Het zal alleen oppassen
                                                       zijn dat je het geheel niet over de
                                                       kling jaagt met in één keer te veel te
                                                       willen. Rustig opbouwen is het de-
                                                       vies. Dat zal ook afhangen in welke
                                                       conditie je je muzikanten aantreft.
                                                       Sociaal zullen de meesten het lid-
                                                       maatschap van een vereniging nog
                                                       meer waarderen nadat je elkaar zo’n
                                                       lange periode niet hebt gezien en
                                                       samen hebt gemusiceerd. Banden
                                                       zullen opnieuw - en misschien zelfs
                                                       hechter - worden aangehaald. Fi-
                                                       nancieel zal deze crisis veel vereni-
                                                       gingen een jasje uitdoen waardoor
                                                       ze waarschijnlijk ook artistiek een
                                                       pas op de plaats moeten maken. Na
                                                       verloop van tijd zal het verenigings-
                                                       leven wel weer zijn gangetje gaan,
                                                       maar ik denk dat daar wel nog een
                                                       hele periode overheen gaat. Zeker
                                                       als muzikanten of aanhang van een
                                                       vereniging getroffen zijn door de
                                                       ziekte. Dat zal zeker zijn weerslag
                                                       hebben op de emotie binnen de
                                                       club. Verder zal het afhangen van
                                                       verdere maatregelen vanuit de re-
                                                       gering. Het is voorlopig koffiedik
      Het Lungegaardens Musikkorps uit Bergen (Noorwegen) laat zien hoe het is om te repeteren binnen de anderhalvemetersamenleving.
                                                       kijken.”
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16