Page 5 - Krant week 28
P. 5

5


    ZON-kindjes mee op


    tournee door het land

    De jaarlijkse zomertournees, zomerkampen en
    zomeracademies komen eraan. Activiteiten waarop vaak

    vrienden voor het leven worden gemaakt. Of zelfs relaties
    ontstaan waar nakomelingen uit voortkomen. Zoals
    bij ZomerOrkest Nederland (ZON). De inspiratie voor de

    compositie Children of the Sun, die het orkest tijdens de
    komende zomertournee in première brengt, is niet zomaar uit

    de lucht komen vallen.


                     tena, arr. Jacques Claessens), Band
                     wagon (Philip Sparke), New Sounds
    Tekst: Onze redactie       in Disco (Naohiro Iwai), East Coast
    Foto: Aanlevering ZON       Pictures, deel 3 New York (Nigel
                     Hess) en Wrong note Rag (Bernstein,
       ON verstrekt ieder jaar een  arr. Ted Ricketts).
       compositieopdracht aan een
    Zjonge, getalenteerde compo-   Solist
    nist. Dit jaar valt die eer te beurt aan  ZON zet ook ieder jaar een jonge
    Matthias van Nispen tot Pannerden.  solist in de picture. Dat is dit jaar  ZomerOrkest Nederland wordt ieder jaar opnieuw samengesteld .
    Matthias studeerde aan het Brabants  de 19-jarige Mariëtte Koens (foto).
    Conservatorium klassiek saxofoon,  Zij brengt op klarinet het virtuoze
    hafa-directie en compositie. Hij is  stuk Concertino van Ante Grgin ten  bastrombonist verbonden aan het  ZON wil jonge mensen enthousiast
    werkzaam als baritonsaxofonist bij  gehore. Mariëtte startte in 2018 haar  Trompetterkorps der Koninklijke  maken voor blaasmuziek. Daarom is
    het Orkest van de Koninklijke Lucht- opleiding aan het Amsterdams con- Marechaussee en lid en medeoprich- het orkest gestart met ZON ACADE-
    macht. Ook is hij actief als dirigent.  servatorium. Ze speelt onder andere  ter van laag-koper ensemble Low  MY. Tijdens deze studiedag volgen
    Matthias componeert regelmatig  bij Harmonie Manderen, het Natio- Brass Connection. Hij dirigeert Or- jonge muzikanten in de leeftijd van 9
    voor diverse bezettingen, vooral voor naal Jeugd Harmonie Orkest en het  kestvereniging Hoogeveense Harmo- tot 16 jaar verschillende workshops
    blaasmuziek. In opdracht van ZON  Amersfoorts Jeugd Orkest.    nie, muziekvereniging Orpheus uit  van enthousiaste dirigenten en do-
    schreef hij voor de zomertoer 2019  Het orkest staat dit jaar onder lei- Bathmen en muziekvereniging De  centen. Als afsluiting voeren de jonge
    het werk Children of the Sun. Een  ding van Jules van de Loo en Berjan  Eendracht uit Haarlo.   muzikanten samen met het orkest
    stuk met een bijzonder verhaal. “Het                                 van ZON2019 de ingestudeerde mu-
    is een hommage aan mijn kinderen                  Informele setting        ziek uit. Zo maken de academy-deel-
    Keetje en Okke”, vertelt Matthias.                 ZON heeft als doel de blaasmuziek in nemers alvast kennis met het échte
    “Mijn vriendin Marjanne en ik heb-                 Nederland te promoten. De concer- ZON-gevoel.
    ben elkaar ontmoet bij ZON in 2002.                 ten van ZON worden georganiseerd  Je kunt de tournee en al het nieuws
    Onze kinderen zijn dus ZON-kind-                  in een informele setting in de open  over ZON volgen via de Facebookpa-
    jes. Voor hun geboortes hebben we                  lucht. Alle aspecten van de moderne  gina, Instagram en de website www.
    een liedje geschreven bij wijze van                 blaasmuziek komen bij de concerten  zomerorkest.nl.
    geboortekaartje. Deze liedjes zijn nog               van ZON aan bod, van originele wer-
    terug te vinden op YouTube. Children                ken voor symfonisch blaasorkest tot
    of the Sun is gebaseerd op deze twee                transcripties van klassieke werken.
    thema’s. Dit vormt in combinatie met Morsink. Jules van de Loo is van  Maar ook pop, jazz en filmmuziek.
    een derde, Afrikaans georiënteerd  huis uit saxofonist. Hij studeerde  Onder de herkenbare gele tenten  Tourschema ZON 2019
    thema de compositie. Ik hoop dat  hafabra-directie aan het Fontys  worden in een casual outfit concer-
    iedereen kan genieten van deze zon- Conservatorium in Tilburg bij Har- ten gegeven op marktpleinen, ter- Vrijdag 26 juli, 20.00 uur: Gemert, Binder-
    nige muziek.”           dy Mertens. Volgde masterclasses  rassen, in parken, of midden in een  seind.
                     bij onder andere Jan Cober, Tijmen  winkelcentrum. Het ‘Vrienden van…  Zaterdag 27 juli, 16.30 uur: Bergeijk,
    Kriskras             Botma, Alex Schillings, Jasper Staps  Concert’ is de uitzondering en vindt  Marktplein.
    ZomerOrkest Nederland komt weer  en Jos van de Braak. Als dirigent is  in het theater plaats. Van dit concert  Zondag 28 juli, 14.00 uur: Weert, Markt;
    na je toe deze zomer. De aftrap is  hij verbonden aan Boxtel’s Harmo- worden geluidsopnamen gemaakt. 20.00 uur: Venlo, Markt.
    vrijdag 26 juli in Gemert. Vervolgens  nie te Boxtel, harmonie Concordia               Dinsdag 30 juli, 13.30 uur: Diepenheim,
    toert het orkest tot en met 3 augustus  Reusel en harmonie Prinses Juliana  Kans           Grotestraat 94; 20.00 uur: Silvolde, Het
    kriskras door het land voor twaalf  Moergestel. Ook is hij werkzaam als  ZON geeft sinds 1987 elk jaar zo  Podium.
    concerten op verrassende locaties.  saxofoondocent.        veel mogelijk jonge muzikanten de  Woensdag 31 juli, 14.00 uur: Nieuw-Wehl,
    Voor deze openluchtconcerten is  Berjan Morsink studeerde hafa-  kans om in een goed en gemoti-   Elver; 20.00 uur: Dreumel, zaal ’t Centrum.
    tijdens diverse repetitieweekeinden  bra-directie aan het Prins Claus  veerd orkest te kunnen spelen. Om  Donderdag 1 augustus, 20.00 uur: Oister-
    een toegankelijk programma ingestu- Conservatorium in Groningen bij  dit te bereiken wordt ZON elk jaar  wijk, Tiliander.
    deerd. De setlist bevat onder andere  Tijmen Botma en Klaas van der  opnieuw samengesteld uit amateurs  Vrijdag 2 augustus, 14.00 uur/20.00 uur:
    The Music Makers (Alfred Reed),  Woude en voltooide zijn master bij  en conservatoriumstudenten van 16  nnb.
    Symfonic Dances, deel I, II en III  Fried Dobbelstein aan het ArtEZ  tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel  Zaterdag 3 augustus, 14.00 uur: nnb.
    (Yosuke Fukuda Venkovanca Sme-  Conservatorium in Zwolle. Hij is als  Nederland.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10