Page 9 - Krant week 25
P. 9

9
    Wil een kind graag op muziekles, voetbal, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het

    Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er voor ouders die moeten rondkomen van een uitkering, maar ook
    voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als er door de coronacrisis geldzorgen zijn. Het fonds betaalt voor kinderen

    en jongeren tussen de 0 en 18 jaar het lidmaatschap van de muziekvereniging en de huur van een instrument via het
    Instrumentendepot van het Leerorkest.
    Mag ik straks ook
    weer meedoen?

                     erg leuk en een kind dat lekker in
                     z’n vel zit, presteert beter thuis, op
    Tekst: Redactie Klankwijzer/Jeugdfonds  school en op straat.”
    Sport & Cultuur
                     Een blij kind ontwikkelt
      n Nederland groeien 272.000  zich beter
      kinderen en jongeren op in een  Goed contact tussen onderwijsin-
    Igezin dat rond moet komen van  stelling en vereniging is van groot
    een minimum inkomen. Dat is 1 op  belang. Regelingen zoals Méér Mu-
    de 11 kinderen. Als gevolg van de  ziek in de Klas en Impuls Muziekon-
    coronacrisis groeit dat aantal. Deze  derwijs hebben de relatie tussen
    kinderen kunnen geen lid worden  basisschool en muziekvereniging de
    van een muziek- of sportvereniging  laatste jaren enorm versterkt. Die sa-
    en lopen allerlei kansen mis die voor  menwerking kan nog meer resultaten
    andere leeftijdsgenootjes vanzelfspre- opleveren. “Veel verenigingen zijn al
    kend zijn.            aanwezig op school”, legt Maks uit.
                     “Tijdens de lessen zal ongetwijfeld
    Te weinig geld voor muziek?    op een bepaald moment de vraag
    Muziekonderwijs gaat weer voor-  worden gesteld wie graag muziek wil
    zichtig van start. Maar de kans is  maken bij de harmonie, fanfare of
    groot dat kinderen die lid waren van  drumband. Een kind dat het thuis
    de muziekvereniging of dat graag  niet breed heeft, zal daar niet meteen
    willen, niet mee kunnen doen omdat  zijn vinger voor opsteken. Maar als
    de financiële situatie thuis verslech- dat kind tijdens de muzieklessen
    terd is. Veel muziekverenigingen  wel altijd enthousiast heeft meege-
    weten niet dat het jeugdfonds kan  daan en er blijk van heeft gegeven
    helpen. Directeur Monique Maks  dolgraag aan muziek te willen doen,
    van het Jeugdfonds Sport & Cultuur:  zou bij de docent het belletje moeten
    “Ouders met weinig inkomen gaan  gaan rinkelen om in actie te komen.”
    ervan uit dat ze de lessen of lidmaat-
    schap toch niet kunnen betalen. Dat  Maks wijst erop dat ook de school
    is jammer want juist op een muziek- er de vruchten van plukt als een
    vereniging doen kinderen allerlei  kind zich happy voelt als het mee
    vaardigheden op die goed zijn voor  kan doen. “De juf krijgt in de klas
    hun ontwikkeling. Muziek maken  een blijer kind terug. Een kind dat
                                      Hoe werkt het?          Sport & Cultuur en het Leerorkest
                                      Een aanvraag kan alleen gedaan  de krachten gebundeld in het project
    ‘Geen geld voor muziek?                       worden door een ‘intermediair’, bij- Pak Aan. Kinderen die met hulp van
                                      voorbeeld de leerkracht of IB’er, een
                                                       het fonds muziekles volgen, kunnen
                                      medewerker van het wijkteam, de  gratis een instrument lenen bij het
    Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!’               buurtsport/cultuurcoach of een vrij- Instrumentendepot van het Leeror-
                                      williger van stichting Leergeld. Als  kest. Bijna alle instrumenten zijn te
                                      de aanvraag goedgekeurd is, wordt  leen: viool, gitaar, drums, dwarsfluit,
                                      het lesgeld direct betaald aan de mu- harp, cello, fagot, trompet. Het in-
    stimuleert de ontwikkeling van het  lekkerder voelt en zich daardoor  ziekvereniging waar het kind op wil.  strument wordt bij het kind thuis of
    brein en bevordert motorische en  beter zal ontwikkelen. Een muziek- Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is  op de muziekschool afgeleverd. Een
    sociale vaardigheden. Kinderen le- vereniging is wat dat betreft een van  een netwerk van zelfstandige fondsen echte piano zit nog niet in het pak-
    ren samenwerken, ontdekken waar  de meest waardevolle plekken in de  door het hele land. Er is altijd wel  ket, maar een keyboard wél. 
    ze goed in zijn. Daardoor krijgen ze  samenleving. Een juf die een kwar- een fonds in de buurt.
    meer zelfvertrouwen en wordt het  tiertje vrijmaakt om online een aan-               Meer weten?
    concentratievermogen beter. Maar  vraag te doen, kan een heel verschil  PakAan!          Kijk op jeugdfondsportencultuur.nl
    samen muziek maken is vooral heel  maken in het leven van een kind.” In 2018 hebben het Jeugdfonds  of op magikweermeedoen.nl
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14