Page 1 - Krant week 20
P. 1

Concertserie                            Harmonieorkest

                     doet voor het                           straalt in
                     eerst Breda aan                          rockopera Tommy


                             7                                 11     Jaar 2019, week 20
     Mis de KNMO jeugd-


     inspiratiedag niet!
     Zaterdag 25 mei houdt de KNMO in Akoesticum in Ede

     de landelijke Inspiratiedag Jeugd. De bijeenkomst staat        Alles over jeugd              SCHRIJF
     volledig in het teken van jeugd en muziek. Heb je nog niet                            JE NU IN:
     ingeschreven? Het kan nog steeds!                   en muziek                 KLIK HIER


                      spelenderwijsorkest met aankno-
                      pingspunten voor samenwerking
     Tekst: Onze redactie       turele instellingen om een goede       Jeugd
                      met vakdocenten, muziekscholen,
     Afbeelding: Vergoossen Media Design muziekverenigingen en andere cul-

        p zoek naar leuke activitei- verbinding te maken van binnen-
        ten om met je jeugdleden  schools naar buitenschools.
     Ote doen? Inspiratie voor het   Je kunt ook kiezen voor de work-  Inspiratiedag
     geven van wervingslessen op een  shop van muziekcoach Thijs Hazele-
     basisschool? Improvisatie-ideeën  ger. Het thema is Er is meer dan een
     met instrumenten? Een connectie  jeugdorkest over de mogelijkheden
     tussen binnenschools en buiten- om jeugd te binden, anders dan een
     schools muziekonderwijs? Of infor- jeugdorkest. De laatste optie voor de
     matie over allerlei zaken rondom  eerste ronde is de workshop Klin- ZATERDAG 25 MEI
     jeugdleden? Kom dan op zaterdag  kend Perspectief van John Gubbels.
     25 mei naar de KNMO Inspiratie- Een muziek-educatief programma   Akoesticum Ede - 9.45 uur
     dag Jeugd in Akoesticum in Ede. voor groep 5 van de basisschool.
                      Met lessen waarbij toegewerkt wordt
     Openen              naar een eindpresentatie. Al jaren  • Ideeën voor activiteiten met jeugdleden
     Vanaf 9.45 uur ben je welkom in  een groot succes in Kerkrade en om- • Inspiratie voor werving
     Akoesticum. De dag wordt geleid  geving. een groot succes.     • Improvisatie met instrumenten
     door Suzan Lutke. Met haar kennis                  • Muziekles binnenschools/buitenschools
     over muziek en onderwijs geeft  Lunch
     zij deze dag op inspirerende wijze  Na de lunch, met een optreden van
     vorm. Samen met Dorrie Besouw  Kleintje Spul(t), een showband in  NEEM JE MUZIEKINSTRUMENT MEE!
     (voorzitter van de commissie Edu- coole baseball-jacks, behoort de
     catie en Jeugd van de KNMO) zal ze  workshop van Jeffrey Noordijk over
     de dag openen, waarna iedereen de  de Kobranie Methode weer tot de
     workshops kan bijwonen.     keuzemogelijkheden. Verder gaat
     Zoals die over de Kobranie Me-  Roger Niese van philharmonie
     thode, een muzikale werkvorm   zuidnederland improviseren met
     die groepen improviserend laat  instrumenten. Ook hiervoor heb je  schools en buitenschools muziekon-
     samenspelen onder leiding van een  je eigen instrument nodig. Bij Thijs  derwijs geeft. Tijdens een theepauze  Inschrijving
     processor. Hiervoor heb je je eigen  Hazeleger is de workshop Er is meer  kan iedereen de kennismarkt bezoe-
     instrument nodig. Workshopleider  dan een jeugdorkest nog een keer te  ken om zoveel mogelijk relevante  Jeugdinspiratiedag
     is Jeffrey Noordijk, een veelzijdige  volgen. Of je gaat naar Jan van der  informatie te verzamelen. Om 15.00  Je kunt nog inschrijven voor de KNMO
     zanger met veel ervaring in het  Eijnden van het Landelijk Kennisin- uur is er een debat en discussie on- Inspiratiedag op 25 mei in Ede.
     geven van workshops rondom de  stituut Cultuureducatie Amateur- der leiding van Suzan Lutke over
     Kobranie Methode. Patrick de Heus  kunst (LKCA) die een workshop  wat er in het werk-/verenigingsveld  KLiK Hier:
     neemt je mee in de gedachte van het over de verbinding tussen binnen- leeft over educatie en jeugd.
   1   2   3   4   5   6