Page 3 - Krant week 27
P. 3

3    NK show-mars: hier is dat feestje!

    De inrichting van het NK Show en Mars voor jeugdkorpsen leidde de afgelopen jaren tijdens het KNMO-congres tot oeverloze

    discussies. Maar het kan dus toch! De première in Huizen werd één groot feest voor de jeugd. Als de hele sector er vanuit het
    algemeen belang eensgezind achter gaat staan, krijg je ook wat van de grond. Nu de grote mensenkorpsen nog.
      Jong K&G marcheert tijdens de winnende marsuitvoering langs de volle tribune.


                     mers. Dat worden er volgend jaar  dit soort specifieke aspecten meer  ken. Terwijl de jury in Huizen netjes
                     vast nog meer. Zeker als andere korp- tot zijn recht. Leckie: “Zo’n effect als  de vingers op de knip hield, werd in
    Tekst: Frank Vergoossen      sen horen hoe geweldig deze eerste  Jong Pasveer neerzette door met één  Rastede weer ouderwets gestrooid
    Foto: FV Media Producties     editie is verlopen.”       enkel piccolootje te beginnen, wil  met punten. Een aantal Nederlandse
                                      je als jurylid voelen.” Wat de mars  deelnemers behaalde in Duitsland
        oede organisatie, goede faci- Verrast            betreft kunnen de mogelijkheden die  ruim twintig punten meer dan in
        liteiten en een jury die bij dit  Zowat alle topkorpsen hebben hun  het nieuwe reglement biedt volgens  Assen. Dat is knap in twee weken
    Gsoort wedstrijden thuishoort.  jeugdafdeling naar Huizen afgevaar- Leckie nog wat beter benut worden.  tijd. En vooral: hoe leg je dat aan je
    Louter positieve geluiden op sport- digd. Het publiek op de nagenoeg  “We hebben op de mars juist heel  achterban uit? Andere korpsen, met
    park De Wolfskamer in Huizen. Als  volgepakte tribune hoeft zich geen  veel ruimte gelaten om de creativiteit  name op het onderdeel mars, stelden
    het aan de instructieteams en bege- moment te vervelen. Ondanks de  de vrije loop te laten. Er gelden veel  weer grote vraagtekens bij de beoor-
    leiders ligt, wordt voor het NK Show  tropische omstandigheden krijgen  minder restricties en verplichtingen  delingsmethodiek in Duitsland. Eens
    en Mars Jeugd voortaan een gaatje  ze uitstekende optredens te zien.  ten aanzien van zowel arrangemen- te meer reden om nu in Nederland
    vrijgehouden in de agenda. Een event “Het niveau heeft me zeker verrast”,  ten als het af te leggen parcours. Die  ook eens eindelijk door te pakken
    dat de potentie heeft om uit te groei- kijkt jurylid René Leckie terug.  kans moeten orkesten wel pakken.  met de mars- en showwedstrijd voor
    en tot een nationale jeugddag. “Het  “Fantastisch om te zien hoe de jeug- Voor veel korpsen is dat kennelijk  de Star- en Championshipklasse.
    belangrijkste van deze dag is dat de  dige muzikanten ondanks de hitte  toch nog wat onwennig. Maar ik ben  Leckie: “We moeten zeker zorgen
    jeugd elkaar ontmoet”, is de meest  vol overgave met hun hobby bezig  ervan overtuigd dat dit in de toe- dat hierin internationaal een eenheid
    gehoorde reactie. “Dat ze zien dat er  zijn. Je voelt gewoon de energie die  komst nog verrassende dingen gaat  komt. In Nederland zitten we nu bin-
    nog veel meer kinderen zijn die deze  daarvan uitgaat. Ik heb er heel veel  opleveren. Dat zul je dan ook terug- nen alle SMP-disciplines zowel ind-
    hobby beoefenen. En kijk eens hoe ze respect voor.”        zien in de waardering.”     oor als outdoor op een lijn. We slui-
    met elkaar omgaan. Heel anders dan  De opening van de wedstrijddag is                ten daarmee ook aan bij organisaties
    in onze tijd. Toen we elkaar meer als  voor de leerlingen van de Rijnmond- Rapportcijfer      zoals DCE. Hier ligt een taak voor de
    concurrenten zagen.”       band. Het is meteen ook het meest  Ieder korps weet nu dat René Leckie  doelgroep SMP van de KNMO om
                     hartverscheurende optreden van de  op de middelbare school voor mu- in overleg met de Duitse en wellicht
    Beschutting            hele dag. De Kidsklasse telt nu nog  ziek een mooi rapportcijfer haalde,  ook Belgische muziekorganisaties te
    Een tentje waar wachtende korpsen  slechts één deelnemer. Leckie is er  maar in andere vakken niet echt  komen tot meer afstemming.”
    beschutting kunnen vinden tegen  echter van overtuigd dat deze aparte  een hoogvlieger was. Klasgenoten
    de brandende zon. Een tafel vol met  afdeling een succes wordt. “Behalve  daarentegen bleven op muziek on-
    bekers water als verfrissing voor na  dat het fantastisch is om deze groe- der het maaiveld, maar hadden wel
    het optreden. Aan alles is gedacht. De pen aan het werk te zien, is het ook  meer kaas gegeten van wiskunde  Uitslag NK Show/
    barbecue na afloop maakt het feestje  goed om leerlingenorkesten een po- en andere exacte vakken. Met het
    compleet. Achter de boarding langs  dium te geven. Bij de verenigingen  opbiechten van zijn schoolverleden  Mars Jeugd
    het veld staat SMP-voorzitter Jaap  bestaat daar ook behoefte aan. Nu we  licht het jurylid voor het begin van  Show Junior: 1. Jong Pasveer Leeuwar-
    van Waveren te glunderen met een  hiervoor een speciale klasse in het  ieder optreden via de memorecor- den, 81,71 pnt; 2. Jong Advendo Sneek,
    smile van Huizen tot Tokio. De doel- leven hebben geroepen, zullen we in  der het nieuwe puntensysteem toe.  79,00 pnt; 3. Jong Flora Band Rijnsburg,
    groep SMP kreeg de afgelopen tijd  de toekomst ongetwijfeld meer groe- “Jullie zullen wellicht wat minder  76,75; 4. Jong Jubal Dordrecht, 75,88 pnt;
    best wel wat kritiek over zich heen.  pen hierin zien optreden.”  hoge punten halen dan jullie gewend  5. Adest Musica Sassenheim, 70,67 pnt;
    Verschillende activiteiten kwamen                  zijn.” Twee jaar geleden hing de hele  6. Jeugd Rijnmondband Schiedam, 69,88
    niet van de grond, het nieuwe regle- Kopgroep           showsector nog in de gordijnen toen  pnt; 7. Jeugdkorps Showband Urk, 67,79
    ment viel niet bij iedereen in goede  Zowel op het onderdeel show als op  de jury op het WMC de bandbreedte  pnt; 8. Jong Juliana Amersfoort, 61,83.
    aarde en ook op het schrappen van  de mars vormde zich een kopgroep  in de beoordeling naar realistische- Mars Junior: 1. Jong Kunst en Genoegen
    de binnenwedstrijden werd verdeeld  van drie of vier orkesten die er bo- re proporties wilde terugbrengen.  Leiden, 84,44 pnt; 2. Jong DVS Katwijk,
    gereageerd. Het succes van het NK  venuit stak. Deze clubs hadden de  In Huizen viel - net als twee weken  84,06 pnt; 3. Jong Flora Band Rijnsburg,
    Jeugd voelt voor hem zichtbaar als  hogere scores volgens Leckie vooral  geleden tijdens het ODSC in Assen
    een bevrijding. “Dit gaan we elk jaar  te danken aan de sfeer die ze met hun - geen enkele wanklank over deze  83,38 pnt; 4. Jong Adest Musica Sassen-
    doen”, roept Van Waveren enthou- optredens wisten te creëren. Door te  maatregel te beluisteren. De commu- heim, 79,56 pnt; 5. Jong ViJos Bussum,
    siast. “Iedere laatste zaterdag in juni  werken met vijf juryleden die ieder  nicatie heeft op dit punt kennelijk  58,69 pnt.
    komt het NK Jeugd op de agenda te  verantwoordelijk zijn voor hun eigen  gewerkt. Nu alleen nog deze lijn ook  Mars Kids: Leerlingen Rijnmondband
    staan. We hebben nu twaalf deelne- specialiteit komt de waardering voor  internationaal proberen door te trek- Schiedam, 57,19 pnt.
   1   2   3   4   5   6   7   8