Page 1 - Krant week 25
P. 1

Repetitie tussen                          Slagwerkers na

                     de aardappelen                           35 jaar hot in
                     van boer Henk                           dancescene


                             3                                 11     Jaar 2020, week 25
     “Het wordt stil op straat”

     De anderhalvemeterregel maakt het mars- en showverenigingen onmogelijk om muziek op straat te spelen en shows uit
     te voeren op pleinen. Dat is de kern van de petitie ‘Voorwaarts Mars’ die de Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) is

     gestart om in de coronawet mars- en showkorpsen uit te zonderen van de anderhalvemeterregel.
     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: FV Media Producties

        oorzitter Richard van Riel
        vreest dat de impact van de
     Vanderhalvemetermaatregel
     zwaarder uitpakt dan menigeen
     verwacht. “Sociaal-maatschappelijk
     gezien zijn mars- en showverenigin-
     gen een verbindingsplatform voor
     velen. Mensen worden er vrienden
     voor het leven en hele families ont-
     moeten er elkaar. Deze rol komt
     ernstig in gevaar als je niet in je
     clubgebouw past, niet meer samen
     aan de bar wat kunt drinken en geen
     optredens meer kunt doen.” Hij
     wijst er verder op dat het stil wordt
     op straat als mars- en showkorpsen
     niet meer kunnen functioneren.
     “Deze verenigingen maken met
     hun optredens tijdens festiviteiten  Voor mars- en showkorpsen wordt de anderhalvemeternorm een dilemma.
     nadrukkelijk deel uit van het soci-
     aal-culturele leven binnen hun lo-
     kale omgeving. Als hier geen ruimte  zestig muzikanten ontbreekt dan  Color Guard Nederland   evenementen maar als de groepen
     meer voor is, valt dit allemaal weg.  veelal de ruimte om ze uit te voeren.  Als de maatregel in de noodwet  niet kunnen repeteren op de manier
     Dan kun je wel zeggen; ‘dat kan ook  “Een finale van een taptoe met vier  wordt opgenomen, heeft dat ook  waarop ze dat gewend zijn, heeft dat
     op 1,5 meter’. Maar een polonai- of vijf clubs naast elkaar past niet op  invloed op de wintercompetitie van  ook weer consequenties voor onze
     se is ook alleen leuk als je elkaars  een gemiddeld marktplein.” Color Guard Nederland. Voorzitter  wedstrijden. De vraag is ook of ze
     schouders kunt vastpakken. Zo kan                 Paul Doop wil echter niet vooruitlo- wel willen meedoen als bijvoorbeeld
     ik me ook geen koningsdagaubade  Krijgsmacht           pen op de situatie. “Bij CGN zijn we  supporters niet mee kunnen.” CGN
     voorstellen waarbij het orkest geen  Vorige week deden ook de KNMO  op dit moment erg terughoudend  wil uit alle gelederen een denktank
     counter meer kan maken.” Van Riel  en de professionele orkesten van de  als het gaat om voorspellingen. Al- formeren om het CGN-kernteam te
     verwacht ook dat verenigingen in  Nederlandse Krijgsmacht een ge- lereerst zien we dat ontwikkelingen  adviseren en verschillende scenario’s
     financiële problemen komen als hun zamenlijke oproep aan het kabinet  in de versoepeling van maatregelen  uit te werken.
     activiteiten wegvallen. “Als je min- om voor mars- en showorkesten een  elkaar snel opvolgen. Bovendien laat
     der zichtbaar kunt zijn en je inkom- uitzondering te maken op de ander- de duidelijkheid van de maatregelen
     sten uit optredens en sponsoring  halvemeternorm. “Beweging is voor  vaak te wensen over waardoor er
     teruglopen, wordt het moeilijk om  deze orkesten in veel situaties onlos- regelmatig aanvullende verklarin-
     je dirigent, clubgebouw en instru- makelijk verbonden met de muziek.  gen volgen.” CGN wil samen met
     ment te betalen.” Artistiek gezien  Anderhalve meter afstand houden  de verenigingen bespreken welke      Klik op de hotspot om
     zouden er volgens hem wel shows  is over het algemeen niet mogelijk”,  scenario’s straks eventueel mogelijk  de petitie Voorwaarts Mars
     op 1,5 meter geschreven kunnen  schreef KNMO-voorzitter Bart van  zijn. “Wij kunnen als CGN wel na-        te ondertekenen.
     worden maar met een korps van  Meijl.              denken over de inrichting van onze
   1   2   3   4   5   6