Page 1 - Krant week 23
P. 1

Jaar 2019, week 23

                     Trendbreuk BvOI:                          Stunt met

                     SMP’er Roel van                          Amerikaanse

                     Raaij voorzitter                          soullegende


                             3                                 5

     Vuurdoop voor nieuwe regels     Een primeur voor de

     Open Dutch Showcorps
     Championships (ODSC).
     Het nieuwe Nationaal

     Reglement Show beleeft
     zaterdag 15 juni in Assen

     zijn vuurdoop. Dat betekent
     een andere klasseindeling
     en geen promotie-/

     degradatieregeling meer.


     Tekst: Onze redactie
     Foto: LAVfotografie

        waalf verenigingen hebben
        voor de 21 editie van de
            ste
     TODSC ingeschreven. Dat
     hadden er wat voorzitter Sjaak
     Goedvolk van de stichting ODSC  O&V Nuenen is een van de deelnemers aan de OSDC.
     betreft wat meer mogen zijn. “In
     jaren rond het WMC halen we wel
     twintig deelnemers. Nu zijn dat er  Primeur           wel een psychologisch effect gehad.  mensen met een verstandelijke/li-
     wat minder, wat niet wegneemt dat  Assen heeft wel een primeur. In het  Goedvolk: “Maar liefst zeven vereni- chamelijke beperking die met elkaar
     we er toch een mooi gevuld pro- stadion van Achilles 1894 wordt  gingen hebben ingeschreven in de  muziek maken. Voor Showband
     gramma van kunnen maken. Vorig  voor het eerst het nieuwe nationale  starklasse. Nu was de middenklasse  Marum geldt de deelname aan de
     jaar waren het er tien.” Goedvolk  reglement van de KNMO toege- voorheen ook wel altijd het beste  ODSC als try-out voor het wereld-
     merkt op dat het kostenaspect korp- past. De doorgevoerde wijzigingen  bezet, maar toch heb ik het gevoel  kampioenschap van de muziekbond
     sen ervan weerhoudt om ieder jaar  zijn voor de showsector minder  dat korpsen nog even de kat uit de  WAMSB in Calgary (Canada) in
     voor het ODSC in te schrijven. “Als  ingrijpend dan voor de marswed- boom willen kijken of de nieuwe  juli. Eén van de deelnemers aan de
     je vanuit het land naar Assen moet  strijden. Een van de belangrijkste  championshipklasse met de moge- finals ontvangt een ticket voor deel-
     komen, wegen de kosten voor het  veranderingen is de klasseindeling.  lijkheden van hun bezetting niet te  name aan de Taptoe Groningen.
     busvervoer zeker mee. We merken  Voorheen kon gestart worden in  hoog gegrepen is.”
     dat verenigingen uit het westen de  de jeugdklasse, basisklasse, mid-
     reis naar Drenthe toch wel erg ver  denklasse en topklasse. Voortaan  Kampioenschap
     vinden. Daarnaast is er ook een aan- zijn dat de kidsklasse, juniorklasse,  Het evenement in Assen start om  Deelnemers ODSC
     tal korpsen van het speelveld ver- starklasse en championshipklasse.  12.30 uur met het officiële concours
     dwenen. Zij beschikken niet meer  Het nieuwe reglement kent boven- dat voor deelnemers in de star- en  Juniorklasse: CMV Hosanna Harlingen; Cre-
     over een bezetting om aan een wed- dien geen promotie- en degrada- championshipklasse geldt als open  scendo Opende; Jong Pasveer Leeuwarden.
     strijd mee te doen. Ook het feit dat  tieregeling meer. Het komt erop  Nederlands kampioenschap. Om  Starklasse: CMH Menaldum; D.I.N.D.U.A.
     er dit jaar weer voor het eerst een  neer dat deelnemers zelf bepalen  18.30 uur barsten de finals los met  Oldekerk; Mercurius Assen; VIOS Mijdrecht;
     kampioenschap voor jeugdkorpsen  in welke klasse ze willen uitkomen.  als opening een gezamenlijk optre- O&V Nuenen; Oranje IJsselmuiden; Victory
     wordt gehouden (29 juni in Huizen,  Ondanks de beperkte invloed van  den van de Assense Stienstraband  Den Haag. Championshipklasse: Showband
     red.) is wellicht van invloed geweest  de reglementsaanpassing heeft de  en de Mercurius Marching Show- Marum; Kamper Trompetter Korps.
     op het aantal inschrijvingen.”  nieuwe klasseindeling kennelijk  band. De Stienstraband bestaat uit
   1   2   3   4   5   6