Page 13 - Krant week 19
P. 13

13    Juliana 100 jaar voorop in Waalre    Anderhalf jaar had harmonie Juliana uit Waalre uitgetrokken     de veerkracht van onze vereniging aan The Passion. De twee uitverkochte

    om het honderdjarig bestaan te vieren. Door de uitbraak van     in moeilijke tijden.”      avonden leverden de vereniging een
                                                       geweldige exposure op binnen de
    het coronavirus wordt dat tweeëneenhalf jaar.            Werving             gemeenschap. Eerder dat jaar ont-
                                      Harmonie Juliana telt 90 leden van 8  ving de vereniging de Koninklijke
                                      tot 85 jaar, verdeeld over een har- Erepenning. Ook spitte de Stichting
                     mans. “De vereniging loopt bij alle  monieorkest, een slagwerkgroep,  Waalres Erfgoed haar archieven
                     lokale evenementen voorop. Dit doen  het leerlingenorkest, de leerlingen- grondig door en leverde zo uniek
    Tekst: onze redactie       we bij activiteiten voor het Gilde, op  drumband en de miniharmonie, die  materiaal aan voor een jubileum-
    Foto: Aanlevering Juliana     Koningsdag, met Palmpasen, bij de  ontstaan is uit de introductiecursus  boek. De harmonie staat nu net één
                     intocht van Sinterklaas en diverse  die ieder jaar in samenwerking met de seizoen onder leiding van Karin van
                     activiteiten rondom de kerst. Door al  basisschool gegeven wordt. Hermans:  Dijk. Juliana beschikt verder over
         at opvalt in de geschie- honderd jaar hierin de gemeenschap  “Wat betreft de werving van nieu- een jong bestuur met een gemiddel-
         denisverhalen van mu-
    Wziekgezelschappen is dat     te ondersteunen, zijn we altijd van de  we leden hebben ook wij het lastig.  de leeftijd van 37 jaar. “We zijn er
                     partij bij belangrijke gebeurtenissen.
                                      Gelukkig hebben we binnen onze ver-
                                                       ook erg trots op dat we zoveel jonge
    de huidige verenigingen ondanks  Het grote vriendschappelijke karak- eniging een aantal zeer enthousiaste  leden weten te enthousiasmeren
    hun veelal respectabele leeftijden al  ter zorgt voor een sterke verbinding  leden die onze jeugd- en opleidings- om een uitvoerende taak binnen de
    voorgangers hadden. Zo lezen we ook  tussen de leden. Die goede onderlinge  commissie vormgeven. Mede door de  vereniging op zich te nemen”, zegt
    in de analen van harmonie Juliana dat  band is rond het coronavirus nog eens  goede relatie met de basisschool kun- Hermans. “Mede hierdoor zien we
    het destijds 1253 inwoners tellende  extra gebleken.        nen we jaarlijks een introductiecursus  onze toekomst positief in. Uiteraard
    Waalre vóór Juliana al drie muziek-                 opzetten. Dankzij deze cursus ontstaat liggen er ook nog vele uitdagingen
    korpsen kende. Met die verenigingen  Toen eenmaal duidelijk was dat we  er aanvulling voor de jeugdorkesten.  op het gebied van ledenaantallen en
    is onderweg kennelijk iets misgegaan.  niet meer fysiek met elkaar konden  Ook is het aantal volwassen leden de  financiën. Maar de vereniging heeft
    Pas toen in 1919 muzikanten van  repeteren, is heel snel geschakeld met  laatste jaren weer iets toegenomen.  erg veel veerkracht en hierdoor zien
    de ter ziele gegane verenigingen de  digitale middelen en zijn er activi- Dat is mede te danken aan de orga- wij de toekomst met vertrouwen
    koppen bij elkaar staken lukte het  teiten ontplooid om de vereniging  nisatie van uitdagende evenementen  tegemoet.”
    om een muziekkorps op de been te  toch zichtbaar te houden in het dorp.  en de positieve uitstraling van onze
    brengen dat langer stand hield. Op 15  Onder meer door thuis ieder apart  vereniging binnen het dorp. Al met al  Het komende zomerfeest, dat in het
    oktober 1919 zag harmonie Juliana  het Wilhelmus op te nemen om dit  mogen we hier zeker niet over klagen,  teken zou staan van het honderd-
    het levenslicht.
                     bij de herdenking van 4 mei via een  maar het kan altijd beter.” jarig bestaan, is inmiddels verzet
                     gezamenlijke video aan iedereen te                 naar juni 2021. Wat nog rest is het
    “De harmonie neemt een belangrijke  kunnen laten zien en horen. Ook heeft Erepenning        afsluitingsconcert op 10 oktober in
    plaats in binnen de Waalrese samen- iedere sectie wekelijks via Skype on- Juliana trapte het eeuwfeest al ruim  Theaterzaal de Hofnar in Valkens-
    leving en het verenigingsleven in het  der leiding van onze dirigente Karin  een jaar geleden af met een vertol- waard. Informatie:
    dorp”, vertelt voorzitter Janus Her-
                     van Dijk kunnen repeteren. Dit geeft  king van de Kempische versie van  https://harmoniejulianawaalre.nl.

     STACCATO - kort nieuws uit de amateurmuziek
                     Solistenwedstrijd. De prijs bestaat uit een gratis         bereiden kinderen van de scholen, jeugdorkesten,
                     deelname aan de tiendaagse zomercursus, ter            de muziekschool en de popschool een muzikale
    Zomercursus            waarde van 625 euro in 2021. Zomercursus  MuziekAkkoord     verrassing voor. Vanwege de coronacrisis vindt het

    Woudschoten            Woudschoten is een kamermuziekcursus voor mu- Hoeksche Waard   programma online plaats. Het MuziekAkkoord is
                                                       onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal, een
                     zikanten van 12 tot 25 jaar, die jaarlijks plaatsvindt
    uitgesteld tot 2021        in groepsaccommodatie Beukenhof in Biezen- Dinsdag 16 juni ondertekenen Muziekschool Hoek- programma van stichting Méér Muziek in de Klas.
                     mortel. Alle instrumenten, dus ook muzikanten
                     op blaasinstrumenten, zijn in principe welkom.  sche Waard en diverse partijen het MuziekAkkoord
    Het bestuur van Stichting Zomercursus Woudscho- Er worden geen al te hoge eisen gesteld aan het  Hoeksche Waard. In deze convenant beloven alle   Wil je op de hoogte blijven
    ten heeft besloten om de voor augustus geplande  niveau van de deelnemers. Iedereen die zijn instru- deelnemende partijen zich de komende jaren in te   van alle nieuwtjes uit de
    kamermuziekcursus uit te stellen tot augustus  ment zo goed beheerst dat hij zelfstandig partijen  zetten voor meer en beter muziekonderwijs op alle  amateurmuziekwereld?
    2021. Stichting Zomercursus Woudschoten is een  kan instuderen is welkom. Informatie: https:// basisscholen, voor alle kinderen, in de Hoeksche
    van de sponsoren van de Nationale Online Open  zomercursuswoudschoten.nl Waard. Voor deze feestelijke gebeurtenis  Klik hier en like onze pagina!
   8   9   10   11   12   13   14   15   16