Page 5 - Krant week 23
P. 5

5    Pop en Barok ontdekken                                            Column
    elkaar op Barockfestival                                        Bubbels


                                                        Het komt niet dagelijks voor dat we mogen
                                                        pronken met uitvoerige aandacht voor de
    Het publiek laten ervaren hoe invloedrijk de muziek uit de barok is geweest op de           blaasmuziek in een kwaliteitskrant zoals De
                                                        Volkskrant. Onder de kop ‘Beethoven van de
    hedendaagse muziek. Dat is de rode draad van het Barockfestival Sittard. Vijf dagen klopt       blaasmuziek’ verscheen vorige week van de
    het ’barocke’ hart op markante locaties in en rond Sittard.                      hand van Merlijn Kerkhof een zeer onderhou-
                                                        dende reportage over Johan Meij. Aanleiding
                                                        was de première van diens vijfde symfonie
                                                        Return to Middle Earth. Kerkhof zocht de
                     muzikale items laten het publiek  Bach. FUSE neemt je in no-time  componist op thuis in New York.
                     ervaren dat de basis van de ontwik- mee in een muzikale wereld waar-
    Foto: Feiko Koster        keling van de muziek haar oorsprong  van je achteraf pas weet dat je er  Intrigerend is de inleiding van het verhaal.
                     kent in de barokmuziek. Aan de  behoefte aan had. Barok en jazz gaan  Kerkhof merkt daarin op dat het muziek-
                                                        journaille in 2017 helemaal van het pad
      chouwburg De Domijnen Sit-  hand van crossovers wordt de link  hand-in-hand bij het improviseren  raakte toen Buma/Stemra een persbericht
      tard presenteert samen met  tussen barokmuziek en pop-, rock,  op baslijnen met de Hans Dulfer
    SSittard Barok ensemble AD    en jazzmuziek getoond. Het concert- Jazzband. Sittard Barok ensemble  de wereld instuurde met het nieuws dat de
                                                        Buma Classical Award was gewonnen door
    MOSAM van 19 tot en met 23 juni  programma wordt omlijst met een  AD MOSAM tekent met counter-    een zekere Johan de Meij. De prijs voor de
    de derde editie van Barockfestival  educatief programma, met onder an- tenor Minho Jeong voor het slotcon- hedendaagse klassieke componist die de
    Sittard. Ook voor muzikanten uit  dere workshops beatbox en zangim- cert waarin Vivialdi’s Vier Jaargetij- meeste Buma-inkomsten genereerde uit
    alle sectoren van de instrumentale  provisatie en een filmprogramma.   den worden uitgevoerd.    binnen- en buitenland was gegaan naar
    amateurmuziek staan er interessante                                  een toonzetter die kennelijk bij niemand op
    concerten en activiteiten geprogram- Concerten           Specials              de redactievloer een belletje liet rinkelen.
    meerd. Onder meer met optredens  Golden Earring-drummer Cesar   Naast de diverse concerten zijn er  Het jaar daarna idem dito. Toen ging de
    van Het Nieuw Amsterdams Klarinet  Zuiderwijk verzorgt woensdag 19  nog enkele specials. Zoals een con- award naar Jan de Haan. Ook daar had bij de
    Kwartet, drummer Cesar Zuiderwijk  mei de spetterende opening van  cert-masterclass Barokinterpretatie  kunstredactie van De Volkskrant kennelijk
    en strijkensemble FUSE.      het Barockfestival Sittard op de  onder leiding van Maarten Engeltjes.  nog nooit iemand van gehoord.
                     markt in Sittard. Het Nieuw Am-  In de stadstuinen van Sittard verzorgen
    Crossovers            sterdams Klarinet Kwartet laat  ensembles van de conservatoria van  “Een kwestie van bubbels”, merkt Kerkhof
    Het Barockfestival is in 2015 gestart  horen en zien waarom het al zes  Maastricht en Sittard gratis te bezoe- op. Inderdaad een kwestie van bubbels.
                                                        Met die conclusie kun je twee kanten op. De
    om barokmuziek en de invloed van  jaar lang een geliefd ensemble is op  ken avondlijke tuinconcerten. Zondag  amateurmuziekwereld zal het vooral zien
    de barokperiode op onze moderne  de Nederlandse muziekpodia. Het  23 juni is er lunchconcert in Kasteel  als een bevestiging dat kunstredacties van
    samenleving onder de aandacht te  koor van AD MOSAM zingt vocale  Limbricht met sopraan Valeria Migna- ‘serieuze’ media alleen oog en oor hebben
    brengen bij een groot publiek. De  meesterwerken van drie generaties  co en gitariste Elly van Munster.  voor de elitaire cultuur en hun neus ophalen

                                                        voor de volkscultuur. Maar je kunt het ook
                                                        omkeren. Een bewijs dat de blaasmuzieksec-
                                                        tor nog steeds in zijn eigen bubbel leeft en er
                                                        ondanks kwalitatief hoogstaande prestaties
                                                        er maar niet in slaagt om alle lagen van de
                                                        samenleving daarvan te overtuigen.

                                                        Frank Vergoossen
                                                        Redactie KNMO Klankwijzer
                                                        Reageren? redactie@klankwijzer.nl

                                                        Klik hier voor het
                                                        bewuste artikel
                                                        van Merlijn Kerkhof
                                                        Loraine Saly blogt
     Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet speelt tijdens het Barockfestival in Sittard.
                                                        over American dream

    Surventobrass: muziek en entertainment                                 Met een Amerikaans drumcorps meestrijden
                                                        voor een plek in de finale van de World Cham-
                                                        pionships van Drum Corps International (DCI).
                     brassbands uit alle divisies. De bands  Deelnemers zijn: Jeugdfestival: Re- Ieder jaar steken Nederlandse jongeren de
                     mogen spelen een programma van  boelje Donkerbroek; SDG Rinsu-   grote plas over om hun American dream na te
    Surventobrass is het jaarlijks terug- maximaal 30 minuten waarbij een  mageest; Pro Junior Gerkesklooster.  jagen. Deze zomer doorkruist Loraine Saly, lid
    kerend festival voor brassbands.  solistisch werk wordt aanbevolen.  C-groep: De Bazuin Donkerbroek;  van Jubal Drum & Bugle Corps uit Dordrecht,
    Het festijn is bedoeld om de brass- Het Surventobrassfestival is te verge- ’t Heideblomke Harkema; Ex- de States om avond aan avond op te treden.
    muziek te promoten bij een breed  lijken met het Engelse Brass in Con- celsior Driesum-Wouterswoude.  Saly heeft een spot gescoord bij The Phantom
    publiek.             cert. De muzikale prestatie en  B-groep: Less is More Band Zwolle;  Regiment Drum and Bugle Corps, een van de
                     de amusementswaarde worden be-  Brassband Roosendaal. A-groep:   topcorpsen uit het DCI-circuit. Onder de titel
    Op iedere derde zaterdag van juni  oordeeld. Het contact tussen de band  Brassband Schoonhoven A. De  De American dream van Loraine Saly, houdt
    bruist het in De Flambou in Surhuis- en het publiek is van groot belang. jury bestaan uit Jacob de Haan (be- ze voor KNMO Klankwijzer vanuit Amerika
    terveen van de brassbandmuziek.  De kandidaten kunnen gebruik   oordeling muzikaliteit), Gerben  wekelijks een blog bij waarin ze vertelt over
    Het festival is vooral gericht op  maken van licht, geluid, beamer  Huizinga (programma opbouw) en  haar avontuurlijke reis.
    muzikaal entertainment (amuse-  en andere theatertechnieken.           Femke de Walle (entertainment).                      Klik hier voor deel 1:
    ment). Deelname staat open voor  Zaterdag 15 juni is de elfde editie.  Informatie: www.surventobrass.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10