Page 1 - Krant week 25
P. 1

ODSC zet                              Jeugd in de

                     showkorpsen                            startblokken voor
                     terug op aarde                           NK Mars/Show


                             3                                 4     Jaar 2019, week 25
     Met muziek de grens over     Nederlandse

     muziekverenigingen
     trekken de komende weken
     massaal de landsgrenzen

     over om deel te nemen aan
     wedstrijden en festivals in

     het buitenland.
     Tekst en foto: Onze redactie

        e Innsbrucker Promena-
        denkonzerte vieren het
     D25-jarig jubileum met het
     Treffen der Weltmeister. Een van
     de headliners is WMC-kampioen
     harmonie Sint Petrus & Paulus uit
     Wolder-Maastricht. Het gerenom-
     meerde festival heeft van 12 tot  Harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder-Maastricht dankt de uitnodiging aan het WMC-optreden in 2017.
     en met 14 juli zelfs een Niederlän-
     disches Wochenende geprogram-
     meerd. Naast Sint Petrus & Paulus  Harmonieorkest Vleuten en stu- letes brengt met de solisten Sanne  in actie. De Nederlandse inbreng
     zijn er concerten van de koninklij- dentenorkest Auletes uit Eindho- Blezer (trompet) en Marieke Fieret  komt van Jubal Dordrecht, Juliana
     ke harmonie Oefening en Uitspan- ven ook vertegenwoordigd op het  (euphonium) onder andere Medita- Middelburg, Cadenza Twello, De
     ning uit Beek en Donk en fanfare  Mid Europe Festival in het Oosten- tion (Peter Graham) ten gehore. Bazuin Augustinusga, Nij Libben
     en drumband Sint Gertrudis uit  rijkse Schladmig. Aan dit interna-                Koudum, Eendracht Maakt Macht
     Sint Geertruid. Zondag 7 juli is ook tionale treffen nemen van 9 tot en  Rastede         Oudega-W, West-Frisia Twisk, PPJ-
     de Marinierskapel van de Konink- met 14 juli 35 orkesten uit vijftien  En dan zijn er natuurlijk de In- BADBrass Groningen, Edelweiss
     lijke Marine van de partij. De Inns- landen deel. HOV-A geeft drie  ternationale Rasteder Musiktage.  Heerlen, Prinses Juliana-Concordia
     brucker Promenadenkonzerte wor- concerten op het hoofdpodium op  Het festival in het noordwesten  Gameren, Northern Brass Alme-
     den gehouden van 1 tot 28 juli op  het centrale plein van Schladmig  van Duitsland is traditioneel erg  lo, Sint Caecilia Saasveld, Beatrix
     de sfeervolle binnenplaats van de  en in de grote concerthal. Voor de  in trek bij Nederlandse muziekver- Doezum, Juliana Doornspijk,
     keizerlijke Hofburg. In totaal staan  beide openluchtconcerten heeft het  enigingen. Wat heet! Meer dan de  Vriezenveense Harmonie (slag-
     er 33 concerten van ensembles en  orkest een gevarieerd programma  helft van de zeventig deelnemers  werkensemble en harmonie),
                                          e
     orkesten uit Oostenrijk, Noorwe- met lichte muziek (onder andere  aan de 64 editie komt uit ons land.  Advendo Burum, Excelsior Baflo,
     gen, Italië, Duitsland, Zwitserland,  Queen, Elvis, Earth Wind & Fire)  Drieduizend muzikanten uit zeven  Concordia Sibculo, Apollo De
     Nederland, Slovenië, België en  en Böhmische muziek ingestu-   landen nemen van 28 tot 30 juni  Wijk, CMH Menaldum, Blaast de
     Frankrijk geprogrammeerd. An-  deerd met Hans Spies als solist op  deel aan een van de honderd wed- Bazuin Surhuisterveen, Crescen-
     dere prominente deelnemers zijn  alpenhoorn. Voor het optreden in  strijdonderdelen. De overige deel- do Voorthuizen, BBG Groningen,
     Brassband Eikanger-Bjørsvik Mu- de grote concerthal werkt HOV-A  nemers komen uit Polen, Duits- Sternse Slotlanders Franeker, Uno
     sikklag uit Noorwegen, Konink-  samen met Perry Hoogendijk,   land, Thailand, Australië, België  Animo Zuidwolde, Excelsior Put-
     lijke muziekkapel van de Gidsen  bastubaïst van het Koninklijk  en Maleisië. Het driedaags festijn  ten, Wubbenus Jacobs Arun, De
     (België) en Bundespolizeiorchester  Concertgebouworkest. Hij soleert  trekt ieder jaar zo’n 8000 toeschou- Nije Bazun Britsum, O&V Nuenen,
     München onder leiding van de   in Four Temperaments for Tuba  wers. Naast fanfares, brassbands,  (Jong) Irene Ede, Irene Hasselt,
     Nederlandse dirigent Jos Zegers (M. Brand). Verder speelt het or- harmonieën, showbands en drum  Polyhymnia Lemelerveld, combi-
                      kest Die Fledermaus Ouverture  corps, komen ook traditionele ge- band MuLTIPe-Sereno Ten Boer,
     Schladmig            (J. Strauss jr.), The Third Suite (A.  zelschappen zoals Spielmannszüge,  Hasselt’s Fanfare (drumband) en
     Nederland is met het A-orkest van  Reed) en Nimrod (E. Elgar). Au- dansgroepen en Schuhplattlern  NFPC Dokkum.
   1   2   3   4   5   6