Page 1 - Krant week 22
P. 1

Clinic van Jörgen                         Synthese

                      van Rijen op                           tussen rock

                      Nationale Taptoe                         en klassiek

                              3                                 5      Jaar 2019, week 22


      Na muziekles nu ook
      instrument voor ieder kind      Steeds meer basisscholen en muziekverenigingen gaan aan de slag met muziekonderwijs. De voortvarendheid waarmee
      dat gebeurt, wordt nog wel eens geremd door een gebrek aan instrumenten. In Limburg hebben ze daar iets op bedacht.

      Via de crowdfundcampagne ‘Geef je instrument DOOR!’ wordt geld ingezameld voor muziekinstrumentenpakketten op
      scholen. Een idee, ook voor andere provincies!


                                                       ontwikkeling van kinderen. Dat
                                                       spreekt ondernemers, maar ook
      Tekst: Onze redactie - Foto: Alf Mertens                              Rotary- en Lionsclubs, eerder aan
                                                       dan zomaar een bedrag overmaken.
      Limburg heeft de lat hoog gelegd.                                 Voor donateurs zijn er allerlei leuke
      De ambitie van het masterplan                                   tegenprestaties, zoals gesigneerde
      DOOR! is om alle schoolkinderen in                                 posters, vermelding op de Wall of
      de hele provincie in 2020 structureel                               Fame, een exclusief kijkje achter de
      muziekonderwijs te kunnen aanbie-                                 schermen bij Adams Muziekcentrale
      den. Iedereen doet mee. Zeventien                                 en kaartjes voor concerten van phil-
      partijen ondertekenden vorig jaar                                 harmonie zuidnederland en Guido’s
      in het bijzijn van koningin Máxima                                 Orchestra. Adams Muziekcentrale
      een convenant om dit doel te bereik-                                heeft niet alleen vaste pakketten
      en. Inmiddels zijn al 270 scholen in                                samengesteld. Ook pakketten op
      samenwerking met een muziekv-                                   maat met bijvoorbeeld alleen slagw-
      ereniging, popband of poppodium                                  erkinstrumenten of allerlei variabele
      aan de slag gegaan. De wil is er,                                 samenstellingen behoren tot de mo-
      maar vaak ontbreken de middelen.                                  gelijkheden. Organisaties elders in
      In dit geval: muziekinstrumenten.                                 het land, bijvoorbeeld andere KN-
      “Scholen beschikken vaak niet over                                 MO-bonden, kunnen het systeem
      de financiële middelen om voldo-  Limburg zamelt via crowdfunding instrumenten voor muziekonderwijs in. vrijwel één-op-één overnemen.
      ende instrumenten aan te schaffen”,                                Zowel het Huis voor de Kunsten
      zegt Hanneke Suilen-Hendriks,                                   Limburg als Adams Muziekcentrale
      projectleider bij het Huis voor de  iedere 1000 euro die via deze actie  en na een jaar krijgt de school de  is graag bereid om belangstellenden
      Kunsten Limburg. “Verenigingen  binnenkomt, wordt een muziek-  kans om het pakket te kopen voor  op weg te helpen.
      dragen bij door tweedehands instru- instrumentenpakket samengesteld  de helft van de waarde (500 euro)
      menten beschikbaar te stellen. Maar  dat door Adams Muziekcentrale  of het pakket door te geven aan een
      ondanks alle goede bedoelingen                  andere school. Kopen twee scholen
      zijn dat vaak instrumenten waar het                een pakket, dan maakt DOOR! met  Informatie over de actie ’Geef je instrument
      een en ander aan mankeert. Met                  de opbrengst weer een nieuw pakket  DOOR!’: https://hklimburg.nl/geefjeinstru-
      een instrument waarmee van alles De wil is er, maar       voor een andere school. Zo ontstaat  mentdoor of projectleider Hanneke Suilen:
      aan de hand is, kun je kinderen niet               een olievlek door de provincie.  e-mail: hsuilen@hklimburg.nl.
      enthousiasmeren.” En dus gaf violist  vaak ontbreken
      Guido Dieteren (Guido’s Orchestra)                Bedrijfsleven           Informatie over instrumentenpakketten:
      vorige week het startsein voor de  de middelen          Iedereen die muziekonderwijs een  www.adams-music.com/shop (button:
      crowdfundcampagne ‘Geef je instru-                warm hart toedraagt kan het proj- Kids Instruments) of Albert Straten:
      ment DOOR!’ Met deze actie wordt                 ect al steunen vanaf 10 euro. Ook  e-mail: albert.straten@adams.nl.
      via het crowdfundplatform www.  speciaal is afgestemd op de meest  het bedrijfsleven is geïnteresseerd.
      voordekunst.nl geld ingezameld  gebruikte lesmethodes 123 Zing en  Door het aanbieden van een in- Doneren voor DOOR!: www.voordekunst.
      voor muziekinstrumentenpakket-  Eigenwijs Digitaal. DOOR! biedt  strumentenpakket kunnen ze een  nl/projecten/8813
      ten op Limburgse scholen. Voor  scholen deze muziekpakketten aan  tastbare bijdrage leveren aan de
   1   2   3   4   5   6