Page 11 - Krant week 27
P. 11

11    VMK: 125 jaar prominent                                        STACCATO
    aanwezig in Veldhoven                                         Stemming voor Dutch

                                                       in DCI geopend
    Het Veldhovens Muziekkorps neemt van oudsher een prominente plaats in de gemeenschap

    van Veldhoven-dorp in. Dit jaar viert de vereniging haar 125-jarig bestaan.             De stemronde voor Dutch in DCI is van start ge-
                                                       gaan. Ook dit jaar keert de organisatie weer drie
                                                       scholarships van 1000 Amerikaanse dollar uit aan
                                                       Nederlandse jongeren die deze zomer bij een van
                     bij het 12,5-jarig bestaan in 1907.  buitenlandse reis gemaakt.  de grote Amerikaanse drum corps meestrijden om
                     Pas in 1956 presenteerde de fanfare  Het werven van nieuwe leden is een  de titel van de wereldbond Drum Corps Internatio-
    Tekst: Onze redactie       zich voor het eerst in een volledig  voortdurend punt van aandacht. In  nal (DCI). Deze talenten investeren 5 tot 10 duizend
    Foto: Aanlevering VMK       uniform. Om de outfit helemaal af te goede samenwerking met Art4U  dollar om drie maanden lang in Amerika hun
                     maken, konden de leden schoenen  (muziekschool) en de basisscholen  droom na te jagen. Achterliggende gedachte is dat
    Bij een jubileumverhaaltje duiken  zwart laten verven tegen de kosten  probeert VMK de jeugd te interes- ze straks met al hun ervaring iets kunnen beteke-
    we altijd even in de analen van de  van de verf. “VMK heeft zich altijd  seren voor muziek. Daarbij levert de  nen voor de ontwikkeling van de drum corpssector
    vereniging. Daaruit vissen we altijd  actief en dienstbaar opgesteld bin- vereniging een financiële bijdrage  in Nederland.
    wel een leuke of opmerkelijke pas- nen deze kern van Veldhoven”, ver- in de opleidingskosten. Coppens:  De class van 2019 bestaat uit
    sage op. Zo ook bij het Veldhovens  telt voorzitter Gerard Coppens. “De  “Ledenwerving gaat, zoals op veel  Loraine Saly, Jubal Dordrecht: mellophone bij
    Muziekkorps. De vereniging werd  wijze waarop dat tot uiting komt is  plaatsen, met vallen en opstaan. We  Phantom Regiment;
    op 24 november 1894 opgericht om  in de loop der tijd wel veranderd.  worden daarbij geholpen door het  Lorenzo van Dam, Beatrix’ Winds: trompet bij
    de leden de kans te geven ‘zich te be- Zeker het aantal serenades en straat- feit dat het belang van muziek ma- Phantom Regiment;
    kwamen in de muzikale kunst’, maar  optredens is minder geworden.  ken en goed muziekonderwijs van  Xander van Kommer, Jubal Dordrecht: snareline
    ook ‘om den roem hare instelling  Daarentegen zijn er andere activitei- diverse kanten steeds meer wordt  bij Carolina Crown;
    waardig te onderscheiden.’ Om aan  ten bijgekomen, zoals de muzikale  benadrukt. Maar eerlijk is eerlijk;  Thirza de Bruin, The Pride: guard bij Boston
    die laatste doelstelling te voldoen,  ondersteuning van de jaarlijkse Do- het is een zaak van de lange adem.  Crusaders;
    moest er flink geoefend worden.  denherdenking. De rol en plaats van  We zijn er echter van overtuigd dat  Marjon van Dijke, Juliana Middelburg/Jubal
    Als we de geschiedschrijver moeten  de vereniging binnen de gemeen- de aanhouder wint.”      Winds: trompet bij Sacramento Mandarins;
    geloven werd er in de beginperiode  schap is hoe dan ook nog steeds zeer              Amber Snip, Joost Wiersma Eestrum en Provin-
    zelfs 5 tot 10 uur per week gerepe- prominent. We ervaren dat nog elke  Activiteiten        ciale brassband Groningen: bariton, Heat Wave
    teerd. Daar moet je tegenwoordig bij dag door de ruime steun die we krij- In het kader van het jubileum  Florida.
    de meeste muzikanten toch niet mee  gen vanuit de inwoners.”    vinden diverse activiteiten plaats.  Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van Dutch
    aankomen.                              Zo heeft de (jeugd)slagwerkgroep  in DCI. Het aantal stemmen dat je mag uitbrengen
                     Niveau              verschillenden optredens verzorgd.  is afhankelijk van de hoogte van je bijdrage. De
    Uniformpet            VMK bestaat uit circa 120 spelende  Vorige maand werd een muzikale  stemming loopt nog tot 31 juli. Meer informatie
    Het Veldhovens Muziekkorps    leden verdeeld over een harmonie- middag gehouden met prominent  https://www.dutchindci.org/word-member.
    (VMK), destijds Veldhovens Fan-  orkest, een opleidingsorkest, een  oud-lid Bertus Bongers (bekend van
    farekorps, heeft in de loop van de  slagwerkgroep en een jeugdslag- optredens met o.a. Golden Earring
    jaren onder leiding gestaan van uit- werkgroep. Het beleid is erop gericht en Herman Brood), zijn dochter
    stekende dirigenten. Die leidden het  om het de leden naar hun zin te ma- Nova (zang) en de band De Zjoem  Jubilarissen bij MNHU
    orkest naar vele concourssuccessen,  ken en op een goed niveau (tweede  als gasten. Van 6 tot en met 8 sep-
    uitstekend bezochte concerten en  divisie) muziek te maken. Verras- tember staat een concertreis naar  Muziekbond Noord-Holland-Utrecht heeft Yvonne
    positieve recensies. Wat verder op- sende concerten en interessante re- Bösel in Duitsland op het program- Hemelrijk van het Stedelijk Muziekkorps Den
    valt: de fanfare heeft bijna een halve  petities met ruimte voor gezelligheid ma waar deelgenomen wordt aan de  Helder gehuldigd voor haar gouden jubileum in
    eeuw alleen met uniformpetten op  staan centraal. Om het teamgevoel  Europese muziekdagen. Informatie:  de muziekwereld. De leden Dick Bien, Thea Schil-
    gelopen. Die werden aangeschaft  te versterken wordt driejaarlijks een  www.veldhovensmuziekkorps.nl der-Jonk en Lou Buijs kregen een insigne vanwege
                                                       hun 40-jarig jubileum bij Wilhelmina Volendam.
                                                       Vacatures op
                                                       www.klankwijzer.nl


                                                       De vacaturebank op www.klankwijzer.nl heeft
                                                       inmiddels een reputatie opgebouwd. Docenten
                                                       op conservatoria adviseren hun leerlingen om de
                                                       vacaturebank op www.klankwijzer.nl in de gaten
                                                       te houden. Er staat weer een aantal vacatures
                                                       open. Een overzicht:
                                                       St. Jeanne d’Arc -Noordwijkerhout; Jubal - Zwolle
                                                       (docent koper); Sint Hubertus - Herpen; Sint
                                                       Cecilia - Hunsel; Sint Caecilia - Heemskerk; Philhar-
                                                       monie Gelre – Arnhem; Veldhovens Muziekkorps;
                                                       Wilhelmina - Leens; Crescendo - ’s Gravenmoer;
                                                       Orkest Viva Musica van Excelsior - Hagestein;
                                                       SMT - Oostrum (slagwerkinstructeur); Phileutonia
                                                       Helmond - (dirigent slagwerkgroep); Brabantse
                                                       Bond van Muziekverenigingen (allround project-
                                                       medewerker).
                                                       Je kunt vacature-advertenties indienen via het
     Verrassende concerten staan centraal bij het Veldhovens Muziekkorps.                opgaveformulier op www.klankwijzer.nl.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16