Page 1 - Krant week 26
P. 1

Broken Brass                            Dirigentencursus

                     Ensemble:                             wereldwijd te
                     brass music 2.0                          volgen


                             3                                 5     Jaar 2019, week 26

     BLOW! haakt in                                             BLOW!

     op nieuwe trends                                            SPECIAL


     Blaasmuziek is meer dan harmonieën, fanfares, brassbands en marchingbands. Nieuwe stromingen dienen zich aan. Wereld
     Muziek Concours (WMC) Kerkrade staat er voor open. Het nieuwe festival BLOW! presenteert van 4 tot en met 7 juli een

     dwarsdoorsnede van alles wat de hedendaagse blaasmuzieksector te bieden heeft. KNMO Klankwijzer wijdt er deze week de
     hele digitale nieuwskrant aan.


                      Fättes Blech, Broken Brass Ensem- de blaasmuziek te bieden heeft. En
                      ble, Neo-Fanfare 9x13 en Wir Sind  waarmee we WMC Kerkrade ook in
     Tekst: Frank Vergoossen     Spitze. Als het aan de nieuwe artis- de tussenjaren een nog duidelijkere
     Foto’s: Aanlevering WMC     tieke leiding ligt is dat slechts een  identiteit kunnen geven. Dat heeft
                      voorproefje van wat ons de komen- geresulteerd in BLOW!, een nieuwe
        o’n beetje alles wat blaast of  de jaren te wachten staat. “We willen merknaam waarmee we de vele fa-
        trommelt komt voorbij. Het  toe naar een verbreding van het  cetten van de blaasmuziek voor het
     Znieuwe artistieke team van    begrip blaasmuziek”, zegt Björn Bus,  voetlicht willen halen.”
     WMC Kerkrade stapt met het con- die sinds vorig jaar samen met Henk
     cept voor het festival BLOW! buiten  Smit de artistieke scepter zwaait.  Galaconcert
     de bubbel van de blaasmuziek. De  “Blaasmuziek omvat meer dan al- Hoogtepunt van BLOW! 2019 is een
     wereld van de blaas- en slagwerk- leen de klassieke bezettingen zoals  galaconcert met de Koninklijke Mi-
     muziek houdt niet op bij harmo- we die meestal voor ogen hebben.  litaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ op
     nieën, slagwerkgroepen en show- Voor ons is dat een redelijke nieuwe  zaterdag 6 juli. Voor de pauze wordt
     korpsen. Inspirerend voorbeeld is  tak van sport.” WMC gaat daarom  het orkest geleid door drie deelne-
     Woodstock der Blasmusik in het  samenwerken met Woodstock der  mers aan de met moderne techni-
     Oostenrijkse Ort im Innkreis. Tra- Blasmusik. Plan is om in de toe- sche middelen opgezette internatio-
     ditionele kapellen in het Böhmische, komst samen met de Oostenrijkse  nale dirigentencursus. Na de pauze
     Mährische, Oberkrainer en Eger- organisatie een competitie in te stel- zijn de Oostenrijkse slagwerker
     länder genre wisselen elkaar af met  len. Nieuwe groepen krijgen de kans Martin Grubinger en KNMO-kam-
     jonge brassbands die een volledig  om zich ten overstaan van een jury  pioen Camiel Lemmens (hoorn) de
     eigen stijl ontwikkeld hebben. Funk,  te presenteren. “Voor WMC 2021  solisten. BLOW! opent donderdag
     reggae, hiphop, ska, jazz, alles komt  denken we aan een Benelux-brede  4 juli met een concertavond met
     aan bod. Jaarlijks goed voor Pink- competitie, Road to Woodstock, met de regerende WMC-kampioenen
     pop-achtige bezoekersaantallen. En  als inzet een podiumplek op Woods- slagwerkensemble Cadenza Twello,
     allemaal bezettingen met blazers in  tock der Blasmusik”, verklapt Bus. fanfare Kempenbloei Achel en bras-
     de frontlinie. Voor dergelijke ont-                sband Willebroek. Vrijdag 5 juli rijgt
     wikkelingen kun je als wereldpodi- Drie pijlers         New Cool Collective als pionier van  Het kunstwerk Viva la Vida bij de Rodahal
     um van de blaasmuziek je ogen niet  BLOW! wordt een jaarlijks terug- de Nederlandse jazzscene stijlen en  symboliseert de ontwikkeling van Kerkrade
     sluiten. Met BLOW! wil het WMC  kerend festival. Bedoeld om het  genres zoals jazz, dance, latin, salsa,  met daarin een sleutelrol voor het WMC.
     inhaken op die trends. Resultaat  WMC-vuurtje ook in tussenliggen- afrobeat and boogaloo aan elkaar.
     is een line-up met een bonte mix  de jaren aan te wakkeren. Met het  Daarnaast zijn er allerlei gratis toe-
     van genres en stijlen. Vertrouwde  mini-WMC en de biënnale kwam  gankelijke publieksevenementen
     namen zoals fanfare Kempenbloei,  dat de laatste jaren minder goed uit  zoals Jeugdevent BLOW! by WMC  dens van Broken Brass Ensemble,
     de Koninklijke Militaire Kapel ‘Jo- de verf. Bus: “We hebben gezocht  op zaterdag 6 juli, een mars- en  Neo-Fanfare 9x13, Valvetronic Bras-
     han Willem Friso’, slagwerkgroep  naar iets dat uitgaat van de drie  showparade op zondag 7 juli, een  sband en vele andere jonge bands.
     Cadenza en showkorps Kunst en  pijlers verjonging, vernieuwing en  Böhmisch-Mährische avond met  In deze speciale uitgave van KNMO
     Genoegen worden op het affiche in  verbinding/samenwerking. Met  onder meer de Duitse brassband  Klankwijzer Nieuwskrant leest uit
     één adem genoemd met acts zoals  een dwarsdoorsnede van alles wat  Fättes Blech en openluchtoptre- alles over BLOW!
   1   2   3   4   5   6