Page 7 - Krant week 23
P. 7

7    Koningin Máxima getuige bij
    Muziekakkoord Drenthe

    Koningin Máxima is als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas op donderdag 20 juni getuige van de ondertekening

    van Muziekakkoord Drenthe in theater De Tamboer in Hoogeveen. In Muziekakkoord Drenthe beloven scholen, culturele
    instellingen, pabo’s, gemeenten en provincie zich de komende jaren in te zetten voor meer en beter muziekonderwijs op
    de basisscholen in Drenthe.

                                                       muziek. Leerkrachten vergroten de
                                                       komende jaren hun vaardigheden
    Tekst: Méér Muziek in de Klas                                    op het gebied van muziekonderwijs
    Foto: Roy Beusker                                          door samen te werken met vakdo-
                                                       centen of vakspecialisten.
        uziekakkoord Drenthe                                     Méér Muziek in de Klas
        is onderdeel van Méér                                    November 2017 werd het eerste con-
    MMuziek in de Klas Lokaal,                                      venant Méér Muziek in de Klas gete-
    een landelijk programma dat ervoor                                  kend in de stad Groningen. Daarna
    moet zorgen dat alle kinderen op                                   volgden nog convenanten in onder
    alle basisscholen in Nederland struc-                                andere Zeeland, Limburg, Friesland
    tureel muziekonderwijs krijgen.                                   en De Liemers. Uitgangspunt is dat
    Ook ambassadeur Ilse DeLange is                                   activiteiten in het kader van Méér
    aanwezig. De ondertekening van                                    Muziek in de Klas uitgevoerd wor-
    Muziekakkoord Drenthe wordt ge-                                   den in samenwerking met lokale
    vierd met het lied Doe je mee van de                                 partners. In veel gevallen zijn dit
    Drentse zangeres Martijje dat door                                  plaatselijke muziekverenigingen.
    500 leerlingen van basisscholen in
    De Tamboer wordt gezongen. De
    kinderen vertegenwoordigen alle-
    maal één van de Drentse gemeenten.
    Verder is er een feestelijk programma
    met optredens van verschillende  Eerder dit jaar was koningin Máxima ook al te gast in Zeeland.   Instrumenten
    schoolklassen en het talentvolle
    koperkwintet Vieve Brass. Ook sin-                                   Steeds meer basisscholen en muziekver-
    ger-songwriter en Hit the North-ta- Leerorkesten, in heel Nederland. Het  de jaren een plaats krijgt op de 292  enigingen gaan aan de slag met mu-
    lent Daisy uit De Wijk en Robin  Rijdend Atelier wordt gebruikt voor  Drentse basisscholen. In het Muziek-  ziekonderwijs. In de praktijk blijkt dat deze
    Tinge, de 15-jarige finalist van Voice  het transport van de instrumenten,  akkoord staat dat alle leerlingen de  samenwerkingsprogramma’s vaak kampen
    Kids staan op het podium.     maar ook voor reparatie en onder- kans moeten krijgen hun muzikali- met een tekort aan ‘kindervriendelijke’
                     houd. Ouders en leerkrachten krij- teit te ontdekken. Dit betekent dat  instrumenten. Limburg heeft hiervoor
    Rijdend Atelier          gen workshops om zelf in het onder- de ruim 40.000 kinderen van groep  een crowdfundingactie opgezet die is toege-
    Aansluitend bezoekt koningin Máxi- houd en de reparatie te voorzien.  1 tot en met 8 een muzikale ont- spitst op programma’s zoals Méér Muziek
    ma het Rijdend Atelier van Stichting                wikkeling door gaan maken op het  in de Klas. Dit concept is ook in andere pro-
    Instrumentendepot Leerorkest. Het  Ontdekken            gebied van zingen, spelen, bewegen  vincies toepasbaar. Zie het artikel in KNMO
    depot leent instrumenten uit aan  Muziekakkoord Drenthe laat zien  op muziek, luisteren naar muziek  Klankwijzer Nieuwskrant van vorige week.
    muziekonderwijsinitiatieven, zoals  hoe het muziekonderwijs de komen- en het vastleggen en ontwerpen van


                         1. Nieuwsapp
                        2. Nieuwswebsite

                      3. Nieuwskrant (digitaal)
                        4. Nieuwsbrief
                                      •50.000 views per maand
                        5. Magazine

                                  •1.000 websitebezoekers per dag

                                    • 8.000 abonnees nieuwsbrief

                                      ADVERTEREN VOOR ELK BUDGET

                                       informeer naar de vele mogelijkheden:
                                          REDACTIE@KLANKWIJZER.NL
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12