Page 3 - Krant week 25
P. 3

3
                                      niemand rekening te houden. Nu  dorp te herdenken. “Een was een
                                      staat er ‘ineens’ een dirigent voor je  heerlijk gevoel weer samen muziek te
                                      en zitten er anderen om je heen waar  maken en iedereen weer te zien”, zegt
                                      je goed naar moet luisteren. Ik moest  Dinie Keijsers-Rijken. De hoorniste
                                      er ook aan wennen dat ik weer wat  heeft het samenspelen de afgelopen
                                      harder moest spelen.” CWO heeft  maanden gemist. “Alleen thuis spe-
                                      het orkest in groepen gesplitst. Alles  len geeft op den duur geen bevre-
                                      verloopt overeenkomstig het proto- digend gevoel. Het gaf al snel een
                                      col. Terwijl de eerste groep de oefen- vertrouwd gevoel om weer samen te
                                      ruimte verlaat, komt de andere groep  spelen.” Alleen aan de grote ruimte
                                      via een andere deur de zaal binnen.  tussen de spelers moest ze wennen.
                                      In de tussentijd heeft het bestuur de  “Dat is heel vreemd. Je moet opletten
                                      stoelen schoongemaakt. Wanneer het dat je niet automatisch je stoel naar
                                      orkest weer naar buiten kan treden  je buurman toe trekt. Ook qua geluid
                                      is nog even koffiedik kijken. “Tot nu  wat het even wennen. De bassen ach-
     De Bornse Harmonie zond de eerste coronaproof repetitie via livestream uit zodat ook  toe staat er een concert in oktober  teraan dreigden iedere keer achter
     thuisblijvers konden meedoen.
                                      op de planning”, zegt Dagmar. “Maar  te lopen.” De fanfare kan terecht in
                                      daarover gaat het bestuur nog verga- haar eigen accommodatie. Ook een
                                      deren.”             verdeling in groepen is niet nodig.
    omdat je muzikanten met dezelfde  pettist Jesse Bouwman. “Ik miste de                “Een paar leden was op vakantie en
    partij minder goed hoort. Aan de  sociale contacten. We kunnen het  Wennen             een enkeling durfde in verband met
    andere kant was het ook weer fijn  goed vinden met elkaar. Daarom was  Ook bij de koninklijke fanfare De  het besmettingsrisico nog niet aan
    omdat ik mezelf des te beter hoorde  iedereen ook echt weer blij om elkaar Maasoever, onderdeel van Muziek- om mee te spelen.” De Maasoever
    en daardoor nog beter mijn best ging  te spreken en te zien. Muziek maken  vereniging Kessel, zijn de repetities  hoopt over een paar maanden ook
    doen.” Nu er weer samen gespeeld  blijft toch voor ons allemaal een leu- hervat. Het Limburgse dorp is door  weer voor publiek te kunnen optre-
    mag worden heeft Excelsior zelfs  ke hobby.” Jesse kreeg de afgelopen  de coronacrisis hard getroffen. Ver- den. “We hebben eind september
    besloten om de zomerstop nog even  maanden via Skype online muziek- schillende leden van de vereniging  een klein ontspannen concert op het
    uit te stellen. “Eigenlijk zou op 9 juli  les. Daardoor was zijn conditie rede- werkten wel al mee aan spontane  programma staan, mits de maatrege-
    de laatste repetitie zijn. Maar omdat  lijk op peil. “Maar er zullen vast wel  initiatieven om de vele doden in het  len het tegen die tijd toestaan.”
    we zo lang niets hebben mogen doen  leden zijn geweest die er weer even
    en toch niemand op vakantie gaat,  in moesten komen. Dat had ik name-
    gaan we lekker door tot 8 augustus.  lijk zelf ook.” Jesse heeft de vereni-
    Daarna lassen we een kortere pauze  gingsactiviteiten erg gemist. “Je bent
    in tot 3 september.” Excelsior bereidt  helemaal uit je wekelijkse structuur.
    zich de komende tijd voor op het  Ons jaarconcert en andere optredens
    honderdjarig bestaan in 2021.   waar we veel tijd in gestoken hadden,
                     vielen opeens weg. Dat is toch echt
    Buitenconcert           wel zonde.”
    De leden van fanfareorkest Vooruit  Voor elk onderdeel van de vereniging
    uit Oude Tonge hielden tijdens de  is een vaste contactpersoon aange-
    muzikale quarantaine via wekelijkse  wezen waar leden zich via e-mail
    zoommeetings contact met elkaar.  of WhatsApp bij moeten afmelden.
    “Maar de mensen weer in het echt  Zo kan bepaald worden of er meer
    om je heen te zien, was heel fijn”,  dan dertig personen komen en het
    zegt bugelspeler Bernadette van der  orkest eventueel in groepen gesplitst
    Velde. “Het meest gemist heb ik het  moet worden. De vereniging kan
    samen mooie muziek maken. Thuis  wel gebruik blijven maken van het
    speel je ook wel, maar als je dat al- clublokaal waar het protocol van de
    leen moet doen is dat toch een ander  KNMO strikt wordt nageleefd. Jesse:
    gevoel.” Drie maanden beperkte acti- “De grote afstand tot elkaar vond ik
    viteit hebben hun sporen nagelaten.  erg onwennig. Ik had moeite om te
    “Met de conditie was het redelijk.  horen wat mijn eigen sectie deed.
    Maar in een groep spelen was wel  Meer muzikanten hadden daar last
    even wennen. Ook twee meter uit  van. Zo zie je maar dat de opstelling
    elkaar zitten, is best apart. Dat heb  van een orkest een essentieel iets
    je er echter graag voor over om als  is.” Alle afdelingen bereiden zich nu
    club weer samen muziek te kunnen  voor op het jaarconcert dat vanwege
    maken.” Fanfare Vooruit oefent in de  corona moest worden uitgesteld. De
    aula van de basisschool. Die ruimte is vraag is alleen wanneer dat ingehaald
    groot genoeg om de tweemeterregel  kan worden.
    in acht te houden. Omdat enkele le-
    den ook de komende weken nog niet  Etudes
    zullen meedoen, hoefde de bezetting  “Het voelde echt als thuiskomen”,
    niet gesplitst te worden. “Ons doel is  reageert saxofoniste Dagmar Koster
    om nog voor de zomervakantie een  op de vraag hoe de eerste repetitie
    buitenconcert te geven. Maar dat kan  bij fanfare CWO Groningen verliep.
    alleen als we daarvoor toestemming  “Het was sowieso geweldig om ieder-
    krijgen van de gemeente.”     een weer in levenden lijve te zien in
                     plaats van via Skype. Maar ook om
    Contactpersoon          eindelijk weer samen muziek te ma-
    Handen desinfecteren, looproutes  ken. Thuis met opnames meespelen
    volgen en plaatsnemen bij het bordje  verveelt redelijk snel.” Dagmar heeft
    waar je naam op staat. Ook Sint Ce- tijdens de coronapauze haar vorm op
    cilia Eensgezindheid Halsteren houdt peil gehouden met etudes spelen en
    zich strikt aan het protocol. “Thuis  nummers op YouTube meeblazen.
    alleen of via de computer muziek  Alleen het samenspel was wat wegge- Harmonie Wilhelmina uit Den Dungen liet het protocol op speelse wijze uitbeelden.
    maken is toch anders”, zegt trom- zakt. “Als je alleen speelt, hoef je met
   1   2   3   4   5   6   7   8