Page 3 - Krant week 19
P. 3

3
    zwakt. “Eerst is iedereen nog enthou- samen naar de kerk gaan, waar je
    siast. De herinnering van het samen  samen naar de voorganger luistert en
    muziek maken zit nog vers in het  je samen bidt. Ook dat is iets waarbij                       GRATIS
    geheugen. Als je altijd op donder- je je richt op een gemeenschappelijk
    dagavond gaat musiceren met elkaar  punt, je in een afgesloten ruimte bent
    dan merk je op donderdagavond: ‘oh  en je synchroniseert. Samen muziek  ConTacT Online
    ja, dit is eigenlijk de avond dat ik zou  maken is hier eveneens een ultiem
    gaan repeteren.’ Dat gemis beleef je  voorbeeld van. Waarbij je bij elkaar
    in het begin heel sterk. Vervolgens ga  komt, je voortdurend op elkaar aan
    je daar alternatieven voor bedenken.  het afstemmen bent en waarbij je
    Maar na verloop van tijd slijten die  gezamenlijk iets groters creëert. Iets  Jouw vereniging ook in LOCKdown? Ga nu ONLINE met ons in gesprek over jouw
    herinneringen en verdwijnt ook de  waarvan je in vervoering kunt raken  muziekvereniging. En het mooiste komt nu: het eerste gesprek is GRATIS!
    routine. Je moet je er steeds meer  en je emotionele energie mee opdoet.
    toe zetten om nog iets te doen.” Hij  Juist dat is het sociale aspect van het
    ziet van dichtbij hoe het in de prak- lid zijn van een muziekvereniging.  Wat kun je van ons verwachten?
    tijk gaat. “Mijn zoon is lid van een  Niet alleen een praatje maken, maar  ¥ Een GRATIS gesprek met één van onze adviseurs
    schaakclub. Bij het stilleggen van de  ook gezamenlijk muziek maken.”  ¥  Waardevolle informatie, tips & tools relevant voor jouw vereniging
    activiteiten vanwege de coronacrisis                   ¥  Ons advies voor jouw vereniging
    zijn ze op de clubavond digitaal gaan  Verlangen            ¥  Antwoord op vragen die jouw vereniging verder helpen!
    schaken. Bij schaken kan dat echt  Als dat het is wat mensen aan een
    heel goed. In principe is er bij scha- muziekvereniging bindt, is Uiter-
    ken niet echt een reden om bij elkaar  mark redelijk hoopvol dat muzi-     Neem nu ConTacT met ons op
    te gaan zitten. Je kunt het ook vanuit  kanten ook bij een lange periode
    huis doen. Op de eerste avond deden  van inactiviteit de vereniging trouw     ga naar www.tactmuziek.nl/
    heel veel leden mee. Er werd volop  blijven en straks weer gewoon aan-
    gepraat in de chat. Iedereen vond het  schuiven. “Dat samen muziek maken       contactonline.html
    heel erg leuk. Maar inmiddels neemt  op deze manier is een soort unieke
    het enthousiasme af. Waren er in het  ervaring waarvan men er nu achter
    begin nog veertig deelnemers, nu  komt dat die zich niet zo makkelijk
    zijn er dat nog maar tien. Dat laat  laat vervangen door digitaal contact.
    zien dat het gewoon een uitputtings- Veel muzikanten zullen daar straks
    slag is.”             ongetwijfeld naar terug verlangen.”
                                       www.tactmuziek.nl
    Samenzijn             Ontmoetingen            info@tactmuziek.nl
    Contact hebben met elkaar via de  Maar er zullen ook mensen zijn voor  038-2000560
    telefoon, sociale media en allerlei  wie dat te lang duurt. Voor wie de
    andere communicatiemiddelen kan  online acties leuk zijn voor de korte
    nooit een volwaardig alternatief zijn  termijn, maar geen vervanging bie-
    voor fysiek samenzijn. En juist dat  den voor het gemis aan dat fysieke


                                         15 miljoen mensen
    “Veel muzikanten zullen daar straks                   17 miljoen mensen


    ongetwijfeld naar terug verlangen.”
                                         arr. Chris B. Luca – graad 2 én 3 | Nu met ClickTrack!
                                         Stuur het fi lmpje in en doe mee aan de actie!

    is voor veel mensen de belangrijkste  contact. Als het allemaal te lang gaat
    reden om lid te zijn van een vereni- duren voordat verenigingen hun
    ging. Mensen in een muziekvereni- clubavonden weer mogen oppakken,
    ging vinden het niet alleen fijn om  adviseert Uitermark om te bekijken
    muziek te maken, maar juist ook  of fysieke ontmoetingen toch op de
    om bij elkaar te komen en elkaar te  een of andere manier mogelijk zijn.
    ontmoeten. Uitermark verwijst in  Uiteraard alleen voor zover dat past
    dit verband naar de Amerikaanse  binnen de veiligheidsnormen die het
    socioloog Randell Collins. “Col- kabinet hanteert tegen de versprei-                      Music Publications
    lins spreekt over het opwekken van  ding van het coronavirus. Desnoods
    emotionele energie. Dat klinkt mis- in kleine groepjes in de open lucht,
    schien een beetje zweverig, maar  zonder muziek te maken.
    het idee is dat je enthousiast wordt
    van iets, motivatie krijgt voor iets  Buitenlucht
    of ergens in gaat geloven door bij  Met jeugdleden onder de twaalf jaar
    elkaar te komen, door elkaars fysie- zou je bijvoorbeeld al een plek in de
    ke nabijheid, door je samen in een  buitenlucht kunnen opzoeken om
    gedeelde ruimte te bevinden, door  samen te komen. Uitermark: “Het
    je op een gemeenschappelijk punt  zou goed zijn om te bekijken hoe je
    te richten en je te synchroniseren.”  door onderling contact die verban-
    Als aansprekend voorbeeld daar-  den weer zou kunnen activeren en
    van noemt hij het bekijken van een  dat mensen elkaar even zien. Zodat
    voetbalwedstrijd in een stadion met  ze weer het gevoel krijgen: ‘Oh ja, dat
    50.000 mensen. “Dat is het typische  zijn diegenen waar ik bij hoor’. Dat  ferskaatmp
    voorbeeld van een heel enerveren- lijkt me erg belangrijk. En als het kan
    de ervaring waardoor je helemaal  en mag om dan ook weer even een    .com
    opgepompt wordt door emotionele  stukje muziek te spelen, zou dat hele-
    energie. Maar ook door bijvoorbeeld  maal fijn zijn.”
   1   2   3   4   5   6   7   8