Page 1 - Krant week 20
P. 1

Jaar 2020, week 20


                     Zorgen in Brabant                         ”Het draagvlak in

                     over kaalslag                           de gemeenschap
                     op cultuur                             is groot”


                             3                                 5

     Waarom                              De vraag die heel muziek makend Nederland bezighoudt:


                                      waarom duurt het toch zo lang voordat duidelijk is welke

     duurt het                             afstand blazers in acht moeten nemen om veilig met elkaar
                                      te kunnen musiceren. Natuurkundige Ivo Bouwmans van de
                                      TU Delft voert namens diverse kunst- en cultuurorganisaties,
     toch zo lang?                           waaronder de KNMO, hier onderzoek naar uit. “Het is veel

                                      meer dan een kwestie van één onderzoek en één vraag

                                      beantwoorden.”                      het onderzoek naar de verspreiding  zingen of blazen en hoe groot die  onaal verschillende normen aan het
                      van het coronavirus onder blazers  afstand dan moet zijn. Maar het  ontstaan welke afstand je veilig zou
     Tekst: Frank Vergoossen     en zangers, waar onder meer ook  wetenschappelijk antwoord daarop  kunnen aanhouden. Maar weten-
     Foto: Still YouTube Matthias Bertsch de KNMO op wacht alvorens ad- is nog niet bekend. Bouwmans:  schappelijk liggen die nog niet vast.
                      vies naar de leden uit te brengen.  “Virussen worden op verschillende  “Dat dat wetenschappelijk proces
                      Bouwmans legt uit dat het niet een  manieren verspreid en die verschil- zo langzaam gaat komt ook omdat
          elke risico’s brengt spe- kwestie is van één onderzoek en één  lende manieren dragen verschil- één meting niet genoeg is. Je zult
          len in een blaasorkest  vraag beantwoorden. “Het probleem  lende gevaren met zich mee. Hoe  dezelfde soort meting op verschil-
     Wmet zich mee bij de ver-     is dat je hier heel veel deskundigen  het met het coronavirus zit weten  lende plekken moeten doen. We
     spreiding van het coronavirus? Op  van allerlei disciplines voor nodig  we nog niet. Daar is het virus nog  zullen vanuit verschillende hoeken
     sociale media circuleren tal van on- hebt. Mensen die verstand hebben  te kort voor onder ons. We hebben  zoveel mogelijk extra informatie
     derzoeken en filmpjes die beweren  van hoe de overdracht met druppel- daar nog niet voldoende meetmate- moeten hebben waarbij we elkaar
     het antwoord te geven op de vraag  tjes plaatsvindt, hoe luchtstromin- riaal over.”       als onderzoekers moeten corrigeren
     die vele duizenden blaasmuzikanten  gen van invloed kunnen zijn, hoe               en controleren om uiteindelijk tot
     op dit moment bezighoudt. Een van  lang een virus actief blijft in zo’n  Normen         een gezamenlijke wetenschappelijke
     de mooiste filmpjes is dat van de  druppeltje, enzovoort enzovoort. Al  Bouwmans wijst erop dat het bij  consensus te komen. Dat proces gaat
     Duits-Oostenrijkse musicus Matthi- die facetten willen we bij elkaar zet- blazers ook nog eens per type  langzamer dan koren en orkesten
     as Bertsch. Hij heeft op een plank  ten om vervolgens met al die des- blaasinstrument verschilt. “Bij een  willen.” Een datum noemen waarop
     van anderhalve meter een rij waxi- kundigen tot de conclusie te komen  hobo, waarbij de luchtsnelheid niet  het beeld compleet is, durft Bouw-
     nelichtjes opgesteld en laat zien dat  of het veilig is of niet.” zo groot is, is sprake van een an- mans op dit moment nog niet. “Dat
     je een vlammetje op tien centimeter                der gevaar dan bij een dwarsfluit,  is afhankelijk van wat we vinden en
     van de klankbeker van een trompet  Antwoord           waarbij je lucht over het mondstuk  het zal ook stukje bij beetje gaan.
     of trombone met de meest krachti- De praktijk heeft aangetoond dat  heen blaast en de lucht dus verder  Je komt er soms achter dat een be-
     ge uithaal nog niet gedoofd krijgt.  met name zingen in koorverband  reikt. Dat zijn allemaal vragen die  paalde manier van overdracht heel
     Was het maar zo simpel, denkt dr.  gevaarlijk is. Het onderzoek moet  heel specifiek voor ieder instrument  dominant is. Dat vereist dan weer
     Ir. Ivo Bouwmans van de Technisch  nu aantonen hoe onveilig het is  zullen moeten worden onderzocht.”  extra onderzoek waardoor het weer
     Universiteit Delft. Hij coördineert  als mensen op afstand van elkaar  Volgens Bouwmans zijn er internati- langer duurt.”
   1   2   3   4   5   6