Page 7 - Krant week 27
P. 7

7


    Flair op NK solisten SMP

    Een mooie ontwikkeling bij de solisten en ensembles uit       viel hem op dat de muzikanten door

    de doelgroep Show, Mars en Percussie (SMP). Naast het        hun hele achterban ondersteund   SMP-kampioenen 2019
                                      worden bij hun optreden. “Binnen de
    musiceren krijgt ook de presentatie steeds meer aandacht.      verenigingen zijn de taken kennelijk  Eerste divisie: solisten: dwarsfluit:
                                      goed verdeeld. Muzikanten worden
    Muzikanten gaan meer zelfbewust achter hun instrument        geholpen met het opzetten van de  Denise Linders Sint Paulus Landgraaf, 90 pnt;
    staan om hun ding te doen. Een terugblik.              instrumenten. Instructeurs zijn aan- kleine trom: Rayven Brok Exempel Empel,
                                      wezig om de deelnemers te onder-
                                                        93 pnt; multipercussie: Nick Traa EMM
                                      steunen. Vereniging en aanhang leven  Heijen, 94 pnt; marimba: Evie Linssen Eens-
                                      mee. Dat geeft de solist een lekker  gezindheid Maasbracht, 95 pnt; ensembles:
                                      gevoel en werkt motiverend.”    multipercussie: Niek Gilsing - Pascal Ahout
                     gingen waren allemaal in de partituur                Sint Caecilia Lieshout, 92 pnt.
    Tekst en foto: Frank Vergoossen  voorgeschreven. Als je dat soort  Pieken
                     trucjes doet, moet je ze ook echt goed  Ook kwalitatief kijkt Rademakers  Tweede divisie: solisten: kleine trom:
    New Kid heet het stuk waarmee   beheersen. Anders raak je de noten  terug op een volwaardig kampioen- Bjarne Logister Sint Paulus Landgraaf,
    Rayven Brok van Exempel uit Empel  niet goed en wordt het vlug rommelig. schap. Technisch hadden de meeste  88 pnt; marimba: Matthijs de Wit Sint
    uitkomt in de eerste divisie. “Ik heb  Maar Rayven raakte ze allemaal per- deelnemers hun zaakjes op orde.  Nicasius Heeze, 93 pnt; multipercussie:
    het speciaal voor mezelf geschreven  fect. Echt heel knap.”    Zoals gebruikelijk bij een kampioen- Jelle Cauven Sint Paulus Roggel, 87 pnt;
    om alles wat ik kan ook te kunnen                  schap waren er zowel uitschieters naar  ensembles: kleine trom: Diego van Driel
    laten zien”, zegt de veertienjarige Vlij- Lange zit        boven als naar beneden. “Alle deel- - Tjeu Dortmans Sint Willibrord Heeswijk,
    menaar. “Met de titel wil ik aangeven  ’s Morgens om 9.00 uur, als half  nemers hadden in de voorronde 85  92 pnt; marimba: Dorianne Dibbets - Thijs
    dat ik van een nieuwe generatie ben,  Nederland op zaterdag nog op een  punten of meer behaald. Dan weten  Haartmans Sint Joseph Sittard, 92 pnt.
    die veel meer aspecten in een com- oor ligt, betreedt Niek Verhaegh van  ze dus wel wat ze spelen. Het is dan
    positie betrekt dan alleen maar noten  drumfanfare de Blerickse Herten als  vooral zaak om op het juiste moment  Derde divisie: solisten: multipercussie
    spelen.” Het werk is gebaseerd op het  eerste het podium. Bijna twaalf uur  te pieken. Sommigen deden dat heel  - drumset: Rick van der Voort OBK Erp, 85
    rudimental drumming. Rudiments  later, als iedereen voor de buis zit,  goed, anderen bleven op het niveau  pnt; marimba: Ferdy Mommers Sint Cecilia
    zijn basisfiguurtjes waarmee je als  stapt Evie Linssen van fanfare Eens- van de bondswedstrijd zitten.” Dat  Helden, 93 pnt; pijperfluit: Marike de Jong
    het ware een hele compositie kunt  gezindheid uit Maasbracht-Beek als  laatste was vooral het geval in de der- Sint Willibrordus Obbicht, 83 pnt; dwarsflu-
    bouwen. De uitvoering is doorspekt  laatste kandidaat de bühne af. Het  de divisie waarin de scores enigszins  it: Fabiënne van den Hombergh Sint Sebas-
    met allerlei stokbewegingen of, zoals  NK voor solisten en ensembles SMP  achterbleven. “De derde divisie heeft  tianus Herkenbosch, 87 pnt; ensembles:
    Rayven ze noemt, sticktricks. Visuele  is ieder jaar een lange zit. Zeker voor  het traditioneel moeilijk”, weet Rade- kleine trom: Dustin Pelle - Sebastiaan van
    elementen die je ook op contests van  de mensen van de organisatie en het  makers. “Het is een overgangsdivisie  Beek Drumfanfare TTH, 85 pnt; marimba:
    Color Guard Nederland vaak ziet.  secretariaat. Maar liefst 115 solisten  waarbij je de lagere afdelingen bent  Britt Dekker - Janneke van der Laak Jong
    Door SMP-solisten worden ze zelden  en ensembles hadden zich voor de  ontgroeid en tegen de hogere divisies  Nederland Asten 88 pnt.
    vertoond. Rayven: “Amerikanen zou- titelstrijd gekwalificeerd. “Een mooi  aan zit.”
    den zich afvragen waarom er alleen  kampioenschap”, blikt Rademakers                 Vierde divisie: solisten: kleine trom:
    concertstukken worden gespeeld. Het  terug. “De organisatie was prima  Presentatie          Dylano Driessens Sint Johannes Sint Clemens
    is maar net wat je gewend bent. Ik wil  verzorgd. Het tijdschema liep als een  Wat het jurylid vooral opviel was dat  Merkelbeek, 92 pnt; marimba: Sven Heffels
    mensen van mijn stuk laten genieten,  trein. Dat zijn dingen die nog wel eens er meer aandacht is voor presenta- Concordia Obbicht, 89 pnt; multipercussie:
    zonder dat ze verstand hoeven te heb- vergeten worden. Door je te houden  tie. Rayven Brok was daar met zijn  Jelle Huntjens Koninklijke Harmonie
    ben van muziek. Dan moet je er ook  aan de starttijden laat je blijken dat je  rudimentallperformance het beste  Gronsveld, 90 pnt; piccolo: Lindy Strik Sint
    een goede performance van maken.  respect en waardering hebt voor de  voorbeeld van, maar dat gold ook  Sebastianus Herkenbosch, 83 pnt; pijper-
    Daarmee promoot je ook je hobby.  deelnemers.”           voor andere deelnemers. “Het gaat
    Want aan het imago van het trom-                  niet alleen om het trommelen, maar  fluit: Judith Goertz Wilhelmina Hingen,
    melen mag nog wel wat verbeterd  Dekkingsgraad           ook om de manier van presenteren.  83 pnt; ensembles: kleine trom: Kasper
    worden.”             Rademakers merkt op dat het NK is  Dat zie je al meteen als ze het podium  Bakker - Tristan Halmans L’ Union Born, 88
    Jurylid Frank Rademakers is onder de  uitgegroeid tot een evenement met  opkomen, zich voorbereiden en hoe  pnt; marimba: Wout Evers - Sven Pollaert
    indruk van de manier waarop Rayven  een landelijke dekkingsgraad. “Vroe- ze gaan klaar staan. Met overtuiging  Concordia Melick, 84 pnt.
    zich presenteerde. “Rayven liet een  ger deden voornamelijk muzikanten  om te laten zien wat ze kunnen.”
    volledige performance zien. Iets to- uit Limburg en Brabant mee. Nu is                Vijfde divisie: solisten: kleine trom:
    taal anders. Dat zien we op dit soort  het een gevarieerd kampioenschap  Verbeteren         Joris van Sloun Concordia Obbicht, 93 pnt;
    wedstrijden niet vaak. De stokbewe- met een breed deelnemersveld.” Ook  Toch valt er nog wel een en ander te  pijperfluit: Nadine Aben Wilhelmina
                                      verbeteren. Wat Rademakers betreft  Hingen, 85 pnt; piccolo-dwarsfluit:
                                      mag de keuze van het repertoire wel  Shalina van der Biesen Sint Petrus en Paulus
                                      een vernieuwingsslag ondergaan.  Susteren-Heide, 84 pnt; xylofoon-marim-
                                      “Ik heb alleen de slagwerkers vanaf  ba: Milan Gielen Concordia Obbicht, 89 pnt;
                                      de derde divisie beoordeeld. Wat me  multipercussie-drumset: Quin Colaris
                                      opviel was dat er veel oude standaard- Concordia Obbicht, 89 pnt; ensembles:
                                      werken voorbijkomen. Uit nieuwe  kleine trom: Staf Pinckaers-Rens Boumans
                                      verzamelalbums wordt heel weinig  Sint Johannes Sint Clemens Merkelbeek, 87
                                      gespeeld.” Ook mag er meer aandacht  pnt; xylofoon-marimba: Suus Smolders,
                                      zijn voor elementaire zaken zoals het  Indy Rongen, Daan Jenniskens, Luc Gevers De
                                      afstellen van de trom en de stokvoe- Peelklank Ysselsteyn, 84 pnt.
                                      ring. Rademakers: “Een aantal slag-
                                      werkers paste stokvoeringen toe die  Jeugddivisie: solisten: kleine trom:
                                      niet strookten met de manier waarop  Teun Kuijltjes Sint Urbanus Maasniel, 93 pnt;
                                      ze hun instrument hadden neergezet.  marimba: Daan Loonen Ons Genoegen
                                      Dat komt niet ten goede aan de tech- Oirlo, 85 pnt; multipercussie: Kimi Koenen
                                      niek. Daar werd niet op gelet.   De Vriendenkring Well, 87 pnt; pijperfluit:
                                      Dat mag op een NK eigenlijk niet  Lorena Iedema Wilhelmina Hingen, 86 pnt.
     Prijsuitreiking van het middagprogramma.             gebeuren.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12