Page 7 - Krant week 28
P. 7

7    Spikers en BB Limburg laten NBK schieten

    Twee bands uit de kampioensdivisie slaan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 2019 over. Brassband De

    Spijkerpakkenband en Brassband Limburg doen niet mee aan de nationale titelstrijd. Dat blijkt uit de deelnemerslijst.

    Tekst/foto: Onze redactie                                       Deelnemers NBK 2019
                                                        Kampioensdivisie: Altena Brass Andel;
    De Spijkerpakkenband slaat een                                     Amsterdam Brass; Brassband Rijnmond;
    jaartje over omdat de band een                                     Brassband Schoonhoven A; De Bazuin Oen-
    drukke tijd voor de boeg heeft.                                    kerk; De Wâldsang Buitenpost; Provinciale
    De Spikers hebben deze week het                                    Brassband Groningen; Soli Brass Leeuwar-
    voormalige dorpshuis van de ge-                                    den.
    meente Opsterland in Lipperhuizen                                   Eerste divisie: Brassband Amersfoort; Bras-
    aangekocht als nieuw onderkomen.                                    sband Breukelen; Excelsior Zalk; Pro-Rege
    Voorzitter Thies Nicolai vertelt                                    Heerenveen; Kunst naar Kracht De Goorn;
    dat het pand in het najaar wordt                                    Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg.
    opgeleverd en dan ingericht en                                     Tweede divisie: Constantijn Huygens
    aangekleed moet worden. Dat vergt                                   Appingedam; David Zwolle; Brassband
    de nodige zelfwerkzaamheid van                                     Schoonhoven B; De Bazuin Oenkerk B;
    de leden. Ook staan er in het najaar                                  De Lofklank Ureterp; Excelsior Ferwert;
    nog diverse concerten en projecten                                   Gereformeerde Brassband Groningen; Gloria
    op het programma. “Bij de aanschaf                                   Dei Gerkesklooster/Stroobos; Looft den
    van een eigen lokaal komt heel wat                                   Heer Beetgumermolen; Martini Brassband
    kijken. Bij de intrek in de huidige                                  Groningen.
    ruimte kwamen we in een gespre-  De Spijkerpakkenband laat de NBK aan zich voorbijgaan.       Derde divisie: Apollo Grou; Backum Brass
    id bedje. Dat moeten we er bij dit                                   Castricum; Greidebrass Greidhoeke; Hosan-
    nieuwe gebouw nog van maken.”                                     nah Leeuwarden; De Nije Bazún Britsum;
    Volgens Nicolai wil de band ook  een middel om beter te worden.”  de tijd gunnen om eerst te wennen  Halleluja Menaam; Immanuel Eemsmond;
    even een pas op de plaats maken om Brassband Limburg is voor het  aan het spelen in een brassband. Het  Kunst en Vriendschap Meeuwen.
    zich verder te kunnen ontwikkelen.  tweede achtereenvolgende jaar niet  is een weloverwogen keuze die past  Vierde divisie: Blaast de Bazuin Ou-
    “We willen structureel bouwen aan  van de partij. “We bouwen aan een  in onze lange termijnvisie.”  de-Nieuwe Bildtdijk; Heman Zuidwolde;
    de band om beter te worden. Dat  vernieuwde band en hebben die pas                  Wilhelmina Kollum; Euphonia Ternaard;
    gaat allemaal niet vanzelf. Je moet  net weer compleet”, laat voorzitter  De 39e editie van de NBK wordt  Westersweach De Westereen/Kollumer-
    keuzes maken in het leven. We doen  Marc Doomen weten. “Het NBK  gehouden op vrijdag 25 en zaterdag  zwaag; Euregio Brassband Borne; Soli Deo
    graag mee aan de NBK, maar het is  komt dit jaar nog te vroeg. We wil- 26 oktober in TivoliVredenburg in  Gloria De Tike; UDI Oosternijkerk.
    geen doel op zich. We zien het als  len de nieuwe jongere muzikanten  Utrecht.
    Brabantse bond zet in op inclusie                                  Henk Ummels leidt

                                                       Sw!ng-!nn 2019


    De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) neemt samen met Philadelphia Zorg en         Muzikale duizendpoot Henk Um-

    Color Guard Nederland (CGN) het initiatief om mensen met een beperking als volwaardig lid      mels uit Enkhuizen leidt zondag 27
                                                       oktober de sw!ng-!nn, de jaarlijkse
    te laten meedoen aan activiteiten binnen muziek- en majorette/twirlverenigingen.           play-in lichte muziek voor hafa-
                                                       bra-muzikanten van alle leeftijden.
                                                       Voor de Sw!ng-!nn 2019 selecteerde
    Bij een aantal sportverenigingen is  mensen met een beperking op voet  onderwerpen aan bod zullen komen: hij een gevarieerde setlist aan film-
    het al heel gebruikelijk om ‘aange- van gelijkheid met anderen, kun- - Welke mogelijkheden zijn er om te  en musicalmuziek uit zijn oeuvre.
    past sporten’ aan te bieden, zoals bij- nen meedoen aan de samenleving  musiceren/ twirlen met een beper- Deelnemers krijgen de bladmuziek
    voorbeeld G-voetbal. Bij muziekver- (zie ook VN-Verdrag Handicap).  king?             vooraf thuisgestuurd.
    enigingen is dit nog geen algemeen  Net als iedereen willen en kunnen  - Op welke manier zorg je voor een  Onder het motto Musical and Movie
    gebruik. Daar willen de BBM, Phil- ook zij muziek maken of twirlen  inclusievere vereniging?    neemt Ummels de Sw!ng-!nn-orkest-
    adelphia Zorg en CGN gezamenlijk  binnen een vereniging! Samen met  - Welke ideeën en ervaringen zijn er  leden mee in de wereld van de speel-
    verandering in brengen.      vertegenwoordigers van muziek- en  binnen de BBM, CGN, Philadelphia  stijlen uit lichte muziek en put daar-
                     majorette/twirlverenigingen, andere  Zorg en andere zorginstellingen?  bij uit musicalproducties van Joop
    Onderdeel             zorginstellingen en beleidsmakers  - Op welke manier kunnen de BBM,  van den Ende, onder andere Cats,
    Zo leert de ervaring van afgelopen  willen we nadenken over de moge- Philadelphia Zorg en CGN onder- Miss Saigon, Petticoat, Elisabeth, Lion
    anderhalf jaar dat het mogelijk is  lijkheden om te zorgen voor meer  steuning bieden aan verenigingen  King, Beauty and the Beast, Wicked,
    om binnen muziek- en majorette-/ samenwerking tussen mensen met  om activiteiten te organiseren? Tarzan, Sound of Music. Muziekthea-
    twirlverenigingen een onderdeel  en zonder een beperking; een inclu-                ter De Ontmoeting, thuisbasis van de
    op te zetten voor mensen met een  sieve vereniging.        Bijeenkomst           jubilerende muziekvereniging UDI
    (verstandelijke) beperking. Niet                  De bijeenkomst vindt plaats op 18  Rozenburg (Zuid-Holland) is gast-
    als vervanging van dagbesteding  Onderwerpen            september van 19.30 tot 22.00 uur  heer van deze editie. De Sw!ng-!nn is
    of muziektherapie, maar juist aan- Op woensdagavond 18 september  bij Crown Business Center, Erics- een initiatief van Buro Reprise (www.
    vullend en als onderdeel van de  organiseert de BBM samen met Phi- sonstraat 2, 5121 ML Rijen.   buroreprise.nl). Aanmeldingen:
    vereniging. Dit draagt bij aan een  ladelphia Zorg en CGN een bijeen- Aanmelden vóór 10 september via:  (vanaf B-niveau) zijn welkom via
    inclusieve samenleving, waarbij  komst in Rijen waarin verschillende  s.bulut@philadelphia.nl.   www.swinginn.info
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12