Page 1 - Krant week 19
P. 1

Henrie Adams                            Festival Blazen

                     leidt KMKJWF in                          aan het Spui eert
                     WMC-première                            Rob Goorhuis


                             3                                 6-7     Jaar 2022, week 19
     Eerste post-corona


     NK’s komen eraan     De KNMO-doelgroep Show, Mars en Percussie houdt in juni de eerste Nederlandse kampioenschappen na het

     coronatijdperk. Zaterdag 18 juni is in Hasselt (Overijssel) het NK Mars. Een week later strijden de jeugdkorpsen in Dordrecht
     om de nationale titels op de onderdelen Mars en Show. Voor beide kampioenswedstrijden kan nog worden ingeschreven.

     Foto: Onze redactie

        et NK Mars wordt georga-
        niseerd in samenwerking
     Hmet Irene Hasselt. Locatie is
     sportpark ‘t Hoensbroek in Hasselt
     (Overijssel). Inschrijven kan nog tot
     16 mei. Dit NK is bedoeld voor alle
     verenigingen die hun kwaliteiten op
     marsgebied willen laten zien en ho-
     ren. Er zijn geen verplichtingen ten
     aanzien van het af te leggen verplich-
     te parcours. De optredens worden
     beoordeeld door vijf juryleden, die
     ieder een specifiek vakgebied voor
     hun rekening nemen.

     Graadmeter
     Het NK is een goede graadmeter
     voor de korpsen die in juli meedoen
     aan de marswedstrijden van het
     WMC. Het huidige marsreglement  Advendo Sneek was drie jaar geleden ook van de partij tijdens het eerste NK voor jeugdkorpsen.
     van de KNMO is namelijk gelijk aan
     het WMC-reglement.        ganiseerd wordt door de doelgroep  (maximum leeftijd tot 18 jaar) en de  te presenteren op een evenement dat
                      SMP van de KNMO. Op voorhand   Kidsklasse (maximum leeftijd tot 13  speciaal voor hen is opgezet op een
     Het NK vindt plaats vanaf 13.00 uur.  kan worden gesteld dat dit een suc- jaar).         mooie locatie en met veel publiek.
     Voorafgaand aan de titelstrijd is er  cesvolle dag zal worden. De deelna-             Deelname staat open voor alle jeugd-
     in het centrum van Hasselt een mar- me van show & marchingband Jong Ontwikkelen          korpsen in Nederland, ongeacht hun
     sparade, waaraan ook de deelnemers  Flora uit Rijnsburg, drum & show- Natuurlijk is en blijft het een NK  niveau. De filosofie is dat meedoen
     aan het NK kunnen meedoen. Daar- fanfare Jong Advendo uit Sneek,  waarbij de deelnemer met de hoogste  belangrijker is dan winnen.
     na zorgt een aantal dweilorkesten in  jeugdshowband Irene uit Ede, Jong  score in zijn discipline zich Neder-
     het centrum van Hasselt voor stem- Beatrix uit Hilversum, Jong Jubal uit  lands kampioen mag noemen. Maar Aanmelden
     ming.               Dordrecht en Jong Pasveer uit Leeu- deelname levert ook een jurybeoor- De doelgroep SMP hoopt dat zowel
                      warden staan hier garant voor.  deling op waarmee de deelnemende  voor het NK Mars als het NK Mars
     Succesvolle dag                          groep zich verder kan ontwikkelen.  en Show voor jeugdkorpsen zich nog
     Op zaterdag 25 juni staat op het ter- Ook bij dit NK zijn de reglemen- Ook het kijken naar en contact leg- een aantal korpsen aanmeldt. Voor
     rein van FC Dordrecht in Dordrecht  ten van de KNMO van toepassing.  gen met andere deelnemers is erg  het NK Mars kan dat nog tot 16 mei
     het NK Mars en Show voor jeugd-  Naast de inmiddels aangemelde  leerzaam. Hierdoor is het NK Mars  en voor het NK-jeugd tot 23 mei
     korpsen op de kalender. Het is de  jeugdkorpsen is er nog ruimte voor  en Show voor jeugd een podium  via de website van de SMP (www.
     tweede keer dat dit evenement geor- meer deelnemers in de Juniorklasse  voor jeugd- en kidskorpsen om zich  smp-nederland.nl).
   1   2   3   4   5   6