Page 7 - krant week 24
P. 7

7


                                                        Drum Battle

                                                        verenigt

                                                        drumbands

                                                        wereldwijd
    Henk Smit, artistiek manager van de mars-, show- en slagwerkwedstrijden van het WMC, geeft uitleg over de WMC-reglementen. Meer dan dertig drumbands vanuit de
    Nationaal congres                                           hele wereld verenigen zich op maandag


                                                        21 juni tijdens een Drum Battle. Op
                                                        Make Music Day 2021 spelen zij samen
                                                        in een online video. Het initiatief voor
    voor SMP-sector                                            dit project komt uit Nederland. De
                                                        Organisatie van Muziekverenigingen in
                                                        Fryslân (OMF) en het Europese netwerk
                                                        Amateo willen hiermee verschillende
                                                        culturen met elkaar in verbinding
                                                        brengen.
    De doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP) van de KNMO houdt zaterdag 23 oktober 2021 in        Foto: Matthew Spitery

    het Huis van Eemnes te Eemnes een congres voor de SMP-sector.
                                                        Wereldwijd is de jaarlijkse Make Music Day
                     er een aparte sessie voor de WMC- Sessie              een begrip. In Nederland was daar tot vorig
                     reglementering          Een hele andere sessie gaat over  jaar nog geen sprake van. Jan-Willem van
    Foto: FV Media Producties     voor de Concertwedstrijden Slagw- Buma Stemra. Hoe zit het nu in  Kruyssen, destijds aanjager van Rebels With
                     erkensembles. De doelgroep SMP en  elkaar met de auteursrechten op  A Cause, zet ditmaal een project op dat tot
        oel van de bijeenkomst is  het WMC trekken hier samen in op. muziek en dan met name met het  buiten de grenzen van Europa rijkt. Maan-
        een platform bieden waar                   oog op de toenemende digitalisering  dagmiddag 21 juni, op Make Music Day, ver-
    Dde sector elkaar ziet en met   Visual              in de diverse muzieksectoren. Verder  tonen meer dan dertig drumbands vanuit de
    elkaar in gesprek kan gaan. “Zeker in  Ook wordt er een sessie voor  maakt de doelgroep SMP haar plan- hele wereld hun kunsten. Elke groep speelt
    deze tijd is hier grote behoefte aan”,  de jeugdkorpsen gehouden. Zij  nen voor 2022 bekend.     een solostuk dat wordt afgesloten met een
    zegt Jaap van Waveren, voorzitter  hebben inmiddels een vaste plek                  afzonderlijk ritueel. Met dit project hoopt
    van de landelijke KNMO-doelgroep  op dit congres. Verder staat een  Kortom: een vol en zeer interessant  van Kruyssen verschillende culturen bijeen
    SMP. “De verenigingen zijn nu   bespreking van het onderdeel   programma voor alle vereniging   te brengen: “Langzaamaan komt het leven
    allemaal bezig met opstarten maar  visual op de agenda. Zowel bij  in de SMP-sector. De organisatie  weer in beweging en kunnen muzikanten
    er komt natuurlijk een moment dat  mars- als showwedstrijden is dit  hoopt dat de coronamaatregelen  weer samenspelen. Wat is er mooier om dit
    men zich gaat afvragen: wat gaan we  een belangrijk facet. Maar wordt  tegen die tijd nog verder versoepeld  samen te vieren tijdens Make Music Day? Ik
    in 2022 doen? Daar wil het congres  daar ook in de praktijk wel zoveel  zijn. Uiteraard wordt het congres  hoop dat de deelnemers van Drum Battle
    ruimte aan geven met diverse   waarde aan gehecht? Dat muzikaal  georganiseerd op basis van de   door dit project nieuwe inspiratie opdoen. Er
    onderwerpen.”           leider een betaalde kracht is, wordt  dan geldende RIVM-richtlijnen  valt nog zoveel van elkaar te leren.”
                     als normaal ervaren. Vaak wordt  en coronamaatregelen. Mocht de   Aan het project doen uit Nederland onder
    WMC                ook de slagwerkinstructeur nog  bijeenkomst niet live gehouden   andere Traditional Collective, Showband
    Een vooruitblik op het voorlopige  wel betaald, maar als het gaat om  kunnen worden dan zal het congres  Noordenveld, Hollandia Bolsward, Rhythma-
    programma laat diverse interessante  marsexercitie en show wordt de inzet  volledig online te volgen zijn. Voor  nia (slagwerkinstructeurs), Ruwan Emonts,
    onderdelen zien.         van een betaalde kracht veel minder  de organisatie tekent het kernteam  Erwin Koopmans en Ellen Mol mee. Verdere
                     als vanzelfsprekend gevonden. De  SMP onder leiding van Jaap van  deelname komt van slagwerkers uit Brazilië,
    In 2022 staat het WMC op de    gemiddelde mars- en showband lijkt  Waveren. Het dagvoorzitterschap is  Nigeria, India, Slovenië, Litouwen, Mexico
    kalender. De Artistieke Commissie  er weinig waarde aan te hechten  in handen van Paul Doop ligt. De  en de Verenigde Staten. De online stream
    Mars- en Showwedstrijden van het  terwijl iedere vereniging beseft dat  inschrijving gaat medio augustus van  van Drum Battle is op 21 juni om 17.00
    WMC zal de deelnemers helemaal  het wel van belang is. Pas als er een  start.            uur te zien vanaf het Facebook-kanaal van
    op de hoogte brengen van de WMC- belangrijk concours in het verschiet                 Leeuwarden-Fryslân 2028. Dat gebeurt geli-
    reglementen voor de onderdelen  ligt, wordt er serieus nagedacht om                 jktijdig met een livestream vanuit London,
    Mars, Marsparade en Show. Met   hier experts voor in te zetten en in te               New York en São Paulo. Voorafgaand aan de
    name zal worden ingegaan op de  huren, maar door het jaar heen doet                 stream organiseert de OMF online workshops
    toepassing en interpretatie van de  een van de instructeurs dit erbij. De  SMP Congres: Zaterdag 23 oktober 2021,  voor drummers en percussionisten. Meer
    reglementering. Dit zal voor veel  sessie gaat over de ins en out van  aanvang 13.00 uur. Locatie: Huis van  informatie over deze workshops is te vinden
    verenigingen zeker een goede reden  visual waarbij zal blijken dat ook dit  Eemnes te Eemnes. Meer informatie volgt.  op www.omfryslan.nl.
    zijn om aanwezig te zijn. Ook komt  een echte specialiteit is.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12