Page 2 - Krant week 25
P. 2

2


    Repetitie tussen de


    piepers van boer Henk


    Het is deze week de meest geuite kreet op de sociale media van de muziekverenigingen: Yes, we mogen weer! Voor het

    eerst sinds het coronaspook de samenleving in een wurggreep nam, mocht er weer samen muziek gemaakt worden.
    Handen desinfecteren, instrument ontsmetten, stoelen en lessenaars reinigen en vooral passen en meten om de

    tweemeterregel in acht te nemen. Hoe is de eerste repetitie na dertien weken muzikale quarantaine verlopen? Een rondje
    langs de oefenlokalen.


                                                       daarop afstemmen. Maar het viel
                                                       uiteindelijk toch mee. Met een goeie
    Tekst: Frank Vergoossen                                       concentratie kom je een heel eind.
    Foto’s: Facebook                                           Eindelijk klonk er weer muziek in
                                                       het dorp.”

        an een verzoek om buiten te                                  Emotioneel
        repeteren, wilde de gemeen-                                  Voorzitter Janine Passchier van RK
    Ate Almere niet meewerken.                                      Fanfarekorps Excelsior uit Noord-
    En dus zocht amusementsorkest                                    wijk kreeg een brok in de keel toen
    Muziekenzo het buitengebied op. In                                  na drie maanden gedwongen pauze
    de aardappelschuur van boer Henk                                   weer de eerste tonen klonken. “Ik
    vond het gezelschap een tijdelijk                                  was vooral heel blij om iedereen
    onderkomen. Daar gingen de mu-                                    weer te zien, te spreken en te horen.
    zikanten, ieder voorzien van een                                   Bij de eerste mars die we speelden,
    eigen condensopvangbak, afgelopen  Muziekenzo Almere heeft onderdak gevonden bij aardappelboer Henk. voelde ik mezelf heel emotioneel,
    vrijdag voor het eerst sinds dertien                                 terwijl ik dat normaal absoluut niet
    weken weer aan de slag. “Het was fijn                                ben.” Samen muziek maken heeft
    om elkaar weer te zien”, zegt dirigent  werd het zwaarder. De embouchure  de voorzitter en trombonespeler van  ze de afgelopen tijd enorm gemist.
    Karin van Lier. Met 22 muzikanten  was na een half uur wel zo’n beetje  Harmonie KNA uit Beek, gemeen- “De repetities zijn voor mij een
    valt de groep weliswaar binnen de  op. Ook qua ademhaling en uithou- te Berg en Dal. Thuis in zijn eentje  soort therapie. Ik kan dan echt even
    criteria van het protocol, maar het  dingsvermogen kwamen de meeste  oefenen is niet zo zijn ding, geeft hij  mijn hoofd leegmaken en er weer
    probleem is dat de eigen oefenlocatie  muzikanten tekort. Maar het was  toe. Gezelligheid in combinatie met  een week tegenaan.” Toch merkte
    te klein is om de afstand van twee  een feestje. Ik heb er ontzettend  muziek maken staat bij KNA hoog  ze dat het bespelen van de tenorsax
    meter te bewaren. “En opsplitsen  van genoten!” In ieder geval tot de  in het vaandel. “We hebben in de  de afgelopen tijd op een laag pitje
    willen we niet”, zegt Karin. De schuur zomerstop werken de leden van  tussentijd een filmpje opgenomen  heeft gestaan. “De conditie van mijn
    van boer Henk is weliswaar geen  Muziekenzo tussen de aardappelen  met het orkest. Daar heb ik wel nog  longen viel me niet tegen. Ik kon
    vijf sterrenlocatie. De verlichting  van boer Henk aan hun conditie en  een beetje voor geoefend. Maar het  nog steeds acht maten spelen zonder
    is er minimaal. Met hoofdlampjes  wordt nieuw repertoire in de grond- is pas genieten als alle partijen in een  adem te moeten halen. Wat ik vooral
    en een bouwlamp moest worden   verf gezet.            orkest samenkomen. Dat hebben  merkte was dat mijn vingers meer
    bijgelicht. Met een fietslampje aan                 we lang moeten missen.” KNA gaat  moeite hadden om op tijd de goede
    haar vinger kon ook de dirigent zich                voorlopig buiten aan de slag. Het  kleppen dicht te drukken. Gelukkig
    zichtbaar maken. Het geeft aan wel- Opletten            repetitielokaal is te klein om alle mu- ging het snel al weer beter.” Excelsior
    ke ongemakken muzikanten ervoor  Ook Bart van den Bosch is blij dat de  zikanten op twee meter van elkaar te  bestaat uit 25 leden. Daardoor kon
    over hebben om toch vooral maar  repetities weer zijn hervat. “Al twin- herbergen. Van den Bosch: “Doordat  meteen met het hele orkest gerepe-
    weer samen te kunnen musiceren.  tig jaar was de donderdagavond mijn  je verder uit elkaar zit, is het wel even teerd worden. De grote ruimte tussen
    “Het viel niet eens tegen”, zegt Karin.  repetitie-avond. Nu zat ik drie maan- opletten. Je moet in het orkest weer  de muzikanten was even wennen.
    “Naarmate de repetitie vorderde,  den elke donderdagavond thuis”, zegt  de verschillende partijen zoeken en  Janine: “Aan de ene kant is het lastig                                       Verschillende verenigingen hebben tijdelijk elders onderdak gezocht. Zo wijkt Sint Hubertus
     Muziekvereniging Kessel heeft na een zware periode de draad weer opgepakt.  Ulft uit naar het prachtige industriële decor van de SSP Hal.
   1   2   3   4   5   6   7