Page 9 - Krant week 27
P. 9

9    Ervaar de ZON-beleving
    tijdens de ZON ACADEMY    ZomerOrkest Nederland,
    beter bekend als ZON, houdt
    zaterdag 27 juli een speciale

    academy voor muzikanten
    van 9 tot 16 jaar. Een dag

    vol musiceren, uitdaging,
    inspirerende workshops en
    een spetterend optreden met

    het orkest van ZON2019.

    Tijdens de ZON ACADEMY kun-
    nen jonge muzikanten verschillende
    workshops volgen van enthousiaste
    dirigenten en docenten. Als afslui-
    ting zullen de jonge muzikanten
    samen met het orkest van ZON2019
    de ingestudeerde muziek uitvoeren.
    Behalve samen musiceren zullen de
    ZON ACADEMY-deelnemers een
    échte ZON beleving ervaren!
                      ZomerOrkest Nederland biedt jonge muzikanten de kans om kennis te maken met de échte ZON-beleving.
    Enthousiast
    ZomerOrkest Nederland staat voor
    de promotie van blaasmuziek. Om  en zal samen met het orkest de
    nog meer jonge muzikanten te laten  muziek worden ingestudeerd. Be-
    ervaren hoe het is om mee te spelen  halve samen musiceren is er ook
    in een jong, enthousiast en talentvol  een gezamenlijke lunch, de ZON
    harmonieorkest, heeft ZomerOrkest  ACADEMY-deelnemers ervaren
    Nederland de ZON ACADEMY in    de échte ZON beleving! De ZON
    het leven geroepen.
                     ACADEMY zal eindigen met een
                     matinee openluchtconcert van het
                     orkest.
    Een dag vol musiceren       Tijdens dit concert zullen de ZON


    en een spetterend         ACADEMY-deelnemers aansluiten
                     om de vier ingestudeerde muziek-
    optreden met ZON         werken samen met het orkest van
                     ZON2018 op te voeren.
                     De muziek van de ZON ACADE-
                     MY is speciaal geschreven voor alle
                     verschillende niveaus van de deel-
    De ZON ACADEMY is een dag     nemers. Hierdoor is het voor iedere
    vol musiceren, uitdaging, inspi- deelnemer een leuke en leerzame
    rerende workshops en een spette- ervaring!
    rend optreden met het orkest van
    ZomerOrkest Nederland. Jonge   Concert
    muzikanten in de leeftijd van 9  Dit jaar vindt de ZON ACADEMY
    tot 16 jaar (met minimaal 2 jaar  plaats in Bergeijk (Noord-Brabant).
    speelervaring) kunnen zich via  ZON organiseert deze dag in sa-
    het formulier op de website aan- menwerking met de Koninklijke
    melden. Deelnemers van de ZON   Harmonie Echo der Kempen. Echo
    ACADEMY ontvangen digitaal de   der Kempen is een enthousias-
    bladmuziek (4 muziekwerken) die  te vereniging waar de jeugd de
    uitgevoerd zullen worden samen  toekomst heeft! Het afsluitende
    met het orkest.
                     concert vindt plaats op het markt-
    Workshops             plein van Bergeijk om 16.30 uur.
    Tijdens de ZON ACADEMY zul-    Bij slecht weer wordt dit verplaatst
                     naar De Gouden Leeuw.
    len de deelnemers verschillende
    workshops volgen van gerenom-   Meer info en inschrijven: www.
    meerde dirigenten en docenten
                     zomerorkest.nl
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14