Page 3 - Krant week 28
P. 3

3


    Première op slotdag


    Neflac Zomeracademie

    In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een
    opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie aandacht voor het slotconcert van de 11e editie van

    de Neflac Zomeracademie op zaterdag 27 juli in het Concertgebouw in Amsterdam. Op het programma staat de première van
    de Nederlandstalige versie van het sprookje Luna’s Magic Flute.


                                                       keling van fluittalenten tot 30 jaar.
                                                       Met het doel talent tot bloei te laten
    Tekst: Onze Redactie                                         komen, jongeren optimaal plezier in
    Foto: Eduardus Lee                                          muziek maken en fluitspelen mee te
                                                       geven met als ultieme droom: een
       una trekt de grote wijde wereld                                 Nederlandse fluitist in de fluitsectie
       in. Aan het begin van haar reis                                 van het Concertgebouworkest.
    Lis ze helemaal alleen met haar
    fluit. Van haar muziek wordt ieder-
    een blij. Zo maakt ze al vlug vrien-
    den. Een pony, een schildpad, een
    dolfijn, de kolibrie en zelfs een trieste
    Siberische tijger maakt ze weer ge-                                  Concert van de Week:
    lukkig. Alleen de draak houdt niet zo                                 tips zijn welkom
    van haar muziek en gaat er met haar
    magische fluit vandoor.                                        De succesvolle rubriek Concert van de
                                                        Maand heet voortaan Concert van de Week.
    Hoe dit spannende avontuur eindigt  Op initiatief van Emily Beynon wordt voor de 11e keer de Neflac Zomeracademie gehouden.  Doordat de digitale KNMO Klankwijzer
    kun je zaterdag 27 juli om 14.15                                    Nieuwskrant vrijwel wekelijks verschijnt,
    uur beleven in het Concertgebouw                                    kunnen we meer bijzondere activiteiten in
    in Amsterdam. Daar voert Emily  kest, muziek door kleinere ensembles binnen- en buitenland hun zomer- deze succesvolle rubriek voor het voetlicht
    Beynon, solofluitiste van het Con- en solisten en een lied gezongen door academie af met een concert. Emily  halen. In de serie Concert van de Week
    certgebouworkest, voor de 11e keer  Sterre Konijn is de tweede helft van  Beynon, Wieke Karsten en Jeroen  belicht KNMO Klankwijzer bijzondere
    het Neflac Fluitorkest aan in een  het concert helemaal voor Luna’s Ma- Bron veranderen van docent terug  concerten of optredens met opmerkelijke
    gevarieerd en toegankelijk program- gic Flute. Het muzikale sprookje van  in de rol van ervaren musici en tillen  cross-overs, medewerking van verrassende
    ma. Het slotconcert van de Neflac  de Sloveense componist Blaž Pucihar  het fluitorkest en de ensembles als  (professionele) solisten, gebruik van
    Zomercursus is een op en top fami- omvat elf expressieve solo’s voor fluit. fluitist en dirigent naar een hoger  bijzondere (niet-eigen) instrumenten of
    lieconcert. Na de prelude van de Hol- Het verhaal is al in diverse talen ver- level. Pianist en pianocoach Andrew  een opvallende programmakeuze. Ook
    berg Suite van Grieg en een bewer- schenen. De uitvoering door Emily  West begeleidt de jonge solisten.  concerten met een zeer lange traditie, een
    king van Mozarts Ouverture van Die  Beynon en het Neflac Fluitorkest is  Veelzijdig zangeres en gastsolist Ster- bijzondere aanleiding of bij een opmerke-
    Zauberflöte door het Neflac Fluitor- de première van de Nederlandstalige  re Konijn is verteller bij het sprookje  lijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde
                     versie.              van de Sloveense componist.    geldt voor originele of aansprekende
                                                        manifestaties om de interesse van de jeugd
                     Het slotconcert van de Neflac Zome- Vanuit haar onstuitbare passie en
     Slotconcert Neflac Zomeracademie: zaterdag  racademie is een jaarlijks terugke- liefde voor muziek richtte Emily  te wekken voor de amateurmuziek. We
     27 juli, 14.15 uur, Concertgebouw Amster- rend event in de kleine zaal van het  Beynon in 2009 de Nederlandse Fluit  hopen met deze serie een inspiratiebron
     dam (kleine zaal). Kaartverkoop: www. Concertgebouw. Na een intensieve  Academie (Neflac) op. Naast haar  te kunnen zijn voor andere verenigingen.
     concertgebouw.nl. Informatie over Neflac:  week met lessen, masterclasses,  drukke baan in het Concertgebouw- Stuur tips voor deze rubriek tijdig naar:
     www. neflac.nl.         clinics en workshops sluiten 27  orkest zet zij zich via Neflac in voor  redactie@klankwijzer.nl.
                     fluittalenten tussen 13 en 30 jaar uit  de technische en artistieke ontwik-


    KNMO Klankwijzer brengt ook nieuws in de vakantie                     hoogte houden van alle nieuwtjes uit  rende verenigingen in het zonnetje.  wijzer valt kennelijk in de smaak. De
                     de amateurmuziek. De nieuwsbrief  Viert jouw vereniging een officieel  website telde de eerste periode van
    De repetitielokalen gaan op slot  en digitale krant zullen tijdens de  jubileum (deelbaar door 25), geef  bijna 400.000 pageviews. Gemiddeld
    en de instrumenten verdwijnen   vakantieperiode alleen verschijnen  dit dan tijdig door via redactie@ wordt de site duizend keer per dag
    in de koffers. De activiteiten in de  wanneer daar aanleiding toe is.  klankwijzer.nl. Deze service is gra- bezocht. Het aantal inschrijvingen
    amateurmuziekwereld staan de                    tis voor alle bij de KNMO-bonden  voor de nieuwsbrief en het aantal
    komende weken op een laag pitje.  Opgave van activiteiten voor na de  aangesloten verenigingen. We maken  volgers op Facebook neemt ieder uur
    Ook KNMO Klankwijzer haalt even vakantieperiode kun je nu alvast  dan een portret van je vereniging en  toe. Een reden temeer om vereni-
    de voet van het gaspedaal.    insturen. Datzelfde geldt voor aan- plaatsen dit met een foto in de digita- gingsactiviteiten via Klankwijzer te
                     kondigingen van play-ins, workshop,  le nieuwskrant. Ook het programma  promoten. Om het netwerk rond de
    Maar als het ‘NU.nl ‘van de muziek- etc en de opgave van vacatures. Ook  van het jubileumfeest nemen we in  amateurmuziek te blijven vergroten
    sector blijven we je via www.klank- tips voor de rubriek Concert van de  dit artikel op.      is het belangrijk om KNMO Klank-
    wijzer.nl en onze Facebookpagina  Week zijn welkom.                         wijzer te blijven delen met vrienden
    ook in de vakantie dagelijks op de  KNMO Klankwijzer zet ook jubile- De nieuwe opzet van KNMO Klank- en leden van je vereniging.
   1   2   3   4   5   6   7   8