Page 9 - Krant week 23
P. 9

9


    ‘Hi Netherlands, we

    are coming your way ’
    In de serie Concert van

    de Week richt KNMO
    Klankwijzer de schijnwerper
    op concerten, presentaties

    en manifestaties met
    een opvallende artistieke

    invulling of een bijzondere
    aanleiding. In deze editie

    aandacht voor een wel
    heel bijzondere cross-

    over: het Koninklijk
    Philharmonisch Gezelschap

    Venlo begeleidt zaterdag
    15 juni de legendarische

    zanggroep The Supremes bij
    een eenmalig optreden in

    Nederland.
    Tekst: onze redactie        De Amerikaanse zangroep The Supremes is te gast in Venlo.
    Foto: PR The Supremes

        e leden van het harmonie- deze stunt uit de bus gekomen”, zegt  Wereldhits
        orkest worden er regelmatig  voorzitter Jos Knapen.    Voor het exclusieve concert in Ven-
    Dmet de nodige scepsis over                    lo zijn onder meer wereldhits zoals
    aangesproken. “Zijn het wel de echte  Soulmuziek         Baby Love, You keep me hanging on,
    Supremes? Of is het een tribute-ver- Een stunt is het zeker. Voor de gene- Stop in the name of love, Love is like
    sie?” Nee hoor, ze zijn het echt.  ratie Z: The Supremes vormden in de  an itching in my heart en You can’t  Concert van de
    Althans wat er van de oorspronke- jaren zestig en zeventig van de vorige  hurry love speciaal voor de bege- Maand wordt Concert
    lijke bezetting nog over is. Op de  eeuw een van de boegbeelden van  leiding door de Venlose harmonie
    trailer bij het agendabericht op www. de soulmuziek. De Amerikaanse da- bewerkt. Ook treden de diva’s op  van de Week
    klankwijzer.nl stellen ze zich voor.  meszanggroep was echter niet alleen  met hun vaste begeleidingsband Mad
    “Hi Netherlands, we are coming your  bekend bij soulliefhebbers, maar ook  Men. De zangeressen en hun gevolg  De succesvolle rubriek Concert van de
    way”, spieken de drie dames van  bij het grote publiek. Ze scoorden  verblijven enkele dagen in Venlo.  Maand heet voortaan Concert van de Week.
    middelbare leeftijd vanaf een briefje.  wereldwijd vele joekels van hits. Sa- Om het verblijf zo aantrekkelijk mo- Doordat de digitale KNMO Klankwijzer Nieu-
    “We are playing with the Venlo Phil- men met The Temptations, The Four  gelijk te maken, ligt er een compleet  wskrant vrijwel wekelijks verschijnt, kunnen
    harmonic Orchestra. See you there!”  Tops, Martha & The Vandellas en  uitgewerkt draaiboek klaar.  we meer bijzondere activiteiten in deze suc-
    Het zijn Scherrie Payne, Susaye  andere zwarte popgroepen leverden                  cesvolle rubriek voor het voetlicht halen. In
    Greene en Joyce Vincent. De eerste  ze een belangrijke bijdrage aan de  Daarin is ook een plekje ingeruimd  de serie Concert van de Week belicht KNMO
    twee maakten de hoogtijdagen van  wereldwijde doorbraak van de Af- voor een rondleiding door Venlo en  Klankwijzer bijzondere concerten of optre-
    The Supremes mee. Vincent kwam er ro-Amerikaanse rhythm-and-blues- omgeving. “Maar of dat ook gaat ge- dens met opmerkelijke cross-overs, medew-
    wat later bij. Tegenwoordig treden ze  muziek. De oorspronkelijke leden  beuren is afhankelijk van de wensen  erking van verrassende (professionele)
    op onder de naam The Former La-  Diana Ross, Florence Ballard en  van de dames.” Na Venlo treedt de  solisten, gebruik van bijzondere (niet-eigen)
    dies of The Supremes. “Over drie jaar Mary Wilson zijn er al lang niet meer groep nog in Oostende op. Ook be- instrumenten of een opvallende program-
    bestaan we 200 jaar. In de aanloop  bij. Maar de huidige bezetting houdt  zoeken aan Parijs en Barcelona staan  makeuze. Ook concerten met een zeer lange
    naar dat jubileum willen we ons weer de legende van The Supremes in le- op het lijstje. Knapen vertelt dat de  traditie, een bijzondere aanleiding of bij een
    wat meer gaan profileren. Daarbij is  ven. Knapen: “Toen we aan de leden  harmonie via een bevriende relatie in  opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Dat-
                     vertelden dat we The Supremes naar  contact is gekomen met de eigenaar  zelfde geldt voor originele of aansprekende
                     Nederland zouden halen, reageerde  van een managementbureau. Die  manifestaties om de interesse van de jeugd
                     de ene helft vol verbazing en vroeg  kwam met het idee om The Supre- te wekken voor de amateurmuziek. We
     Concert Koninklijk Philharmonisch Gezel- de andere helft zich af waar we het  mes naar Nederland te halen. “Het  hopen met deze serie een inspiratiebron te
     schap Venlo met The Supremes. Zaterdag  over hadden. Nadat we via social  wordt een uniek concert. De dames  kunnen zijn voor andere verenigingen. Stuur
     15 juni, 20.15 uur in De Maaspoort in  media enkele hits lieten horen, her- zijn inmiddels op leeftijd. De kans is  tips voor deze rubriek tijdig naar: redactie@
     Venlo. Kaarten: www.maaspoort.nl. kende ook de jonge generatie hun  groot dat ze nooit meer in Nederland  klankwijzer.nl.
                     muziek.”             te zien zullen zijn.”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14