Page 1 - Krant week 24
P. 1

CityProms:                            St. Michaël en

                      feest van de                           Calefax samen in
                      smaken                              TivoliVredenburg


                             3                                 7     Jaar 2022, week 24

     Harmonie Vriezenveen

     wint KNMO-Award     De Vriezenveense Harmonie
     is met het theaterspektakel
     Harmonie! winnaar

     geworden van de KNMO
     Award 2021. De prijs werd

     vrijdag tijdens de wekelijkse
     repetitie-avond uitgereikt
     door KNMO-secretaris Karin

     den Otter.

        armonie! is een verhaal over
        liefde, strijd en saamhorig-
     Hheid. Speciaal voor het hon-
     derdjarig jubileum van de Vriezen-
     veense Harmonie geschreven door  Voorzitter René Lemans ontvangt uit handen van KNMO-secretaris Karin den Otter de oorkonde en trofee behorende bij de KNMO Award.
     theatermaker Laurens ten Den. Het
     is gebaseerd op een eeuw aan Vrie- Documentaire         MuZiekO, een muzieklesmethode  de geplande feestelijke wijze uit te
     zenveense verhalen, anekdotes en  De tweede prijs ging naar muziek- die erop is gericht om meer kinderen  reiken.
     gebeurtenissen die het DNA van de  vereniging Semper Crescendo uit  in contact te brengen met muziek,  De KNMO wil innovatie en crea-
     Vriezenveners hebben gevormd. De  Nieuw Vossemeer voor het onli- kennis te laten maken met muziek- tiviteit in de amateurmuzieksec-
     Vriezenveense Harmonie treedt op  neproject Portinari. Het bestaat uit  instrumenten, het verenigingsleven  tor stimuleren door vernieuwende
     als verbinder in de eeuwenoude ri- een uitgebreide documentaire over  te leren kennen en samen muziek te  initiatieven te belonen. Bijzondere
     valiteit tussen Oost en West. Enke- de vereniging. Het speciaal geschre- beleven. Uit het juryverslag: “Veel  projecten, grensverleggende ont-
     le opmerkingen uit het juryverslag:  ven jubileumwerk werd door de  waardering voor het initiatief; het is  wikkelingen of innovatieve concep-
     “De jury is onder de indruk van de  muzikanten ieder apart online op- belangrijk om de jeugd te betrekken  ten komen in aanmerking voor de
     omvang van de kwaliteit van theater- genomen en omlijst met prachtige  bij het muziek maken. Een mooi  KNMO Award. De hoofdprijs is een
     spektakel Harmonie! Het toont lef en  beeldopnames op bekende locaties  project gericht op muziekonderwijs  geldprijs van 3.000 euro. Voor de
     durf in coronatijd om dit zo groots  in Nieuw-Vossemeer. De jury: “Mu- op lokale scholen. Het ontwikkelen  nummers 2 en 3 zijn er aanmoedi-
     aan te pakken en om dit budget bij  ziekvereniging Semper Crescendo  van een eigen lesmethode met ei- gingsprijzen van respectievelijk 750
     elkaar te krijgen. Hoe heeft de ver- heeft creatief gezocht naar mogelijk- gen muzikanten en Pabostudenten  en 500 euro.
     eniging het budget bij elkaar kunnen  heden in coronatijd. Het is knap dat  geeft een andere/nieuwe aanpak. De
     brengen? Andere verenigingen zou- zowel de compositie als het instude- vormgeving van het ondersteunen- Het gaat bij de toekenning van de
     den juist van die aanpak veel kunnen  ren en opnemen in de coronaperio- de (visuele) materiaal is aantrekke- prijs vooral om vernieuwing. Naast
     leren. Het zou de moeite waard zijn  de tot stand zijn gekomen. Hierdoor  lijk en ziet er ook professioneel uit.” creativiteit (het ‘wat’) en artisticiteit
     dit te delen. Met zeven uitverkochte  is een mooi alternatief document              (het ‘hoe’) is ook de impact van het
     voorstellingen heeft dit project een  voor de viering van het honderdjarig Geduld        project een van de beoordelings-
     enorm bereik en de inzet van eigen  jubileum gevonden.”     De inzenders voor de KNMO    criteria. Informatie over alle inzen-
     mensen is goed voor saamhorigheid                 Award 2021 hebben even geduld  dingen voor de KNMO Award 2021
     en naoberschap. Het kon niet anders Muzieklesmethode       moeten hebben, want vanwege de  is terug te lezen op de website van
     dan dat dit een zeer bijzonder spek- Show- en Drumfanfare Oranje IJs- coronabeperkingen was het vorig  de KNMO: https://www.knmo.nl/
     takel is geworden.”       selmuiden won de derde prijs met  jaar niet mogelijk om de Award op  award/jaartallen/deelnemers-2021
   1   2   3   4   5   6