Page 1 - krant week 22
P. 1

Veel nieuwe                            Carlo Balmans

                      muziek voor                            trekt de wijde
                      blaasorkesten                           wereld in


                             19                                9


     Jaar 2021, week 22

     Yes! We mogen weer!

     Eindelijk waren daar de verlossende woorden. “Er komen verdere verruimingen voor de kunst- en cultuursector”, sprak
     demissionair minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie van vorige week vrijdag. De amateurmuzieksector

     kan het stof uit de instrumenten blazen. We mogen weer!

                                                       eigen verantwoordelijkheid en het
                                                       gezonde verstand.”
     Tekst: Onze redactie                                        Voorwaarden
     Foto: Facebook Dennis Bustin                                    Vanaf aanstaande zaterdag is kunst-
                                                       en cultuurbeoefening mogelijk on-
        en dag later kwam de KNMO                                   der de volgende voorwaarden:
        met een uitwerking van stap 3                                 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen
     Evan het openingsplan voor de                                    met maximaal 50 personen samen
     muzieksector met ingang van 5 juni.                                repeteren. Dit is exclusief personeel.
     De aangekondigde versoepelingen                                  Voor jeugd tot en met 17 jaar was
     bieden voor vrijwel alle sectoren                                 de groepsomvang al onbeperkt. Als
     meer mogelijkheden. Na meer dan                                  zij met volwassenen repeteren, blijft
     een jaar van aanscherpingen in het                                 gelden dat er per ruimte maximaal
     coronabeleid kan eindelijk de weg                                 50 personen aanwezig mogen zijn.
     naar het (nieuwe) normaal ingesla-                                 • In het kader van muziekonderwijs
     gen worden.                                            zijn groepslessen voor alle leeftijden
     In groepen kunst- en cultuur beoe-                                 toegestaan.
     fenen mag weer voor alle leeftijden.                                • Tijdens een repetitie hoeven deel-
     Dat betekent bijvoorbeeld dat een                                 nemers onderling geen 1,5 meter af-
     orkest samen kan repeteren. Geen                                  stand te houden als dit nodig is voor
     onbegrijpelijk gedoe meer met                                   het uitoefenen van de activiteit.
     openbare of gesloten locaties. Het                                 • Reserveren, registratie en gezond-
     kabinet maakt alleen nog een dui-                                 heidscheck zijn verplicht.
     delijk verschil tussen locaties waar                                • Publiek is niet toegestaan.
     mensen een vaste zitplaats hebben
     en locaties waar mensen door elkaar                                Wanhoop
     heen kunnen lopen, de zogeheten                                  Meteen na de bekendmaking
     doorstroomlocaties. Ook gelden er                                 stroomden de sociale media vol
     geen leeftijdsbeperkingen meer. Wel                                met enthousiaste reacties van muzi-
     geldt een maximaal aantal mensen                                  kanten en verenigingen. De nieuwe
     per ruimte. Dat mogen er niet meer                                 richtlijnen maken bovendien gro-
     zijn dan 50, exclusief docent. Dit                                 tendeels een einde aan de
     geldt niet voor groepen met uitslui-                                ondoorzichtige en tegenstrijdige
     tend jongeren tot en met 17 jaar.                                 regelgeving die muzikanten en be-
     Tijdens de kunst- en cultuurbeoefe-                                stuurders bij eerdere versoepelingen
     ning hoeven deelnemers onderling                                  vaak tot wanhoop dreef. Op de vol-
     geen 1,5 meter afstand te houden als                                gende pagina’s een impressie van de
     dit nodig is voor het uitoefenen van                                vele reacties van verenigingen die de
     de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld  Harmonie Wilhelmina uit Posterholt hervatte de repetities met toepasselijk repertoire  repetities inmiddels hervat hebben.
     het geval zijn bij mars, show, color  zoals deze Facebookfoto van muzikant Dennis Bustin laat zien.
     guard en twirl/majorette. In een
     brief aan de leden roept de KNMO  vrijgegeven als dat nodig is voor het  ling om de anderhalvemeternorm
     op om deze regel niet te zien als  uitoefenen van de activiteit, advi- los te laten om met zoveel mogelijk  Protocol
     vrijbrief om met een heleboel men- seren wij hier verstandig mee om  mensen in een te kleine ruimte te  KLIK HIER voor het bijgewerkte protocol
     sen op een kluitje te gaan zitten.  te gaan”, schrijft voorzitter Bart van  kunnen repeteren. Zoals ook eer- ingaande 5 juni 2021.
     “Ondanks dat de afstandsnorm is  Meijl. “Het lijkt ons niet de bedoe- der aangegeven, gaan we uit van de
   1   2   3   4   5   6