Page 3 - Krant week 23
P. 3

3    “Dirigent moet telkens

    opnieuw zijn plek vinden”    Met Roel van Raaij zet de Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs in op een voorzitter die vooral organisatorisch en

    bestuurs- en beleidsmatig het nodige in beweging kan zetten. “Een groot dirigent is niet aan mij verloren gegaan”,
    geeft de nieuwe BvOI-voorman volmondig toe.                                                       Welke positie neem je als dirigent
                                                       bij al die maatschappelijk ontwikke-
    Tekst: Frank Vergoossen                                       lingen in en hoe ga je daar mee om?
                                                       Allemaal interessante vraagstukken
                                                       waar we eens goed over moeten na-
        e route voor de komende                                    denken.”
        jaren moet uiteraard samen
    Dmet het bestuur worden                                       Educatie
    uitgestippeld. Maar Roel van Raaij                                  Een ander item dat hoog op de agen-
    heeft wel een lijstje met thema’s in                                 da staat is professionalisering en
    het hoofd. Een van de speerpunten                                  educatie. Van Raaij is het met zijn
    is de positie van dirigenten en in-                                 voorganger Alex Schillings eens dat
    structeurs binnen het veranderende                                  de opleiding tot dirigent niet stopt bij
    muzikale landschap. “Je ziet een                                   het behalen van het diploma. Net als
    aantal ontwikkelingen in onze bran-                                 Schillings constateert ook Van Raaij
    che”, zegt de nieuwe voorzitter van                                 dat het belang van constante bijscho-
    de BvOI. “Terwijl een veelheid aan                                  ling door het veld niet altijd onder-
    activiteiten wegvalt, komen er ook                                  kend wordt. “Ik deel die ervaring ook
    nieuwe activiteiten bij. De structuur                                met de natuur- en milieueducatie
    van verenigingen verandert hier en                                  waar ik in mijn dagelijks werk mee
    daar naar meer projectmatig wer-                                   te maken heb. Ook daar houden zich
    ken, de financiële situatie verandert,                                verspreid over het land honderden
    etc. Binnen al die maatschappelijke                                 mensen mee bezig, terwijl er bij
    verschuivingen moet je als dirigent                                 workshops en scholingssessies slechts
    telkens een plek weten te vinden.”                                  een klein deel komt opdagen. Net als
                      Roel van Raaij: “Dirigenten hebben te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.”  in het bedrijfsleven mag je echter van
    Trendbreuk                                              een HBO-geschoolde minimaal ver-
    De benoeming van Roel van Raaij                                   wachten dat hij of zij regelmatig aan
    kan gezien worden als een trend- op. Slaagde onder begeleiding van  Zo stond hij samen met René Leckie  bijscholing doet. Mogelijk kunnen
    breuk. Terwijl de roots van al zijn  Jos van der Sijde voor het staatsexa- en Ed Oosterom via de Technische  we dat wat meer stimuleren door met
    voorgangers in de hafabra-wereld  men hafa-directie. Behalve de Rijn- Commissie van de KNMO aan de  educatieve projecten en collegiale
    lagen, is de 59-jarige Schiedammer  mondband leidde hij drumfanfare  wieg van het nieuwe reglement voor  dialoog ook de regio in te trekken.”
    de eerste BvOI-voorman afkomstig  Laurentius uit Voorschoten en show- de mars- en showwedstrijden. Met
    uit de sector Show, Mars en Percus- korps Wilhelmina uit Sleeuwijk. Als  het voorzitterschap van de BvOI zijn  Netwerk
    sie. “Wat dat betreft heb ik een ander  dirigent van harmonie Kunst na Ar- de extra vrije uren meteen weer ge- Een derde punt van aandacht is de
    profiel dan mijn voorgangers”, zegt  beid uit Maassluit en fanfare Sempre  vuld. “Het beleid van de BVOI richt  positionering van de BvOI. Hoe
    hij. “Ik ken weliswaar beide werel- Crescendo uit Hellevoetsluis maakte  zich op zowel de positie van dirigen- verhoudt de bond zich in het net-
    den. Maar als hafabra-dirigent ben  hij ook kennis met die blaasmuziek- ten, professionalisering en educatie  werk met brancheorganisaties zoals
    ik geen autoriteit zoals mijn voor- wereld. Ook was hij als trompettist  en op een vertegenwoordiging in  KNMO, LKCA, WMC, de Toonkun-
    gangers dat waren. Het is een mooi  actief in koperensembles en bij  diverse beleidsmatige netwerken. Op  stenaarsbond, BUMA en onderne-
    signaal van het bestuur om beide  Honselers Harmonie en Brassband  die drie pijlers is de inzet gericht”,  mersorganisaties voor zzp’ers? Een
    vakgroepen nog meer met elkaar te  Fellowship. Momenteel is hij niet  zegt de nieuwbakken BVOI voorzit- thema dat Van Raaij op het lijf ge-
    integreren. Ik zie het als een eer dat  meer als dirigent aan een vereniging  ter”         schreven is. “We komen binnenkort
    ik het vertrouwen heb gekregen om  verbonden. Wel is hij vaste gastdiri-              in de nieuwe samenstelling met het
    hier een bijdrage aan te leveren.”  gent bij de Iserlohner Stadtmusikan- Werk genoeg aan de winkel. Want  bestuur bijeen. Een van de zaken die
                     ten, met wie hij afgelopen weekeinde  over de positie van professionals  daar op tafel komt is ongetwijfeld het
    Wortels              nog het Duits kampioenschap in de  in de kunst- en cultuurwereld is  opstellen van een nieuw beleidsplan
    De muzikale wortels van Roel van  wacht sleepte. In het dagelijks leven  de laatste tijd veel te doen. Ook  voor de komende jaren. Dat is een
    Raaij liggen bij de Rijnmondband  is Roel van Raaij senior beleidsmede- het professionele kader in de ama- goed moment om wat zaken op een
    in Schiedam. Daar begon hij op  werker bij het ministerie van Land- teurmuzieksector heeft daar mee te  rij te zetten en daar een mooi raam-
    achtjarige leeftijd als slagwerker, om  bouw, Natuur en Voedselkwaliteit en  maken. Van Raaij noemt een paar  werk voor neer te zetten. Zo zou het
    vervolgens over te stappen naar de  programmaleider van diverse edu- voorbeelden: “Er is een verschuiving  bestuur ook een aantal keren per
    trompet. Hij voerde de band aan als  catie- en innovatieprogramma’s. Hij  gaande van verenigingsorkesten naar  jaar een collegiaal gesprek aan willen
    tambour-maître en gaf er les. Een  is gehuwd en vader van twee zoons.  projectorkesten. Door het wegvallen  gaan met de leden. Bijvoorbeeld via
    poging om een studie biologie te  Allen actief in de muziek.    van muziekscholen worden oplei- een dirigentencafé of in een andere
    combineren met een conservato-                   dingen steeds meer in eigen beheer  vorm. Wellicht zijn daar ook digitale
    riumopleiding liep spaak. In 1985  Seniorendag           opgepakt. De 24-uurs maatschappij  mogelijkheden voor. Als voorzitter
    behaalde hij bij de BvOI zijn instruc- Sinds vorig jaar geniet hij iedere  heeft steeds meer invloed op het ver- zie ik het hoe dan ook mijn taak om
    teursdiploma. Bij zijn benoeming tot  week van een seniorendag. Dat biedt  enigingsleven. Bij programma’s zoals  samen met het bestuur de leden in
    dirigent van de Rijnmondband pakte  hem de ruimte om wat meer zaken  Méér Muziek in de Klas werken ba- een goede collegiale sfeer met elkaar
    hij alsnog de studie hafabra-directie  in de muziekwereld op te pakken.  sisonderwijs en verenigingen samen.  in verbinding te brengen.”
   1   2   3   4   5   6   7   8