Page 1 - Krant week 28
P. 1

Jaar 2019, week 28

                     ZON-kindjes                            Eindpresentatie

                     mee op tournee                           schoolproject:

                     door het land                           een toffe ervaring


                             5                                 15

     “Méér concrete steun     voor verenigingsleven”


     De uitvoering van de uitgangspunten van het nieuwe cultuurstelsel 2021 – 2024 moet meer concreet en praktisch gericht
     zijn op het verenigingsleven. Die oproep doen de KNMO en Koornetwerk Nederland aan minister Ingrid van Engelshoven

     (OCW) in een gezamenlijke reactie op de vorige maand gepresenteerde cultuurnota ‘Cultuur voor Iedereen’.


                                                       de sector af komen te staan. In onze
                                                       ogen veel te ver.”
     Tekst/foto: onze redactie
                                                       Praktisch
     Inbreng                                              De beide koepels dringen er bij de
     Van Engelshoven wil de komende                                   minister op aan om de ondersteun-
     jaren investeren in cultuurpartici-                                ing vanuit het LKCA meer praktisch
     patie. Ze wil dit doen aan de hand                                 in te richten. Ze vinden dat dit veel
     van een programma dat initiati-                                  dichter op de sector moet, veel con-
     even van gemeenten en provincies                                  creter, praktischer en waar nodig
     ondersteunt. KNMO en Koor-                                     ook discipline specifiek. Een meer
     netwerk Nederland dringen bij de                                  gerichte opdracht aan het LKCA
     bewindsvrouw aan op meer inbreng                                  is volgens de belangenorganisaties
     van de amateurmuzieksector zelf                                  absoluut noodzakelijk om daadw-
     bij de uitvoering van die plannen.                                 erkelijk stappen te kunnen maken.
     “Koornetwerk Nederland en de                                    “Wij gaan er dan ook vanuit dat de
     KNMO zien veel potentie in het  Het verenigingsleven, dat voor iedereen - jong en oud, man en vrouw - gelijke kansen biedt  uitgesproken ambitie concreet vorm
     voorgenomen nieuwe beleid voor  voor cultuurparticipatie, heeft sterke behoefte aan concrete en praktische ondersteuning. gaat krijgen in een meer structurele
     cultuurparticipatie voor 2021-2024.                                ondersteuning van het vereniging-
     Tegelijk roepen wij op om, meer dan                                sleven”, stellen KNMO en Koor-
     nu het geval is, de sector onderdeel  pelijke ontwikkelingen de druk op  inspirerend zijn.”   netwerk.
     te maken van ontwikkeling, inzet  de verenigingen steeds groter is                De beide organisaties pleiten om te
     en uitvoering van dit beleid”, zeggen  geworden. “Zo’n 1,5 miljoen Ned- Meer nodig        komen tot een Nationaal Actieplan
     de beide koepelorganisaties in hun  erlanders zijn aangesloten bij een  Vanuit zowel de beide koepelor- ‘Muziek Meemaken’ waarin over-
     gezamenlijke reactie.      culturele vereniging en een groot  ganisaties als de verenigingen zelf  heden, de sector met verenigingen
                      deel (20%) van de leden zet zich  worden allerlei initiatieven onder- en bonden en overige partijen
     Waarde              daarnaast als vrijwilliger in om het  nomen om dit veranderingsproces  gezamenlijk aan de slag gaan om
     Van Engelshoven onderkent de   vrijetijdsaanbod met voorstellingen,  vorm te geven. “Echter”, stellen  de uitgangspunten van het nieuwe
     verbindende waarde van cultuur- concerten, workshops, repetities  KNMO en Koornetwerk, “om deze  cultuurstelsel te realiseren. Binnen
     participatie en het belang van gelijke mogelijk te maken, toegankelijk te  grote sector daadwerkelijk de tran- dit actieplan zouden lokaal, region-
     kansen daarbij. Ook onderstreept  houden en te verbinden met bijvo- sitie mee te laten maken is er meer  aal en landelijk afspraken gemaakt
     ze de kracht en potentie van am- orbeeld het onderwijs. Er zit een  nodig.” Ze merken op dat de onders- moeten worden over een meer con-
     ateurverenigingen in verbinding  enorme kracht, vitaliteit en energie  teuning van de amateursector en het crete en praktische ondersteuning
     met zorg en sociaal werk. De beide  bij deze actieve Nederlanders. Dit  verenigingsleven de laatste decennia  en financiering van het muzikale
     muziekorganisaties zien dit als een  lijkt vanzelfsprekend, maar dat is  zwaar onder druk is komen te staan.  verenigingsleven.
     erkenning van de inzet van de vele  het niet. Er verandert veel in de wi- Professionele hulp vanuit landelijke
     aangesloten orkesten en koren. Ze  jze waarop vrijwilligers zich willen  ondersteuningsinstellingen is steeds
     zeggen verheugd te zijn dat deze  inzetten en organiseren en waarin  abstracter geworden. “Waar rond de
     ambitie onderdeel uitmaakt van het  amateurmusici hun passie willen  eeuwwisseling ondersteunende or- Lees de volledige reactie van KNMO en
     nieuwe cultuurbeleid. Tegelijkertijd  uitoefenen. De vele vrijwilligers zien  ganisaties met raad én daad voor en  Koornetwerk Nederland op de cultuurnota
     merken de beide koepelorganisaties  zich voor uitdagingen gesteld, die  met de sector werkten, is de landeli- ‘Cultuur voor Iedereen’ HIER:
     op dat door allerlei maatschap- zowel veelomvattend, complex als  jke ondersteuning steeds verder van
   1   2   3   4   5   6