Page 7 - Krant week 25
P. 7

7


    De reis van de ziel
    De rubriek Concert van de Week in de digitale uitgave van
    KNMO Klankwijzer is door de uitbraak van het coronavirus

    weggevallen. Daarvoor in de plaats starten we de serie
    Compositie van de Week. We stellen componisten uit

    Nederland en België in de gelegenheid een werk van hun
    hand door middel van een persoonlijke toelichting voor
    te stellen. We willen in eerste instantie vooral jonge,

    aankomende componisten uit de blaas- en slagwerkmuziek
    de kans geven om zich aan een breed publiek voor te stellen.

    In deze aflevering beschrijft de Maurice Borchers zijn werk
    The Cyclical Argument.


                     worden aan een lichaam en zo op- gebruikte om deze ontdekking te  te laten horen. Onvermijdelijk is de
                     nieuw geboren te worden.     vertolken. Maar al gauw beseft het  dood en na een korte, dramatische,
    Aanlevering: Maurice Borchers                    dat het leven niet zonder gevaar is.  maar tevreden terugblik op haar
                     De details van het argument en haar  Het worstel zich door allerlei moei- leven wordt de ziel teruggeplaatst in
    The Cyclical Argument       plausibiliteit laat ik hier achterwe- lijkheden heen. Door het gebruik  de Ideeënwereld. Nu is de cyclische
    De componist zegt over zijn werk:  ge; belangrijk is dat het argument  van dissonante harmonie rond een  structuur compleet - het muziekstuk
    In het begin van mijn studie filosofie  een mooie verhaallijn uitstippelde  gefixeerd tonaal centrum, ritmiek en  eindigde waar het is begonnen, net
    leerde ik over Plato’s Phaedo, een  die vertolkt kon worden in muziek,  fortepiano’s probeerde ik dit gevaar  zoals de ziel.
    tekst waarin hij vier argumenten  onafhankelijk van mijn twijfels over
    gaf voor de onsterfelijkheid van de  het bestaan van de ziel en over de
    ziel. Eén argument hiervan was het  juistheid van het argument. Deze
    cyclische argument. Het argument  verhaallijn heb ik geprobeerd te ver- Biografie
    beweerde dat, in plaats van dat de  werken in dit muziekstuk. Het laat
    ziel vergaat na de dood, het zich  de reis zien die de ziel maakt volgens  Maurice Borchers is 21 jaar oud en studeert filosofie
    verplaatst naar de Ideeënwereld, om  het argument van Plato.    aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Sinds zijn
    vervolgens opnieuw gekoppeld te                   jeugd schrijft hij muziek, maar het is geëscaleerd in
                     De ziel bevindt zich eerst in de Idee- zijn tussenjaar dat hij had voor zijn studie filosofie.
                     enwereld, waarin ik heb geprobeerd  Hij schreef zijn eerste drie werken voor harmo-
                     de enorme schaal van deze wereld  nieorkest in dat jaar, waarvan twee hun première
     Titel: The Cyclical Argument  over te laten komen in de muziek.  inmiddels hebben gehad. The Cyclical Argument is de
     Bezetting: Harmonieorkest    Na de eerste climax wordt een mens  derde. Momenteel krijgt Maurice compositieles van
     Moeilijkheidsgraad: 4      geboren; de ziel koppelt zich aan een  componist Geert Jan Kroon en zelf geeft hij les in
     Tijdsduur: 9’20”        lichaam. Het moet eerst ontdekken  muziektheorie via de studievereniging van filosofie.
     Jaar van uitgifte: 2020     wat de wereld is waarin het nu leeft,  Verder speelt hij klarinet bij de Winkler Prins Harmonie Veendam en cornet bij Brassband
     Uitgever: AM Music - Lippenhuizen en is zo steeds nieuwe dingen over  Heman Zuidwolde en Martini Brassband Groningen. Zijn doel is om te ontwikkelen met zoveel
     Meer informatie:        onze wereld aan het ontdekken.   mogelijk energie en plezier tijdens het proces door muziek te schrijven, te bespreken en te
                     Een langzame ontwikkeling van   bespelen met orkesten, componisten en andere muziekfanaten.
                     klankkleur en dynamiek is wat ik

    Leg je gevoel vast in een eigen compositie


                     verhaal mee vertellen. Over jezelf,  het Nederlands Blazers Ensemble  uitgeschreven. Componisten worden
                     een gebeurtenis die indruk maakte  en BNNVARA voor iedereen tot en  uitgedaagd een muziekstuk te
    Wat is er nog mooier dan je eigen  of een bijzondere droom. Tijdens het  met 18 jaar. De wedstrijd, waarbij  schrijven voor orkest met musici
    muziek schrijven? Je gevoel en emo- schrijven van een muziekstuk kun  gestreden wordt voor een podium- op twee meter (anderhalve meter
    tie vastleggen in een eigen creatie?  je je fantasie de vrije loop laten. Het  plek tijdens het nieuwjaarsconcert  voor de strijkers). Hoe klinkt een
    Jonge componisten kunnen deze   Prinses Christina Compositie Con- van het NBE in het Concertgebouw,  orkest wanneer muzikanten twee
    zomer volop aan de slag tijdens  cours biedt je daar alle ruimte voor.  is een springplank voor componeer- meter afstand houden? Welke
    diverse compositiewedstrijden.  Elke deelnemer componeert zelf een  talent in Nederland. In een online  mogelijkheden ontstaan er bij
                     muziekstuk van ongeveer 8 minuten  Composer’s Toolbox vertellen blazers een andere ruimtelijke opstelling
    Tekst: Onze redactie       en voert dat op 3 oktober tijdens het  van het NBE wat allemaal mogelijk  van dirigent en spelers? Voor
                     compositieconcours in Utrecht uit.  is met hun instrumenten en geven  componisten de ultieme proeftuin
    Het Prinses Christina Concours  Aan editie 2020 werken het Chimae- componisten tips en tricks. Zie: nbe. om te experimenteren met de ruimte.
    heeft de inschrijving voor het com- ra Trio (klarinet, cello en piano) mee  nl/composers-toolbox. Deelnemers worden uitgenodigd
    positieconcours 2020 geopend.   en slagwerker Dominique Vleeshou-                 een innovatie compositie voor het
    Iedereen van 12 tot en met 22 jaar  wers. Meer informatie vind je op:  Experimenteren       ensemble te schrijven mét ruimtelijk
    mag meedoen. Er zijn nauwelijks  https://christinaconcours.nl.   Ook het Ricciotti ensemble,   plan. De wedstrijd staat open voor
    regels en er mag veel. Inschrijven                 bestaande uit 42 jonge enthousiaste  alle componisten: professioneel,
    kan tot en met 1 augustus. Muziek  Op weg naar het Nieuwjaarsconcert  professionele en amateurmusici,  student en amateur. Indienen vóór 1
    raakt ons allemaal. En je kunt er een  2021 is de compositiewedstrijd van  heeft een compositiewedstrijd  augustus via: https://www.ricciotti.nl.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12