Page 1 - krant week 23
P. 1

BvOI start                            Mooi doel voor

                      opleidingstraject                         2022: concertreis
                      voor SMP-staf                           naar Zwarte Woud


                             3                                 19


     Jaar 2021, week 23

     Inschrijving voor     WMC 2022 van start

     De inschrijving voor de wedstrijden van het 19de Wereld Muziek Concours in 2022 is geopend. De organisatie heeft een
     speciale applicatie ontwikkeld waarmee de deelnemers alle hun gegevens kunnen aanleveren. WMC verwacht dat de

     meeste verenigingen rond de zomervakantie duidelijkheid hebben over hun deelname. De inschrijving sluit op 1 november.


                                                       de WMC-organisatie al
                                                       de regelementen voor alle
     Foto: FV Media Producties                                     wedstrijdonderdelen. Ook maakte
                                                       WMC de titels en componisten
        rkesten en ensembles kun-                                  van de verplichte werken voor
        nen vanaf 1 juni online in-                                 harmonie, fanfare en brassbands
     Oschrijven voor de mars- en                                     bekend. De inschrijvingen voor de
     showwedstrijden en de wedstrijden                                 internationale dirigentenwedstrijd
     voor harmonie- en fanfareorkesten,                                 en de bandwedstijd Copa Capella
     percussie-ensembles en brassbands.                                 starten op 1 oktober.
     Ondanks de coronapandemie,
     verwacht de organisatie uit vrijwel                                Over WMC
     ieder werelddeel aanmeldingen.                                   Het Wereld Muziek Concours, dat
                                                       georganiseerd wordt van 7 tot 31
     “De seinen staan in veel landen                                  juli 2022, is een blaasmuziekfestival
     weer op groen,” zegt Björn Bus,                                  met als basis wedstrijden voor har-
     artistiek manager van WMC. “We                                   monie- en fanfareorkesten, percus-
     hebben gedurende het afgelopen                                   sie-ensembles, brassbands, mars- en
     jaar intensief contact gehouden                                  showbands en dirigenten.
     met ons umfeld, zowel nationaal als                                Het festival, dat sinds 1951 iedere
     internationaal, en de meeste bands                                 vier jaar plaatsvindt in Kerkrade,
     en ensembles zijn optimistisch.                                  is een ontmoetingsplek waar
     Veel orkesten zijn weer gestart met                                muzikanten en bezoekers met
     repeteren in groepen en bereiden                                  uiteenlopende achtergronden
     zich al voor op het komende Wereld                                 elkaar treffen en waar
     Muziek Concours.”                                         culturen samenkomen om in
                                                       gezamenlijkheid muziek te maken.
     Deadline                                              WMC biedt een platform voor
     Het inschrijven voor het komende                                  een concours op wereldniveau,
     WMC gebeurt via een onlineap-  WMC is optimistich over de wereldwijde belangstelling voor het festival in 2022. maar staat vooral voor verbinding
     plicatie, de Mijn WMC-omgeving,                                  tussen mensen, voor waardevolle
     waarin vertegenwoordigers van  grafie, recente wedstrijdresultaten,  portfolio indienen. Ze krijgen zo  cross-overs in de blaasmuziek
     deelnemers alle benodigde informa- etc.) over hun orkest of ensemble  spoedig mogelijk van de organisatie  en voor interessante muzikale
     tie kunnen uploaden en beheren. Ze  hebben aangeleverd. Orkesten die  te horen of ze zijn toegelaten tot de  experimenten.
     kunnen er onder andere hun pro- zich inschrijven in de concertdivi- wedstrijden. Deelnemers hebben tot
     gramma samenstellen, hun artistiek  sies - de hoogste afdeling binnen  1 februari 2022 de tijd om hun pro-
     portfolio uploaden en foto’s en vi- de wedstrijden voor harmonie- en  gramma definitief te maken.
     deo’s aanleveren. Voor 1 november  fanfareorkesten, brassbands en                  KLIK HIER voor uitgebreide informatie over
     moeten deelnemers alle algemene  percussie-ensembles - moeten voor  Verplicht werken        de inschrijvingsprocedure voor WMC 2022.
     informatie (contactgegevens, bio- deze datum tevens hun artistiek  Op 1 april van dit jaar publiceerde
   1   2   3   4   5   6