Page 9 - krant week 23
P. 9

9


    Clash tussen stad en


    platteland in DE STOLP


    Nu ook de deuren van

    de cultuursector weer
    voorzichtig op een kier gaan,
    start KNMO Klankwijzer

    de successerie Concert van
    de Week weer op. Daarin

    richten we de schijnwerper
    op concerten, presentaties
    en manifestaties met

    een opvallende artistieke
    invulling of een bijzondere

    aanleiding. In deze
    editie aandacht voor de
    muziektheatervoorstelling

    DE STOLP met muziek van
    de Waterlandse Harmonie,     De Waterlandse Harmonie zorgt van de muzikale invulling tijdens de locatieproductie DE STOLP

    van 1 tot en met 17 juli op    Het document werd door alle dor- iektheatervoorstelling vindt plaats  monie blijft niet beperkt tot de muz-
    een weiland in Amsterdam-     pelingen ondertekend. Amsterdam  van 1 tot en met 17 juli in een wei- ikale omlijsting. Het voltallige orkest
                     aarzelde, maar werd door de pro-
                                                       doet ook mee in enkele scènes. Een
                                      land aan de Bloemendalergouw 11
    Noord.              vincie onder druk gezet. Dat result- in Ransdorp-Amsterdam. Het stuk  aantal leden neemt een heuse act-
                     eerde in 1921 tot de inlijving van de  is geschreven door Tjeerd Bischoff  eerrol met tekst voor hun rekening.
                     gemeente Ransdorp bij de grote stad  en wordt gespeeld door Dimme  Geerts: “Voor de muzikanten van het
                     Amsterdam.            Treurniet, Saskia Mees, Harriet Stro- orkest is een project als DE STOLP
                                      et en 17 amateurspelers. De muziek  een unieke ervaring. Veel leden zijn
    Tekst: Onze redactie       Vergrootglas           is van de hand van Thomas Geerts,  persoonlijk betrokken bij het on-
    Foto: Aanlevering Waterlandse Harmonie  Naar aanleiding van dit historische  de liedteksten van Arno Smit. De  derwerp van de voorstelling. Ook
                     feit brengt stichting Waterland  Waterlandse Harmonie tekent voor  maken ze het creatieve proces mee
         e schrijven het jaar 1921.  Projecten in de zomer van 2021 in  de muzikale invulling met zang  van het creëren van deze voorstelling
         Een periode waarin een  samenwerking met de Friese the-  van een projectkoor. Meer dan 100  waarbij de verschillende disciplines
    Waantal maatschappelijke     atermakers BUOG de voorstelling  Waterlanders staan iedere avond op  orkest, koor, acteurs en solisten bij
    tegenstellingen de kop opsteekt die  DE STOLP. Het is een komedie op  de planken tegen een spectaculair  elkaar komen.”
    we ook terugzien in de huidige tijd.  locatie die de verhoudingen tus- decor. “Het was een te gekke uitdag-
    Precies honderd jaar geleden wordt  sen stad en platteland onder het  ing om het script van DE STOLP te  De Waterlandse Harmonie heeft zich
    Amsterdam vier keer zo groot. De  vergrootglas legt. Een clash tussen  voorzien van muziek”, vertelt Thom- inmiddels ontwikkeld tot een orkest
    stad annexeerde de gemeenten   stedelingen en plattelandsbewoners  as Geerts. “Doordat iedere plek in  dat naast traditionele hafabra-con-
    Nieuwendam, Ransdorp, Water-   die elkaar in de voorstelling bijna  het script waar muziek in voorkomt  certen de uitdaging durft aan te gaan
    graafsmeer, Sloten en Buiksloot. In  de tent uitvechten over wederzijdse  een totaal eigen identiteit heeft, is  om buiten de gebaande paden te tre-
    één klap verwelkomde de hoofdstad  (voor) oordelen. Waarbij de belan- er een grote afwisseling in stijl en  den. Zo verzorgde het orkest in 2019
    35.481 nieuwe inwoners. Dat geb- gen van boeren, natuur en projec- emotie ontstaan in de liedjes en de  een aantal succesvolle optredens met
    eurde na een periode waarin het  tontwikkelaars op gespannen voet  stukken. We gaan van statig koper  het ICP Orchestra in onder meer
    gebied geplaagd was door vele ramp- staan. Maar waarbij de partijen net  naar filmmuziek, van licht atonaal  het Bimhuis. In september speelt de
    en. In 1916 was er de stormvloed  als in De Fanfare van Bert Haanstra  naar een levenslied en van muziek  harmonie tijdens de Zwarte Cross.
    vanuit de Zuiderzee. Veel huizen  elkaar uiteindelijk toch blijken te  die onder een stomme film zou pas- Geerts: “Het is ontzettend gaaf om
    raakten beschadigd of vernield. Er  vinden.            sen naar een pastorale. Kortom, het  dirigent van zo’n club te zijn.”
    heerste honger ten gevolge van de                  was ontzettend leuk om de muziek
    overstroming en de Eerste Werel- Dubbele betekenis         voor deze voorstelling te schrijven
    doorlog. Terwijl de bevolking al  De titel DE STOLP heeft in deze  en om weer samen te werken met
    volledig uitgeput was, kwam daar  voorstelling een dubbele betekenis.  tekstschrijver Arno Smit. Voor tips
    ook nog eens de Spaanse griep over- Het verwijst zowel naar een stolp- en adviezen ben ik met de partituren  Muziektheatervoorstelling DE STOLP:
    heen. Inmiddels weten we uit eigen  boerderij, het meest voorkomende  naar Jan Van der Roost gegaan. Hij  speeldata 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16 en 17
    ervaring hoe dat kan uitpakken.  boerderijtype in deze regio, als naar  was ontzettend enthousiast over de  juli 2021, aanvang 20.00 uur; speellocatie:
    Bewoners uit het dorp organiseerden  een stolp als glazen omhulsel, waar- muziek die ik heb geschreven.” weiland Bloemendalergouw 11, Rans-
    een handtekeningenactie, waarin  onder voorwerpen geplaatst worden                  dorp-Amsterdam; praktische informatie en
    het rijke Amsterdam gevraagd werd  die beschermd moeten worden (het  Acteerrol            tickets: KLIK HIER.
    zich te ontfermen over Ransdorp.  Waterlandse landschap). De muz- De bijdrage van de Waterlandse Har-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14