Page 1 - krant week 26
P. 1

Jaar 2021, week 26

                      St. Michaël eert                         Fusus voegt
                      maestro Friesen                          dimensie toe aan

                      met 4cd-box                            slagwerkmuziek


                             11                                17
     Verenigingen die via bonden zijn aangesloten bij de KNMO      Is jouw project
     kunnen zich weer aanmelden voor de KNMO Award. De

     KNMO beloont bijzondere initiatieven met een geldbedrag.
     Die initiatieven kunnen spraakmakende concerten zijn,        3000 euro
     maar ook projecten waarmee verenigingen leden of

     financiële middelen werven. Misschien heb je tijdens de       waard?
     lockdown wel iets bijzonders gedaan.


     Foto: Aanlevering TJHO

        e bedoeling is dat je met het
        project van jouw vereniging
     Dandere verenigingen op de
     een of andere manier inspireert. Je
     kunt nu projecten aanmelden die na
     1 juli 2020 plaatsgevonden hebben
     of nog plaats gaan vinden in 2021.
     Als je project na de uitreiking van
     de Award plaatsvindt, zullen we je
     inzending volgend jaar meenemen.

     Naast de hoofdprijs van 3000 euro
     zijn er aanmoedigingsprijzen van
     750 euro en 250 euro.
     Op de website www.knmo.nl/award
     zie je de genomineerden van de
     afgelopen jaren. We zullen hier ook
     de inzendingen van 2021 plaatsen.

     Alle geledingen van de KNMO wor-
     den uitgedaagd om deel te nemen
     aan de KNMO-Award.
     We hebben in elk geval de onder-
     staande gegevens van je nodig:
     • Titel van het project
     • Vereniging die het project orga-
      niseert
     • Tijdstip(pen) waarop het project  Het Twents Jeugd Harmonie Orkest won met productie InsecTJHotel
      wordt uitgevoerd
     • Een samenvatting van het project
      op max imaal één A4 (circa 400  • Een globale begroting (uitgaven/ stadium worden toegestuurd. Award 2021 bekend gemaakt wordt,
      woorden)             inkomsten) op maximaal één A4                  is op dit moment nog niet bekend.
     • Een motivatie van het project                 De inzendingen worden beoordeeld
      (wat ga je doen, waarom doe je  De KNMO wil het promotiemate- door een jury, die bestaat uit een lid
      het en hoe ga je het doen?) op  riaal vooraf (posters, filmpjes enz.)  van het Algemeen Bestuur van de
      maximaal éém A4        dat de vereniging gebruikt om het  KNMO (hierin zijn alle bonden en
     • Een motivatie waarom het pro- project onder de aandacht te bren- doelgroepen vertegenwoordigd),  Kijk op de website voor alle gegevens. Wil je
      ject vernieuwend op maximaal  gen ontvangen. Ook beeldmateriaal  een lid van het Dagelijks Bestuur,  daarna meer informatie? Mail dan naar info@
      één A4             van de eigenlijke uitvoering van het  twee professionals uit de muziekwe- knmo.nl. Klik voor alle voorwaarden en het
     • De doelgroep van het project  project zal door de KNMO gepubli- reld en de winnaar van vorig jaar.  aanmeldformulier: HIER
      (voor wie doe je het?)     ceerd worden. Dit mag in een later  Wanneer de uitslag van de KNMO
   1   2   3   4   5   6