Page 1 - Krant week 24
P. 1

Jaar 2019, week 24

                     Waar moet het                           Profs maken

                     naar toe met het                          cirkel rond bij

                     marsconcours?                           bezoek aan roots


                             2                                 5

     FFO exporteert

     fanfare naar Engeland
     De blaasmuziek in Engeland
     kent vooral brassbands.
     Maar daar komt binnenkort

     verandering in. Het Frysk
     Fanfare Orkest (FFO) laat

     de Britten komend najaar
     kennismaken met de
     fanfarecultuur.


     Foto: Close to yoU fotografie

        et FFO heeft de eervolle uit-
        nodiging ontvangen om als  Het Frysk Fanfare Orkest laat de Engelsen komend najaar kennismaken met het klankmedium fanfare.
     Hfanfareorkest deel te nemen
     aan het Canterbury Festival (Kent’s
     International Arts Festival). Een fes- professionele en de amateuristische  zowel publiek als deelnemers. Solist  wartz als solist. Met saxofoniste Jess
     tival voor klassieke muziek, poëzie,  muziekbeoefening geregeld is, ver- is de jonge saxofoniste Jess Gillam.  Gillam wordt verder nog Pequena
     theater en ander kunstuitingen. “Het schilt van de Nederlandse. Westra:  Ook euphoniumspeler Philippe  Czardas (Pedro Itturalde) en If uit
     is buitengewoon eervol en uniek  “Daarnaast vinden we het belangrijk Schwartz verleent solistische me- de film Anne Frank gespeeld. Beide
     om als fanfareorkest in de program- het medium fanfare te promoten in  dewerking. Behalve deelname aan  werken zijn binnen de UK bekend
     mering te worden geplaatst van een  Engeland. Deze orkestvorm kennen  het Canterbury Festival staat een  van haar tv-optredens. Speciaal met
     dergelijk festival”, zegt producent  de Engelsen niet, maar biedt veel  gezamenlijk concert met Maidstone  het oog op de bijzondere akoestiek
     Jantsje Westra. “De Canterbury  mogelijkheden tot bijvoorbeeld aty- Wind Symphony gepland in de All  in de kathedraal staan werken als
     Cathedral is een zeer bijzondere en  pische bezettingen.”    Saints Church in Maidstone. Het  Cantique de Jean Racine (Fauré),
     mooie concertlocatie. Het is een                 FFO vertrekt dinsdag 22 oktober  Hungarian Dance no 1 (Johannes
     unieke kans om originele werken  Componisten           naar Engeland. Twee dagen later  Brahms), Abide With Me (William
     voor fanfareorkest van Nederlandse  Het FFO wil graag Engelse compo- vindt het optreden in Maidstone  Monk) en Largo (Händel) gepro-
     en buitenlandse componisten ten  nisten interesseren om te schrijven  plaats. Het concert in de Canterbury grammeerd.
     gehore te brengen in een land waar  voor fanfareorkest en andersom Ne- Cathedral is zaterdag 26 oktober.  Uit de Britse samenwerking volgt
     deze orkestvorm onbekend is.”  derlandse componisten in contact  Zondag 27 oktober verzorgt het  ook een aantal activiteiten in Ne-
                      brengen met de Engelse blaasmu- FFO nog een lunchconcert voor de  derland. In maart 2020 wordt een
     Omgedoopt            ziekcultuur. Speciaal voor deelname  Nederlandse gemeenschap in Lon- concert georganiseerd in Cultuur-
     Bij het FFO, dat voor deze gelegen- aan het festival schrijft de Engelse  den.          kwartier Sneek en een workshop
     heid wordt omgedoopt in Frisian  componist, leraar en saxofonist John               voor leerlingen van het Kunstencen-
     Symphonic Wind Orchestra, bestaat  Harle een nieuw twaalf minuten  Programma           trum Atrium en Ritmyk Sneek, bei-
     al langer belangstelling voor interna- durend werk in de stijl van Gabriel- Naast de nieuwe compositie van  de met medewerking van Philippe
     tionale samenwerking met partners  li’s meerkorigheid. Daarbij worden  Harle staan Goodnight Sarajevo van  Schwartz. Om de reis naar Engeland
     in Engeland. De Engelse muziekcul- instrumentengroepen opgesteld in  Leon Vliex, Time for Outrage, Con- met name voor de jeugd en studen-
     tuur kent een heel andere speelstijl  verschillende hoeken van de kathe- certino for Euphonium and Band en  ten betaalbaar te maken start het
     dan de Nederlandse. Ook de wijze  draal. Deze opstelling zorgt voor een Solitary Prayer van Marco Pütz op  FFO een sponsoractie. Informatie:
     waarop het muziekonderwijs en de  bijzondere muzikale beleving voor  het programma, met Philippe Sch- www.fryskfanfareorkest.nl
   1   2   3   4   5   6